Bibl/Aviel S. Vazé

Eus Wikimammenn
< Bibl
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
troet gant Le Gonidec.
L. Prud’homme, 1866  (Levr kentañ Eil levr, p. 363-403)


SANTEL JÉZÜZ-KRIST,

HERVEZ

SANTVAZÉ. i

I. frBNNAD.

1. Levf nésted Jézuz-&rist m&b David, mâb Abraham. % 2. Abraham a oé tad tzaak ; bag Izaak a oé tad Jakob ; ha Jakob a oé tad Jodaz bag hé vreùdeùr. 3. Ua Jodas a oé tad Farez, ha Zara eùz a Dimar ; ha Farez a oé tad Es- rao v hag Esron a oé tad Aram. 4. tlag Aram a oé tad Aminadab; bag Aminadab a oé tad Naason ; ha Naason a oé tad Salmon. 5. Ha Salmon a oé tad Booz euz a Rac’hab; ha Booz a oé tad Obed eoz a Rot; bag Obed a oé tad Jesé ; ha Jeaé a oé tad David roué. 6. Ha David roaé a oé tad Salo- men, eùz ann hini a oé grég Uriaz. 7. Ha Salomon a oé tad Roboam ; ha RéUoara a oé tad Abiaz j bag Abiaz a eé tad Aza. 8. Hag Aza a eé tad Jozafat i ha Jozafat a oé tad Joram; ha Joram a oé tad 0ziaz. 9. Hag Oziaz a oé tad Joatam ; ha Joatam a oé tad Afcaz; hag Akaz a oc tad Ézékiaz. ld. Hag ftzékiaz a oé tad Manasez; ha Manasez a oé tad Anon j bag Amon a oé tad Jeziaz. 11. Ha Jociaz a oé lad Jékoniaz bag hé vreùdeur, er.n arazer ma oent kasel eùz hô brô da Vabilon (m). 12. lla goudé ma oent bet kaset eôz hô brô da Vabilon, Jékoniaz a oé tad Salatiel \ ba Salatiei a oé tad Zo- robabel. 13. Ha Zorobabcl a oe tad Abiud; • bag Abiud a oé tad Êliasim; hag Étia- sim a oé tad Azor. 14. Hag Azor a oé tad Sadok ; ha Sadok a oé tad Akim; hag Akim o oé tad Éliod. 15. Hag Éliud a oé tad Éléazar; bag Êléazar a oé tad Matan ; ba ata- tan a oé tad Jakob. 16. Ha Jakob a oé tad Jozef pried Mari, eùz a béhini eo gaâet Jézoz, a c’halveur Krist. 17. Béz éz eâz éla eon-boU eéz a Abraham bété David, pevarték géaé- liez : hag eùz a Zavid bétég ann di- zougadur é Babilon, pevarzék géné- liez : hag eùz ann dizougador é Babi- l*n bélcg ar Christ, pevar*ék<fcéné- liez. 18. Hôgen giaivélez ar Cbrist a c’hoarvézaz évei-henn : Mari hé vamü ô véza dimézet gafit Josef, en em gâ- vaz brazez dré m’é doa eügébeñtefc a-berz ar Spéred-Sañtel, disgefit ma oañt éat kévret. 19. Ha Jozef bé fried, 6 véz aeüa* 364 AYIÏL IAÑTIL JtZDZ-KRJST dén gwirion, pébini na fellé két d’éz- hafi tenna mez war-n-ézbi, a vennaz bé c’bas kuit é kùz (u). 20. Hôgen pa venné kéraeñt-sé, chétu Éal ann Aotrou en em ziskoué- zaz d’ézhtfi dré hé goosk, ô Javarout: Jozef, mâb David, n’az péz kéd a aoon 6 kéméroot gan-éz Mari da c’hrég : rag ar péz a zô ganed enn-hi a zeù eùz ar Spéred-Sañtel. 21. Hag eur mab a c’banô, bag é r6i dézhañ ann bano a Jézüz : râg héñ eo a zavétéiô hé bobl eùz hô fé- c’héjon. J 22. Hôgeo kémeñt-sé a zô bét c’boar- vézet évit ma vijé sévénet ar péz a ioa bét lavaret gafi4#nn Aotrou dré c’hé- nou ar Profed, 6 lavarout: 23. Ghéto eur werc’bez a zô 6 tont Tla véza brazez, bag a c’hanô eur mâb, a vézô rôet d’ézhafi ann hanô a Emma- nuel, da lavaroud eo, Doué gan-é omp. 24. Hôgen Jozef 6 véza dibunet, a réaz ar péz a oé gourc’bémenned d’ézbañ gafid Éal ann Aotrou, hag é talc’baz hé c’hrég gañt-bañ. 25. Ha n’en doaket anavézet anézhi d’ar choulz malétéaz er bed hé mâp keñta-ganet: hag é rôaz dézbañ ânn banô a Jézuz (m). II. PENNAD. 1. Jézuz éta 6 véza ganet é Bétlé- hem Juda, enn amzer ar roué Héro- dez, cbétu é teùaz Majed eùz ar saô- héol da Jéruzalem, ’ 2. Eon eul lavaroot: Péléac’h éma aon hini a zô ganed da roué d’ar Iu- zevien ? Rag swéled bon eùz bé stéren er saô-béol, hag omp deüed évid bé azeùli. 3. H6gen pa glevaz ar roué Héro- dez kè\neñl-sé, é oé eñkrézet, hsg holl Jérozalem gañt-bañ. 4. Hag 6 véza strollet ar pennou eùz ar véleien ha skribed ar bobl, é choulennaz digant-hd péléac’h é tlié béza ganet ar C’brist. 5. Hag ar ré-mañ a lavaraz d’ézhañ: é Bétlcbem Juda; râg ével-sé eo bét skrivet gañd ar Profed: 6. Ha té Bétlébem dooar Joda, né d-ood kéd ann divéza é-touez penn- kerioo Juda; râg ac’hanod eo e teüi ar penn a rénô va fobl a Israet. 7. Neuzé Hérodez 6 véza galved ar Majed é-kùz, a c’bou!ennaz gañt pré- der digañt-hô é pé amzer é oa en em ziskouézed ar stéren d’ézhô. 8. Hag 6 kâs anézhô da Vétléhem é lavaraz : It, ha goulennit gant préder péléac’h éma ar bpgcl: ha pa W pézA hé gavet, digasit mének d’in cia a gémeñt-sé, évit ma’z-inn va-unan d*hé azeùli. 9. Ar ré-mañ goudé béza kleved ar roué, a iéaz-kuit. Ha cbétu ar stéreu b6 doa gwélet er saô-héol a iéa enn bô raok, bétek ma oé en em pavet a-oz al léac’h ma édo ar bugel, end é cboumaz (m). 10. Ha pa véljoñd ar atéren, é trid- joñt gañd eul levénez vrâz meùrbéd. 11. Hag 6 véza éad enn tl, é kav- joñd ar bugel gañt Mari h^ vamm, hag oc’h en em striñka d’ann douar éc’h azeùljofid anézhañ hag 6 véza digored hô zenzoriou é kinnigjoñd d’ezhañ évit rôou, aour, ézañs ba mirr. 12. Hag 6 véza deùed d éibô dré h6 c’housk eunn ali évit na zistrojeñt kéd é-trézég Hérodez, é tistrojoôd d’h6 brô dre eonn hefid all. 13. Goodé ma oafid éat-kutt, cbétu éal ann Aotrou en em ziskouézaz da Jozef âré hé gousk, enn eul lararout: Sa6, ba kémer ar bugel hag hé vamm, ha tec’h enn Éjipt, ha choum énô bété ma livirinn d’id: râk Hérodez a glaskd ar bogel évid he lakaad da vervel. 14. Hé-mafi 6 véza savet, a gémèV raz ar bugel bag bé vamm é-pâd ann n6z, bag en em dennaz enn Ejipt. 15. Hag é choumaz én6 bété ma varvaz Hérodez, évit ma vrjé sévéned ar péz en doa lavared ann Aotrou dré c’hénoo ar Profed, évelhenn: Galved em eùi va mâb eùt ann Êjipt. 16. Neuié Hérodei 6 wétout b6 doa ar Majed gréal goab anézhafi, a vua- nékaaz meürbéd, bag é lékéaz laza é Bétléhem, hag enn holl vr6 tro-war- dr6, ann holl vugalé a zaou vloaa ba iaeuañkoc’h, hervez ann amter ea fiBSVZZ l doa goulennet gafit prédcr digañd ar Majed. 17. Neùzé é oé sévéncd ar péz a ioa bét lavaret gañd ar Profed Jérémiaz ével-benn : 18. £or vouez (g) a zô bét kleved é Rama; hag ivé klemvanou hag hir- voféou brâz: Rachel ô wéla hé mi- pien, hép na fell d’ézhi béza dic’h- lacharet, râk n’émiüt mui. 19. Hôgcn pa oé marô Hérodez, chctu éal ann Aotrou en em zis- kouézaz da Josef eori Éjipt dré hé gousk. 20. O lavarout: Saô, ba kémer ar bogel hag hé vamm, ha kéa é dooar Israel: râg ar ré a glaské ar bugel évid bé laza a zô marô. 21. Hé-mañ 6 véza ssvet, a géraé- rss ar bugel bag bé vsmm, hag a zeâaz é douar Israel. 22. Hôgeo pa glevaz oa Arkélauz rouc é Judéa é lcac’h hé dâd Hérodez, en dévoé aoun 6 voñd di: hag ô véza bét dré hé goosk eonn ali digañd Doué, en em dennaz war-drô Ga- liléa. 23. Hag é teùaz da joum enn eur géar hanvet Nazaret: évit ma vijé sé- véned ar péz hô doa lavared*ar Bro- féded: Nazaréad é vézô galvet. III. PENNAD. 1. llôgen enn amzer-zé é taoaz Iann-Vadézour da brézegi enn distrù eùz a Jodéa, 2. 0 hvarout : Grlt pinijen; râk tôstaad a ra rouantélez ann éñvou. 3. Râg euz a hen-nez eo en deùz komzed ar Profed Izaiaz. ô lavarout Mouéz ann bini a léfiv el léac’h distrô: aozid hefid ann Aotrou : grtt ma vczô eeun hé wénôdennou. 4. Hôgen lann en doa eur zaé gréat gafit bleô kañval, bag eor chooriz ler enn-drô d’hé groazel: hag hé voéd a ioa k>leien-radcn ha mél gooéz. 5. Neùzé Jéruzalcm, ar Judéa holl, hag ann holl vrô enn-drô d’ar Joor- dan a zeüé d’bé gavoot. ÑT VAZÉ. 365 6. Hag 6 véza afisa ved hô féc’héjou, é badézé aoézbô er Jourdan. 7. Hôgen Jann 6 wélool kalz a Fari- zianed bag a Saduséed 6 toñd d’hé vadisiafit, a lavaraz d’ézhô : gwenn aéred-viber, piou en deùs desked d’é- hoc’h tec’houd diouc’b ar vuanégez a dlé kouéza war-n-hoc’h i* 8. Grid éta eur binijen bag a rôi6 frouez. 9. Ha na livirit kéd enn-hoc’b hoc’h- unan : Abraham a zô hon lad: râg hé lavaroud a rann d’é-hoc’h péoaos Dooé a hell lakaad da zével eâz ar vein-zé mipien da Abrabam. 10. Râg ar vouchal a zô a-vréma lékéad out grisien ar gwéz. Pép gwé- zen éta ha na rôi kéd a frouez mâd, a vézô trouc’het ha taoled enn tân. 11. Évid-oun-mé a vadez ac’haooc’b enn dour évid hô tigas d’ar binijen; bôgen aon hini a zeùi war va lerc’h a zô kréoc’b égéd-ouo; ha na zellézann kéd dougen hé voulou. Hefi hô pa- dézô er Spéred-Sañtel hag enn tân. 12. Eur c’hañl a zô»enn hé zourn; hag hé leùr a nétai ervâd : hag hé éd a zastumô er zôlier; bôgeo ar c’hôlô a zi?ô enn eunn tan ha né vougô bi- ben (n). 13. Neùzé Jézuz a zeôaz eùz a Chs- liléa d’sr Jourdan da gavoud lann, évit béza badézel gafil-hafi. 14. Hôgen lann na fellékéd d’ézhafi bé vadéza, ô lavarout: Me eo a dlé béza badézet gan-éz,hag é teùezdam c’bavout ? 15. Hôgen Jézuz a respoufilaz d’é- zhau, enn eul lavarout: Lez da ôber bréma : râg ével-sé eo é tléomp sévéni pép gwirionez. Neùzé é lezaz anézbañ da voñt. 16. Uôgen Jézoz 6 véza bét ba- dézet, a zavaz râk-tâl eùz ann door. Ha cbétu ann éfivou a zigoraz dira-z- hafi : bag é wélaz Spéred Doué 6 tis- kenna ével eor goulm, hag ô toñt war-n-ézhafi. 17. Ha chéto cur voucz eùz ann éñvou a lavaré: Hé-mafi eo va mâb kér, enn-hañ em eùz lékcat va holl garañtez. 366 A^KL SAÑTBL JÊZOZ-KUST V. PENNAD. 1. Jézuz o wcloud al lùd lùd-zé* a biñaz war cur raénez, bag ù véza IV. PENNAD.

1. Neozé Jézuz a oé kaset gafid ar Spéred enn distro, évil béza temptet gañd ann diaoul.

2. Ha pa en dévoé iunet daou- ogeñd dervez, ha daou-ugefit nôzvez, en doé naoun goudé.

3. Hag ann tempter a dôstaaz hag a lavaraz d"ézhañ : Mar d~oud mâb Doué, lavar raa leoi ar vein-zé da vara.

4. Jézuz a lavaraz d’czhañ : Skrived eo: Né kct gañt bara hép kcn é vcv ann dén, hôgen gafit pép gér a zeù eoz a c’bénou Doué.

5. Neozc ann diaoul hcn kasaz er géar zañtcl, bag hcn lékéaz war lein ann templ,

6. Hag é lavaraz d’ézhañ : Mar d-oud mâb Doué, en em daol d’ann douar : râk skrived co : Pénaoz en deuz rôed hé c’hourc’hémennou d’hé élez diwar da benn, ha pénaoz é tou- gifid ac’hanod étré hô daouarn, enn aoon na c*hoafrve$fé d’as trôad stéki oqd eur méao (m).

7. Jézuz a la*araz d’ézhañ : Skrived eo ivé: Na dempti kéd ann Aotrou, da Zooé.

Ann diaoul ben kasaz c’hoaz war eur ménez uc’bel meùrbéd : hag é tis- kouézaz d’ézhañ holl rouañtélêsiou ar béd, hag bô skéd.

9. Hag é lavaraz d’ézhañ : Kéraeñt- sé holl a rôinn d’id, raar fclt d’id en em denrcl d’ann douar ha va azeùli.

10. Neùzé Jézuz a lavaraz d’ézhañ: Kéa-kuit, Satan; râk skrived eo : Ann Aetrou da Zoué a azeùli, ha na zec- vichi ncmét-hañ.

11. Neùzé ann diaoul hen lao.^kaz : ha chétu ann clez a dôstaaz, hag a zcrvicbaz anczhañ, 12- Hogen pa gicvaz Jézuz é oa béd dalc’hct Iann, en em dennaz é Gaïiléa. 13. Hag 6 véza kuitccd ar gcar a Nazaret, é teùaz, hag é choumaz é Kafarnaoum, kcar arvôrek, war har- zou Zabulon ha Neftali, 14. Évit ma vijé sévéned ar péz a zu bét lavarct gañd ar profed lzaiaz : 15. Douar Zabulon, ha douar Nef- tali, hefid ar môr enn tu all d’ar Joqt- dan, Galiléa ar vroadou. 16. Ar bobl a ioa azézed enn am- c’houlou, en deùz gwéled eur c’hou- laooeo vrâz : hag ar goulou a z6 saved war ar ré a ioa azézed é brô skeùd ar marô. . 17. A neuzé é téraouaz Jézuz iffrê- zégi, ba lavarout: Grlt pinijen -f râk tôstaad a ra rouañtclez ann cñvou. 18. Hôgen Jczuz ô kerzoud a -héd môr Galiléa, a wélaz daou vreitr, Simon, a c’halveur Per, hag Audrc hé vreùr, a daolé hô rouejou er naôr; râk peskétérien oafil: 19. Hag é lavaraz d’ézb6 : Deùd war va lerc’h, ha mé hô lakaj da véza peskélérien tùd. 20 Hag hi râk-lâl a guilaaz hd rouéjou hag a iéaz warhé lerc’b. 21. Hag ac’haoô 6 voñd a-raoJc, é wclaz daou vreùr all, Jakez mâb Zé- bédé, ha Iann bê vrcôr, pcré a ioa enn eur vag ga&d Zébédc ho zâd oc’h aoza hô rouéjou; bag é c’hajvaz anézhô. 22. Hag hl kerkeñt a guitsaz bo rouéjou bag hô zâd, hag a iéaz war hé lercb. 23. Ha Jézuz a iéa war-drô ann holl Chaliléa, 6 kélenna enn hô sina- gogou, hag ô prérégi Aviel ar rouañ- télez : hag ô iachaat kémeñt kléfived, ba kcmeñd droug a ioa c-touez ar bobl. 24. Hag ar vrùd anézhañ a iéaz dré ann holl Siria, bag é tigaseñd d’êzhañ ann holl ré glâñv, tùd gla- c’baret gañt mcùr a gléñved, gañt raeùr a zrouk, hag ar ré drec’het gañd ann diaoul, hag ar ré loarek, hag ar ré bcluzct, bag é iachéé anézbô : 25. Hag cul lôd brâz a dùd a iéaz war hé lcrc’h eOz a Chaliléa, eôz a Zékapoliz, euz a Jéruzalem, eùz a Judéa, hag eùz aun tù-boñt <Far Jourdan. MKIVEZ S4 ÑT VAZ*. 367 azézed tno, hé ziskiMed a dostaaz out-bafi; 2. Hag 6 prézégi (u), é kélenaé aoézhô, 6 lavarout: 3. fiuruz ar ré baour a spéred ; râk roaañtélez ann éâvou a z6 d’ézho. 4. Eutue ar ré a z6 habaak; rag aon douar a biaooiñt. 5. Euruz ar ré a léfiv ; râk dic’hla- c’bared é vcztñt. 6. Euruz ar ré hô deaz naoun ha séc’hed eùz ar wirionei ; râg bô gwale’b hô dérézô. 7. Eoruz ar ré a 10 trugarézoz ; rak trogarez a gavifid hô-unan. 8. Euruz ar ré hô deùz eur galoun c’htan ; rafc Doaé a wéliñt. 9. Euraz ar ré a gar ar péoc’h ; rak bogalé Doué é vézifit hanvet. 10. Ettruz ar ré a c’houzañv heskin évid ar wirionez; râk rouañtélez ann éñvoo a zô d’ézho. 11. Euruz oc’h pa zeùi ann dùd da zrouk pédi gan-é-hoc’h, d’hoc’b hes- kina,ha da lavaroud é-gaou pép droug ac*haooe’h enn abek d’in. 12. £n em laouénait, ba tridit, râg . hô fcobr a véz6 brâz enn éñvou : râg évei-sé eo béd heskined ar Broféded a zô béd enn h6 raok. 13. Cboalen ana douar oc’b. Ma teù ar choalen da golla hé ners, gait pétrâ é vézô sailet ? N’eo mui mâd né- méd da véza taoled er-méai, ha da véza anae’bet gañt treid aun dùd. 14. Goulou ar béd oc’h. Eur géar savct war eur ménez na heil két béza kuzet. 15. Ma na enaoueur kéd eur c’bleù> zenr, évid hé laka*d dindân ar boé- zet; hôgen hé lakaad a réeur war eiir c*hañtoier, évit ma sklerai holl dud ann li. 16. Ra zeùi ével-sé hô koulou da luc’ba dirâg ann dùd, évit ma wéliñt ho mftd-fberiou, ha ma teùiñd da veuti h6 Tâd péhini a z6 enn éñvou. 17. Na vennit kéd é venn deued évit terri al lézen, pc ar broféded: 9 n’ouon kéd deued évit terri. hôgen évit pcùr-ùber. 18. Râg évit gwlr hel lavarann d’é- hoc’b9 abarz ma tréméno ann éñv hag ann douar, na vczô két tentted eùz al lécen, eul bztren aâg eur rouden, ken na vézd sévéaet pep-tra. 19. Pioa-bennâg eta a dorrô ann distéra eùz ar gearc^hemeanou-snañ, hag a zeskô kémefit-sé d’ann dùd, htn-aez a véz6 galved ann drvéaa e rouafitélez ann éñvou: h6gen aan biai a rai bag a zesk6 kémeñt-sé, hea-nez a véz6 gatvet brâz é rouaitélez aan éfivou. 20. Râg hel lavaroud a rana d’t- boch: Ma né két brasoch a6 kwi- rionez égéd hini ar Skribed bag ar Farittaned, n’az éot két é reuafiiélez ann éfivoa. 21. Kleved hoch euzpénaozeoèét lavaret d’ar ré-gôz: Na lazi két; râk

  1. piou - bennâg a Iaz6 a lettézu béia

barnet. 22. Hôgen mé a iavar <r*-boc’b: Pénaoz piou-bennag a vuaaékai ood hé vreùr, a zellézo bèza barnet. Piou- bennag a lavaro dhé vreur, Rafca, a zelléio béza kélennet. Pion-bennag a lavarô cTézhaii: Dibena oud, a aelléaô béza taoled é tân ann ifern. 21. Pa grnnigez éta da wéatl d’aun aotcr, ma teuez énè da gouna en deuz da vreùr eunn dra-bennag a- énep d’id: 24. Lez én6 da wé&tl dtrâg ann ae- ter, ha kéa da gefita d’en em unvani gañd da vreèr, ha goudé pa vézi dis- tr6et é kinnigi da wéstl. 25 ftéz a-unan râk-tal gafidda éné- bour é-pAd ma érooud enn hefit gafit- hañ.gañdaoun n’as lakafédaénébour achanod étré daouarn ar barner, n’az lakafé ar barner étré daooarn ar mi- aistr, hn na véz lékéad er vâch. 26. £ gwirionez hel lavaraon d’id, na icui kct kuid achanù, ken na vézô distaolct gañ-éz ann divéza gwennek. 27. Klcved hoc’aeùz pénaoz eo bét lavared d’ar ré-gôz : Avoultriez na rl két. 28. Hôgen mé a lavar d’é-hoc’h: Pénaoz pioo-bennâg en dévézo selled oud eur vaoitez gaôt choañtégez anézhi, hcn-nez en deôz gréad avoul- triéz gañt-bi enn hé gaioun. 29. Ma leù da lagad deou da rci gwatl skoucr d’id, diframm héñ, ha taol-bén pell diouz-id : rak g well co 368 • AVIBL SiffTBI <i’id kolla onan cùz da itüi, égét gwé- loud da gorf boll taoted enn ifern. 30. Ha ma leù da zonrn déoo da rei gwall skooér dld, trouch-hén, ha taol-béñ pell diooi-id : rak gwell eo d’id kolla onan euz da iziti, égét gwé- loud da gorf holl taoled enn ifern. 31. Lavared eo bét-e’hoaz : Piou- bennâg a gasô-kuld bé c’hrég, a dlé rei d’ézbi eur skrid dré béhini hé c’hâs-kutt. 32. Ha mé a lavar d’é-hoc’h : Pé- naoz piou-bennâg a gas6-kotd hé c’hrég, oéméd avoultr é vé ht, bé laka da véza avooltr : ba piou-bénnâg a zimézô gafid eur c’brég a vézô bét kaset-kuït gafid bé goâz, a gouéz enn avèultriez. # 33. Rleved hoc’h eùz ivé pénaoz eo bét lavared d’ar ré-gôz: Na dorri kéd da lé: hôgcn miroud a rt al léou az péz6 gréad da Zoué. 34. Ha mé a lavar d’é-hoc’h : Pé- naoz na dléil toui é nép doaré é-béd, na dré ann éfiv, rak tron Dooé eo: 35. Na dré aon douar, râk skabel bé dreid eo: na dré Jéruzalem, râk kéar ar Roué braz eo : 36. Na doui kéd ivé dré da benn, râk na hellez kéd ôber eur vléven wenn pé eur vléven zù. 37. Hôgen ra vézô hè lavar, Is, ia; nann, nann; râk kémefid a z6 ouc’h- penn ar geriou-zé a zeù euz snn drook. 38. Kleved hoc*h euz pénaoz eo bét lavaret: Lagad évid lagad, ba dañt évit dafit. 39. Hôgen mc a lavar d’é-hoc’h: Pénaoz na dléeur kéd énébi ooc’h ann drouk: ha ma skô unan-bennâg war da vôch zéou, trô cbén out-hafi. 40. Mar fell da unan-bennâg breù- taad ouz-id, évit kéméroud da zaé, laosk ivé da vañtel gafit-hafi. 41. Ha piou-bennâg a lakaiô ac’ha- nod ds rañkout 6ber eul léô gafit-hañ, gra c’boaz gafit-bafi dioo léô all. 42. Rô da néb a c’hooleon digan- éz, ha na bella kct pioo-beonâg a fell dézhañ empresla dioos-id. 43. Kleved hoc’h euz pénaoz co bét lavsret: Raroud a ri da nésa, hag é kassi da énébour. 44. Hogen mé a lavar d’é-boc’h: JBZUZ-KBIST Karid hoc’b éaébourien, grtt vad <Far ré a gasa ac’hanoc’h : ha pédid évié ar ré a beskin ac’hauoc’h, pé a iavar droug ac’hanoc’h é-gaou; 45. Évit ma viot bugalé b6 Tâd pé- hini a zo enn éñvou; péhini a laka da zével hé héol war ar ré-vad ba war ar ré-zrouk, hag a laka sr glaô da gooéza war ar re-léal ba wsr ar ré-zisleal. 46. Râk mar kirid ar ré hô kar, pé gôbr hô pézô-bu ? hag ar Boblikaned na réofit kéd ével-sé? 47. Ha ma na livirid deiz-mâd né- méd d’hô preüéeùr, pétrâ s rlt-bu ouc’h-penn ? hag ar Baganed na réofit kéd évél-sé? 48. Bézid éta dinam, ével ma’z eo dinsm hô Tâd péhioi a zô eoo éñr. -Jb VI. PENNAD. ^ 1. Likid évez na rafac’h bô mld- ôberiou dirâg ann dùd, évit na viot gwélet gafid-ho : aoéz n’h6 pésd kétf a c’hôbr digañd hô Tad, pébiiri a 16 enn éfivou. 2. Pa réz éta ann aïazen,ni laka kéd da zeni ar c’born-boiid enn di raok, é c’blz ma ra ar bilpoozed er sinagogou bag er ruoo, évit béu meulet gafid ann dùd. Hé lavaroodi rann d’é-boc’b, faô gôbr hô deozbét. 3. Hôgen pa rt ann aluzen, grâ oa wézô kéd da zourn kleiz ar péz a râ da zourn déoo: 4. Évit ma vézô da alozen enn im- c’hooloa, ha ma tistaôlô d’id di Dâd, péhini a wél enn amc*boulou. 5. Ha pa bédit, na vézit kéd ével pilpoazed, péié a gâr pidi enn bô sâ er sinagogou, hag é kornou ar raoo, évit ma vézifit gwélet gafid ann dùd: hé lavaroud a rann d’é-hoc’b, bô gôbr hô deâz bét. 6. Hôgen té, pa bédi, kéa eoo di gambr, hag 6 vézs serred ann 6r, péd da Dâd enn amc’houlou: ha da PAd péhini a wél enn amc’hooloo, a rôi d id da c’bôbr. 7. Pa bédod éta, na gomzit két kalf, ével ma ra ar Bairaned; péré a gréd psoioi HIRVBZ SAÑT vaié 369 23. Hôgen m’ar d-eo drouk da la- gad, da gorf boll a* vézo téval. Mar d-eo éta tévalien ar goulou a zô enn- od, péger braz é vézôhi ann dévalien hé-unan? 24. Dén é-béd na hell servicha daou sotroo : râk pé é kasaô unan,bag é karô égilé ; pé é skoaziô unan, bag é raiô faé war égilé. Na hellit két ser- vicha Doué ba Mammon. 25. Râk-sé é Javarann d’é-hoc’h: N’en em nec’hit kéd eùz ar péz a ze- brot, nâg eùz ar péz a wiskod war hô. korf. Hâg ar vuez né d-eo két gwel- loc’h éged ar boéd . liag ar chorf gwelloc’h égéd ann dilad ? 26. Sellid ouc’b laboused ann cñv. Na badoñt két, na védoñt két, ba na zastumoñt nétrâ er solicrou ; hag hù Tâd péhini a zô enn éñv a voet anéz- hô. Ha n’och-hu két kalz muioc’h égét-hô ? 27. Ha piou ac’hanoc’b gañd hé holl bréder a helfé kreski hé veñt enz a eunn ilinad hép-kén?

  • 28. Pérâg ivé oc’h-hu nechetgañd

hô tilad f Évésait pénaoz c krcsk lili ar raesiou : na labouroñt, na na né- zoñt két. 29. Hogen mé a lavar d’é-ho c’b pénaoz Salaun hé-unan é-kreiz hc boll c hloar né kct bét gwisked évcl onan anézhù. 30. Mar gwisk éta Doué er c’hlz-zé eul louzaouen eùz ar mésiou, pébini a zô hiriô, hag a vczo war-c’hoaz taolcd er fourn, gañt péger braz préder n’hù kwiskô béü két, tùd a nébeùd a feiz ? 31. N’en em nec’hit kéd éta, 6 la- varout: Pélra a zebrimp-ni, pé pctrâ a évimp-ni, pé gañt pétrâ eu em wis- kimp-ni ? 32. Ann dudou holl a eñklask ké- meñt-sé. Hôgen hô Tad a oar pé- naoz hoc h euz ézomm eüz ann holl draou-zé. 33. klaskifta da-geñta rouanñtélez Doué, hag hé wirionez : hag ann holl draou-zé a vézô rôed dé-hoch ouc’h- peon. 3V. Râk-sé na vézit két nec’het gañd ann añtrônôz; râg ann aütrôrtôz en’ ern brédériô anézhaü hé-unan. Da bép dervez é bast hé boan. 24 péoaoz eo dréiflSn niver eùi hô c’hom- siou é tléoüt béza sélaouet. 8. Na rlt két éta ével-d-hô : râg hô Tâd a oar pétrâ hoc’h eùz ézomm, abarz m’hoc’b eùz hc goulenned di- gañt-hañ. 9. Ével-henn cta é pédot: Hon Tâd, a sô enn éñvoo ; da hanô bézet meùlet. 10. Da rooañtélez deued d’é-omp. Da iool bézet gréat, war ann douar, ével eun éñv. 11. Rô d’é-omp hiriô hor bara pem- déziek. 12. Ha distaol dé-omp hon dléou, ével ma tistaolomp d’hon dléourien. 13. Ha na laosk két achanomp da.• gouéza é gwall-ioul; hùgen hor mir diouc’h drouk. Êvel-sé bézet gréat. 14. Râk mar distaolid d’ann dùd hô féc’héjou : ho Tâd péhini a zô enn cñv a zistaolô ivé d’é-boc’h hô kwallou. 15. Hôgen roa na zistaolit kéd d’aon dùd, bô Tâd na zistaolô két ken-né- beôd d’é-boc’h hô péc’héjou. 16. Pa iunit, na vézit ked asrec’buz, ével ar bilpouzed ; râk dislébéri a réoñd hô dremmou, évid diskooéza d’ann dùd pénaoz é iunoñt. Hé lava- roud a rann d’é-hoc’h, bô gôbr bô dcùz bét. 17. Hôgen té, pa iunez, laka lou- zou c’boués-vâd oud da beoo, ha gwalc’h da zremm. 18. Gañd aoun na ziskouézfez d’ann dùd pénaoz é iunez, hôgen daz Tâd pchint a z6 enn aoic’houloo : ha da Dâd, péhini a wél enn amchoulou, a asrôiô d’ld. 19. Na zastumit kéd a denzoriou d’é-ho>c’h enn douar, é péléach iñd diframmet gañd ar merkl ha gafid ar préved, hag é péléac’h al laéroun hô dizouar hag hô laer. * 20. Hôgeo dastumid d’é-hoc’h ten- zoriou eon éñv, • péléac’h n’iñt di- frammet na gañd ar merkl. na gañd ar préved, hag é péléac’h al laéroun n’hô dizouaroñt na ubô laéroñt két. 21. Râg el léac’h ma éma da deo- zor, énô ivé éma da galoun. 22. Da lagad a zô klettaeur da gorf. Mar d-eo eeun da lagad, da gorf holl a vézô lugernuz. II 370 ajtirl sa.ÑTB l JÉZOS-ftai ST VII. PENNAD. 1. Na varnit két, évit na viot két barnet. 2 Râk diouc’h m’bô pézô baruet, é Yioc’h barnet: ha diouc’b m’hô pezô mentet, é vioc’h meñtct: 3. Pérâg é wélez-té eur blouzen é lagad da vrcùr, ha na wélez-té kéd eunn treùst enn da bini ? 4. Pé pénaoz é lévérez-té d’as preùr: Va lez da denna eur blouzen eùz da lagad, té péhini éc’h eùz cunn treust enn da hini? 5. Pilpouz, tenn da-geñta ann treùst eùz da lagad, hâ neuzé é wéli pénaoz é hclli tenna ar blouzen eùz a iagad da vraùr. 6. Na rôit kéd ann traou sañtcl d’ar cbâs, ha na daolit kéd ar perlez dirâg ar moc’h ; gañd aoun n’hô flastreôd dindân hô zreid, ha na zistrôjeñd ouz- hoc’h évid hô tiskolpa. 7. Goulennil, hag é vézô rôed d’é- hoc’h : klaskit, hag é kéfot: stokit, bag é vézô digored d’é-hoc’h. 8. Râk néb a c’houlenn, a véz rôed d’ézhaü : ncb a glask, a gâv : ha da néb a stok é vézô digoret. 9. Nag éz eôz hini ac’hanoc’h, ma choulenfé hé vâb bara digañt-bañ, a rôjé d’ézhañ eur méan ? 10. Pé ma c’houlenfé eur pésk, hag eonn aer a rôjé-heñ d’ézhañ ? 11. Mar gouzoc’h éta, ha c’houi drouk, rei traou mâd d’hô pugalé: gañt péger braz préder hô Tâd péhini a zô enn éñvou na rôi-héñ két traou mad d’ar ré a c’houlenn digañt-hañ? 12. Grid éta d’ann dùd ar péz a gar- rac’h a racñd d’é-hoc’h. Ragénù ema al lézen hag ar Brofcded. 13. Id dré ann ôr eñk; râk lcdan eo ann ôr, hag éc’hon eo ann heñd a gâs d’ar gollidigez, ha kalz a dùd a drémen dré énô. 14. Nâg eo eñk ann ôr, nôg eo strtz ann heñd a gâs d’ar vuez : nâg éz enz nct^cod a dùd hag a drémen dré énù! 15. En cm virid oud ar fals Brofé- ded, péré a zeQ dhô kavout gôlôct gañt krec’hin déñved : ha péré né d iñtenn diabars némét blcizi skrapuz. 16. Hô anaoud a feod diood hô frouez. Ha kutuja a belleur rézin vrar spern, pé fiez wsr zréz ? 17. Ével-sé pép gwézen vâd a rô frôuez mâd; ha pép gwézen fall a rô frouez fall. 18. Eur wézen vâd na hell két rei frouez fall : hag eur wézen fall na hell két rei frouez mâd. 19. Pép gwézcn ha na rô kéd a frouez mâdy a vézô trouc’hct, ha tao- led enn tân. 20. Hù anaoud a réod éta dioud hô frouez. 21. Kémeñd hini a lavar d’in : Ao- trou, Aotrou, n’az ai kéd é rouafitélea ann éñvou : bôgen ann hini a ra ioul va Zâd, péhini a zô enn éñvoo, hen nez a iélô é rouañtélez ann éfivou. 22. Meùr a hini a lavarô d’in enn deiz-zé : Aotrou, Aolrou, ha n’hon eùz-ni kéd diouganed enn da hanô ? Ha n’hon euz-ni két kasel-kutd ann diaouled enn da hanô? Ha n’hon eoz-ni két gréat kalz a vurzudou enn da hanô? 23. Ha neùzé é tiv irinn d’ézbô: Bis- koaz n’cm eùz hoc’h anavczet: techid diouz-in, tnd disléal. 24. Piou-bennâg éta a glev ar ge- riou-mañ d’in, bag a ra diout-bô, a vézô hévélébékéed oud eunn dén fùr, péhini en deùz saved hé dt war ar méan. 25. Hag ar glaô a zo kouézet, bag ar steriou a zô dic’hiannet, bag ann avel cn deùz c’houézct, hag en em vouñtet war ann tl-zé, ha u’eo két kouézct, dré ma’z oa saved war ar méan. 26. Hôgen pioo-bennâg a glev ar geriou-mañ d’in, ba na ra kéd diout- hô, a vézô béñvcl oud eunn dén foll, péhini en dcuz saved hé dl war aon trész: 27. Hag ar glaô a zô kouézet, hag ar steriou a zô dic’blannet, bag ann avel cn deùz chouézet, hag en em vonñtet war ann tt-zé, hag eo bed dtskaret, ha brâz eo béd bé zismant. 28. Ha pa en dévoé Jézuz peùr-la- vared ar g«?riou-zé, ann dud a ioa souézet gafid bé gélenn. 29. Râk bô dcski a réa évcl ann htnt JTBHVBZ ! en deuz ar galloud ; ha n’hen gréa kéd ével ar Skribed hag ar Fari- zianed. VIII. PENNAD. 1. Hôgen pa oé diskenned eùi ar ménez, eul lôd brâz a dùd a iéaz war hé lerc’b: 2. Ha chéto eul lovr 6 toñd énô, a azeôlé anézhañ, ô lavaroul: Aotrou, mar fell d’td, va faréa a bellez. 3. Ha Jézuz oc’h astenna hé zoorn, a stokaz out-hañ, ô lavarout: Felloud a ra d’in. Ra vézi paré ; ha râk-tâl é oé paré (o). 4. Ha Jézuz a lavaraz d’ézbafi: Laka évez na lavarfez ann dra-mafi da zén : hogert kéa: en em ziskouéz d’ar bélek, ha kinnig d’ézhafi ar gwéstl, a zô bét gdorc’hémennet gañt Moizez, évit ma vézô ann dra-mañ testéni d’ézhô. 5. Hôgen pa ’z éaz Jézuz é Kafar- naona, eur Chafiténer a zeùaz d’bé gavont, oc’h hé bédi, 6. Hag 6 lavarout: Aotroo, va faotr a sô kouczet klâñ gañd ar paralizi, hag eo eñkrézet meùrbéd. 7. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhafi : Mofid a rinn, hag é naréinn anézhañ. 8. Hag ar Chafitener a respoufitaz d’ézhau, ô lavarout: Aotrou, na zel- lezann kéd é teùfez em zt: hôgcn la- var eur gér hép-héa, ha va faotr a véz6 pafé. 9. Râg mé a zô eunn dén lékéad dindan béli, bag em eùz soodarded dind^n-oun, bag é lavarann a unan : Réa, faag éz a, ha da eunn all: Deùz, hag é teù; ha d’am faotr: Gra ann dra-mañ, hag é ra. 10. Hôgen pa glevaz Jézuz kémeñt- aé é oé aouézet, hag é lavaraz d’ar ré a ioa war hé lerc’h : Ê-gwirionez het lavarann d’é-hoc’h n’em euz két kavet eur feii ker braz enn Israel. 11. Êvel-sé é lavarann d’é-hoc’h, pénaoz é teùi6 meôr a hini eùz ar aao-héol hag eùz ar c hùs-héol, bag é véziñt lékéat gafid Abraham, Izaak, ba Jakob é rouafitélez ann éñvoo : 12. Hôgen bugalé ar rouafitéltz a ST VAZft. 371 vézô taoled enn dévalien a-ziavéaz. Énô é vézô gwctvan ha skriñ defit. 13. Ha Jézuz a lavaraz d’ar G’bafi- ttner: Kéa, ha bézet gréad d’id ével ma éc’h eùz krédet. Hag hc baotr a iac’haaz war ann beur. 14. Ha pa zeüaz Jéznz da di Per, é wélaz bé vamm-gaer gourvézet, hag hi klâñ gafid ann dersien : 15. Hag é stokaz oucb hé donrn, hag ann dersien a iéaz-kuid diout-hi; hag hi a zavaz, hag a zerviché anézho. 16. Hôgen diouc’h ar pardaez, é oé digased dézhañ meur a zén trec’het gafid ann diaoulou, hag é kasc-kuld dré hé c’hér ar spérédou; hag é ia- c’héaz ar ré holl a ioa klân : 17. Évit ma vijé sévéued ar péz a oa bét lavaret gañd ar profcd Izaiaz: Kéméred en dcùz hé-unan hor gwan- deriou, ha douged en denz hor c’hléñ- véjou. 18. Hôgen Jézuz ô wclout kalz a dùd war hé drô, a c’hourc’hémennaz mofid enn tu al) d’al lagen. 19. Hag eur Skrib ô tôstaat, a la- varaz d’ézhañ : va Mestr, moñd a rinn %ar da Icrc’h, é pé léac’h-bennâg ma’z I. 20. Ha Jézuz a lavaraz dézhañ: Al lern hô deùz toullou, ha laboused ann éfiv hô deùz neisiou : hôgen Mâb ann dén n’en deùz léac’h c-béd évid barpa bé benn. 21. Eunn all enz hé ziskibled a la- varaz d’ézhañ : Aotrou, kav-mâd éz afenn da-geñla da liéna va zâd. 22. Hôgen Jézuz a lavaraz d’ézhafi: Deuz war va lerc’h, ha lez ar ré varô da liéna b6 ré varô. 23. Hag 6 véza-héñ piñed enn eur vag, hé ziskibled a iéaz war hé lerc’h: 24. Ha chétu eur stourm brâz a za- vaz war ar môr, enn hévélep doaré ma oa ar vâg gôlôed a goummou ; hag hefi kouskoudé a gouské. 25. Hag bé ziskibled a dôstaaz out- hafi, hag é tihunjoñd anézhañ, 6 la- varout: Aotrou % savétc ac’hanomp, mofid a réomp da golla. 26. Ha Jézuz a lavaraz d’ézb6 : Pé- rag hoc’h eùz-hu aoun, tâd a nébcùd a feiz ? Neùzé é savaz hag é c’bour- c bémennaz d’ann avélou ba d’ar m6r, AVIKL SAÑTBL JÉZU Z-KRIST 372 IX. PENNAD. 1. Hag o piña enn eur vag, é treüzaz nl lagcn, hag é teùaz enn hé géar hé- unan. 2. Ha cbétu é tigascboñd dézhañ eur parrditik, gourvézet war eur gwé1 lé. Ha Jêzuz ô wéloud hô feiz, a la- varaz d’ar paralitik : Va mâb, kémér flsiañs, da bcchcjou a zô distaoled d’id. 3. Ha chétu eur ré eùz ar Skribed a lavaraz enn-hô hô-unan : A-cnep Douc hag al lézen é komz bé-mañ. 4. Ha pa wélaz Jczuz h6> ménosioo, é lavaraz d’ézbô: Pérâg é vennit-hu droug enn hô kaloonou ? 5. Péhini eo ann esa, lavarout: Da béc’bcjou a zô dislaoled d*id; pé la- varout : Saô ha balé? 6. Hôgen évit ma wiot pénaoz Mâb ann dén en deüz ar galloud war ann douar da zisteùrel ar péc’hédou, neùzé é lavaraz d’ar paralitik : Saô, kémer da wélé, ha kéa daz ti. 7. Hag é savaz, hag éz éaz d’hé dt. 8. Ann dud-zé ô wclout-sé hô dé- voc aoun, hag é vculjoñd Doué, péhini cn denz roed eunn hévélcp galloud d’ann dùd. 9. Ha pa’z éa-kuid ac’hanô Jézuz, é wélaz eunn dén azézed é tt ar gwiriou, hanvet Mazc. Hag é lavaraz d’ézhañ : Deùz war va lerc’h. Hag hcñ a zavaz hag a iéaz war bé lerch. 10. Ha pa édo Jézuz ouc’b taol enn tl, chétu kalz a Bublikaned hag a bé- chcrien en em lékéaz ouc’h taol gañt Jézuz hag hé ziskiblcd. 11. Ha pa wélaz kémeñt-sé ar Fari- zianed, é léverjoñd d’hé ziskibled : Pérâg é tebr bô mestr gañd ar Bubli- kaned ba gañd ar béc’herien ? 12. Ha pa glcvaz Jézuz kémeñt-sé, é lavaraz : Né kéd ar ré iac’h hô deùz ézomm a louzaouer, ar ré giâñv eo. 13. It ’ta, ba deskit pétrâ eo da ?a- varout: Gwell eo gan-én trugarez égét azeùlidigez. Râk nounn kéd deùed évit gervel ar ré wirion, hôgen évit gervel ar béc’herien. 14. Nenzé diskibled ïann a dôstaaz out-hañ, ô lavaroot: Pérâk nt, hag ar Farizianed é iunomp-ni aliez ; ha na iun két da ziskibled r* 15. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhù : Bu- galé ar pried hag ht a hell cn em c’hlac’hari é-pâd ma éma ar pried gañl-hô ? nôgen doñd a rai deisiou é pérc é vézô lamed digañt-hô ar pried ; ha neuzé é iuniñt. 16. Dén ivé na laka eur peñsel ne* vez oud dilad kôz: râk diframma a rafé lôd cùz ann dilad, hag ar rog a vijé gwâz. 17. Ha na lékceur két gwln ncvcz é listri kôz ; râk anéz al listri a dorr, ar gwin a réd, hag al lislri a zô kollct. Hùgcn lakaad a réeur ar gwln nevcz hag é teùaz sioul-brâz ann amzer (m). 27. £-gwirionez ann dùd-zé a oé souézet, ô lavarout: Piou eo hé-mañ, ouc’h péhini é señt ann avélou bag ar môr? 28. Ha pa oé deùed enn tù all d’at lagen é brô ar Jérazéned, daou zén trecbet gañd ann diasuloo, pére a zeùé eùz ar bésiou, ha kenn diboell na grédé dén tréménoud dré ann heñt- zc, a ziambrougaz anézhañ : 29. Ha chétu é krijoñt, ô lavarout: Jézuz, mâb Doué, péirâ a zô étré tc ha ni .<* Ha deùd oud-dé amañ cvid hon eñkrézi keñt ann amzer ? 30. Hôgen béz’ cz oa tôst diouc’h énô eur vañden vrâz a vôc h ô peùri. 31. Hôgen ann diaoulou a bédé anézhañ, ô lavarout: Mar kasez ac’ha- nomp kutd achann, kâs acbanomb er vañden vôc’h. 32. Hag héñ a lavaraz d’ézhô : lit. Hag ht ô voza éad er-méaz a iéaz er môch, ha chctu éz éaz ann holl vaü- dcn vôc’h d’en cm deùrel gañt frou- den er môr : hag é varvjoñd enn doureier. 33. Hôgcn ar vésaerien a déc’haz: hag ô véza deùed é kéar, é tanéveijoñt kcmeñt-sé, bag ar péz a oa cHiarvezed gañd ar ré a ioa trechet gañd aon diaoulou. 34. Ha chctu holl dud kéar a ziar- bennaz Jézuz : bag 6 véza bé wélet, é pédjoñd anczhañ da bellaad diouch hô brô. HERYEZ Si é listri nevez, hag é mireur ann eil bag égilè. 18. Pa lavaré kémeñt-sé d’ézh6, chétu eur penn-dén a dôstaaz out- hafi, hag a azeùlé anézhañ, 6 lava- rout: Aotrou, va merch a zô marô brémañ : kôgen deuez, Jaka da zourn war-n-ézbi, hag é vévô. 19. Ha Jézoz a zavaz, hag a iéaz war hé lerc’h gaïid hé ziskibled. 20. Ha chctu eur cbrég, péhini a ioa kl&fi gañd ann diwada daouzék vloaz a ioa, a dostaaz out-hañ a ziadré, kag a zournataz penn-pil hé zac d’ézhafi. 21. Râg ht a lavaré enn-hi hé-unan : ma tournatann bép-kjén hé zaé, é vé- zinn iac’héet. 22. Hôgcn Jézuz ô véza distrôet, hag 6 wéloud anézhi, a lavaraz : Va merc’h, az péz fisiañs, da feiz en deuz da iachéet. Hag ar chrcg a oé iac héet râk-tâl: 23. Ha pa oé deùed Jézuz é tt ar penn-dén, ha pa wélaz ar zutellerien hag eul lôd tùd oc’h ôber trouz, é la- varaz: 24. lt-kuit: râg ar plac h-iaooañk né két marô, hogen kousked eo. Hag é réafit goab anézbafi. 25. Ha pa oé kaset-kntd al 16d tùd- zé, éz éaz ébarz, hag é krogaz enn hé dourn d’ézhi. Hag ar plac’b-iaouafik a* zavaz. * 26. Hag ar vrùd eùz a gémefil-sé a iéas dré ann holl vrôzé. 27. Ha pa’z éa-kotd ac’ban6 Jézuz, daou zén dall a zeùaz war hé lerc’b, enn eul léfiva, hag enn eul lavarout: Mâb David, ar péz truez ouz-omp. 28. Hôgen pa oé deôed eun ti, ann dud dall a dùstaaz out-hañ. Ha Jézuz a lavaraz d’ézh6 : Ha c’houi a gréd é heftenn ôber kémeñt-sé d’é-hoc’b ? Ht a lavaraz d’czhañ : Ia, Aotrou. 29.Neùzé é lékéaz bé zourn oud hô daou-Iagad, enn eul lavarout: Bézet gréad d’é-hoc’h hervcz hô feiz. 30. Hag hô^ daou-lagad a oé digo- ret: Ha Jézuzachoudrouzaz anézhô, 6 lavarout: Diwallit na oufé dé«>ann dra-zé. 31. Hôgen hi ô véza éad er-méaz a rôaz da anaoud hé ban6-mâd dré ann hol) vrô-zé. ^t vazb. 373 32. Hôgen pa oé éat-kuld ar ré- mafi, chétu é oé digased d’ézhaü eunn dén-mùd, trec’hct gafid ann diaoul. 33. Ha goudé ma oé taolet er-méaz ann diaoul, ann dén-mùd a gomzaz, hag ann dudou a oé souézet, hag é lavareñt : Biskoaz n’eùz bét gwélet kémeñd all enn Israel. 34. Hôgen ar Farizianed a lavaré: Gañt penn ann diaoulou é kâs-kuid ann diaoulou. 35. Ha Jézuz a iéa trô-var-drô er c’heriou bag er bourc’hiou, 6 teski enn bô sinagogou, hag 6 prézégi Aviel ar rouañtélez, hag 6 iachaad ann holl wanderiou, hug ann holl glenvéjou. 36. Hôgeo pa wélaz ann holl dud- zé, en doe truez out-hô dré ma oañt eñkrézet, ha gourvézet ével déñved hep mesaer. 37. Neùzé é lavaraz d’bé ziskibled : Brâz eo ar médérez, h6gen dibaod eo aun ôbérourien. 38. Pédid éta ann Aotrou eùz ar médérez, évit ma kas6 ôbérourien enn hé védérez. X. PENNAD. 1. Ha goodé m’en doé galved hé zaouzék diskibl, é rôaz d’ézhô galloud war ar spérédou dic’hlan, évid hô c’hâs-kult, ha iac’baad ann holl wan- dcriou, hag ann boll glefivéjoo. 2. Hôgen cbéfu hanvou ann daou- zég Aboslol : Ar c’heñta, Simon, a chalveur Per, hag André hé vreùr; 3. Jakez mâb Zébédé, ha Iann hé vreur, F^ilip, ha Bertélé, Tomaz, ba Mazé ar publikan, Jakez mâb Alfé, ba Tadé; 4. Simon ar G’hananéad, ha luzaz Iskariot, pébini hen gwerzaz. 5. Jézuz a gasaz ann daouzék dén- zé hag a c’hourc’hémennaz d’ézh6, 6 lavarout: Na ’z éot-kéd é trézeg ar Baiancd, ha na ’z éot kéd é keriou ar Samaritaned. 6. Hôgeh It keñloc’h é-trézcg dcñ- vcd ti lsracl, pérc a ia da goll. 3?4 aviel sañtbl 7. Hôgen tt ba prézégit, ô lava- rout: Péoaoz é tôsta rooañtélez aoo éuvou. 8. lacbaid ar ré gl&ñ, dazorc’hid ar ré varô, paréid ar ré lovr, kasit- koid ann diaoulou : évit nétrâ hoc’b eùz bét, rôid évit nétrâ. 9. Na biaouit nag aour, nag ar- cbaüt, na moneiz enn boc’h ilchier. 19. Na gasitjiéd a ézef enn heñt, na dioo zaé, na bootou, na bâz : râk ann ôbérer a zellez hé voéd. 11. Hôgen é pé kéar-bennâg, é pé boorc’h-benoâg ma’z éot, goolennit piou a z6 deilézek enn-hi; ba cboumid énô bcté ma z éot-kult eùz ar vrô. 12. Ha pa’z éod enn ti, stouid dira- z-bañ, 6 lavarout: Ra véz6 ar péoc’h enn tt-mañ! 13. Ha mar d-eo dellézuz ann tt-zé, h6 péoc’h a zeùi war-n-ézhañ: hôgen ma né d-eo kéd dellézuz, hô péoc’h a zistr6i6 d^é-hoch. 14. Ha pa véz6 unan-bennâg ha n’h6 ligémérô két, ha na zélaouô kéd bô keriou : paz éot-kuld eùz anb tl- ’ zé, pé euz ar gcar-zé, bejid ar poultr eùz hô treid. 15. Ê-gwirioncz hel lavarann d’é- hocïi : Douar ar Sodomidi hag ar Go- roorridi a véz6 digcméret gañt moi a babaskded, é dciz ar varn, égéd ar géar-zé. 16. Ghétu é kasann ac’banoc’h cvcl déñved é-kreiz ar bleizi. Bézid éta poellek cvel aéred, hag eeun cvel koulmed. 17. Hôgen diwallid ouc’h ann dùd. Râg h6 tipas a raiñd enn hô strolla- dou, hag e skonrjéziñd ac’banoc’b enn b6 sinagogou. 18. Ha kased é viod dirâg ar réne- ricn hag ar rouéed eon abek d’in, é testéni dézbô, ba d’ar vrôadou. 19. Hôgen pa viot kased dira-z-hô, n’en em likil kéd é poan nénaoz na pétrâ a lévérot : râk rôed é véz6 d’é- hoc’b war ann beur pctrâ a lévcrot. 20. Râk né két c’houi eo a lavar, hôgen Spércd hô Tâd, péhini a lavar eun-boc’b. 21. Hùgen arbreùra Iâkaiô hé vreùr d’ar mar6, hag ann tad hé vâb : hag ar vugalé a zispac’h6 out bô zâd hag J6ZCZ-K1IST oud h6 mamm, hag h6 lakaiñnd da vervel. 22. Hag é viot kaséet gañd aun boll enn abek din : hôgen néb a geñdal- c’bâ bétég ann divéz, hen?nez a vézô salvet. 23. Hôgen pa heskiniod achanoc’b enn eur géar, techid eriO eunti all. Ê-gwirionez hel lavarann dé-hoc^, n’hô péz6 két peùr-c’hréat kerioo Is- rael, na zeoi Mâb ann dén. 24. Arm diskibl né kéd uc’héIoc’h égéd sr mestr, nâg sr mével uc’bé- loc’h égéd bé aotrou. 25. A-walc’h eo d’ann diskibl beza ével hé vestr, ha d’ar mével béza évei hé aotrou. Mar hô deùz galvet penn asn tiégez Belzébud; keñt-sé ba na raiñt ked ivé hé vévellou ? 26. N’h6 pézet két ’ta a aoun ra-z- b6. Rak n’eùz nétrâ a c’h616el, ha na véz6 dizôlôel; ba nétrâ a guzet na véz6 gwézet. 27. Livirid er goulou ar péz a lava- rann d’é-boc’h enn amc’boulou : ba prézégit war ann tôennou, ar pés a glevid enn hô skouarn. 2&. Ha u’h6 pézet kéd a aoun rig ar ré a Jâz ar c’borf, ba na hell két laza ann éné: hôgen hô pézet keñt aoun râg ann hini a hell kolla bag ann éné bag ar c’horf enn ifern. 29. Ha na werzeur kéd daou c hol- van eur gwennek : hag uoan anézhô na gouéz két d’ann douar héb ioul hô tâd? 30. Hôgeo bleô hô peon a z6 nivé- red holl. v 31. N’h6 pézet két ’ta a aoun : muioc’h é talitégét kalz a cholvaned. 32.Piou-bennâg éta aañsavôacha- noon dirâg ann dùd, ec’h añsavinn ivé anézhañ dirâk va Z4d, péhini â*zù enn éñvou. 33. Hôgen piou-bennâg a zinac’h6 achanoon dirâg ann dùd,é tinac’hino ivé anézhañ dirak va Zâd, péhini a zè enn éñvou. 34. Na venoit kéd é venn deùed da zigâ^ar pcoc’h war ann douar: n’ounn kcd ocùd da zigas ar péoc’b hôgen da zigâs ar c’hlézé. 35. Râk deùd ôunn da ranrra ann dén diouch bé dâd, hag ar vercü HEBVBS Skñ T TAZft 375 diouch bé mamm, hag ar verc’h- gaer dioucHi hé mamm-gaer. 36. Ha mévellou ann déo a vézô hé énébourieo. 37. Néb a gâr bé dâd pé hé vamm dreist-oun, né kéd dellézeg ac’ha- noun : ha néb a gâr hé vâb pé hé verc’h dreist-oun, né kéd dellézeg ac’hanoun. 38. Ha nép na gémer kéd hé grôaz, ha na heùl kéd ac’hanoun, né kéd dellézeg ac’hanoun. " 39. Néb a vtr hé vuez hé c’hoHo: ha néb en dévézô kolled hé vuez enn abek d’in, hé c’havô. 40. Néb a zigémer ac’hanoc’h, a zigémer ac’banoun : ha néb a zigémer achtnoun, a zigémer ann hini en deuz va digaset. 41. Néb a zigémer eur profed enn banô eur profed, en dévézô gôbr cur profed: ba néb a zigémer eunn dén gwirion enn hanô eunn dén gwi- rion, en dévézô gôbr eunn dén gwi- rion. 42. Ha piou - bennâg en dévézù rôed da éva eur wérennad zour hép- kén da unan eùz ar ré zistéra eùz ar ré-mañ, enn hanô va diskibl: é-gwi- rionez bel lavarann d’é-hoc’h, na gollô • kéd bé c bôbr. XI. PENNAD. 1. Ha pa en doé rôet Jézuz ar gour- c’bémennou-zé d’bé ziskibled, cz éaz ac’hanô da zcski ba da brézégi enn b6 c’herioo. 2. Hôgcn pa glevaz Iann enn hé vâch ôbériou arG’hrist,é kasaz dsou euz hé ziskiblcd, 3. Da lavaroud d’ézhau : Ha té eo ann hini a dlé doñt, pé é tléomp-ni gortozi eunn all ? 4. Ha Jézuz a respountaz hag a la- varaz d’czhô : It ba danévellid da Iann ar péz hoc’h eùz klevct ha gwélet. 5. Ar ré zall a wél, ar rc gamiri a valé, ar ré lovr a z6 skarzet, ar ré vouzar a glcv, ar ré varô a zâv da vé6, ann Aviel a z6 prczéged dar ré baour.

  • 6L Hag eoruz eo ann hini na gé-

mérô kéd a wall-skouér diouz-in. 7. Pa oa éad ar ré-mañ knlt, Jézuz a zéraouaz komza oud ar bobl diwar- benn lann : PÊlrâ oc’h-hu éad da wé- loud enn distrô ? Eur gorsen béjet gañd ann avel ? 8. Hôgen pétrâ oc’b-hu éad da wé- lout? Eunn dén gwisket gañt bouk- der? Ghétu ar ré a z6 gwisket gañt boukder a chonm é tiez ar rouéed. 9. H6gen pétrâ oc’h-hu éad da wé- loud ? Eur profed ? la, a lavarann d’é-hoc’b, ha mui égéd eor profed. 10. Kùg hen-nez eo diwar-benn pé- hini eo skrivet: Ghélu é kasann va éal enn da raok, péhini a aoz6 da beñd abarz ma teui. 11. É-gwirionez bel lavarann d’é- boc’h: E-touez bugalé ar* raerc’hed rfeôz két bct ganel brasoc’h égét lann Vadézour : hôgen ann bioi a zô ar bibana é rouañtélez ann éñvou, a,z6 brasoc’h égét-hañ. 12. Hôgen euz a zeiziou Iann Va- dezour bété vréma, roañtélez ann éñvou a z6 bét kéméred dré ners, hag ann dùd téar eo a skrâp anézbañ. 13. Râk bété Iann, ann holl Brofé- dcd hag al lézen b6 deùz diouganet. 14. Ha mar fell d’é-hoc’h lakaad enn hô skiañt, béñ eo Éliaz péhini a dlé doñt. 15. Ra zélaouô hen-nez, ann néb en deùz diskouarn da zélaoui. 16. Hôgen, ooc’h pélrâ é hévélébc- kainn-mé ar bobl-mañ ? Héôvel eo ouc’h bugalé azézed er marc’hallac’h, péré a grl d’hô chenseurd, 17. Hag a lavar d’ézh6: Kaned hon eùz d’é-hoc’h, ha n’hoc’h eùz kéd dañset: léñved hon eùz, ba n’boc’h • eôz két kañvaouet. l^. Râk lann a z6 deùet hép na zebr na na év, hag é lévéroñt: Ann Diaoul a z6 enn-hañ. 19. Dcùed eo Mâb ann dén péhini â zebr bag a év, bag é lcvéroñt : Ghétu eunn dén loñlek, hag eunn éver gwin, miñoun d’ar Bublikaned ha d’ar bécherien. Hag ar furnez a oé disklcriet cañd hé vipien. 20. Neftzc c tcraouaz ôbcr tamallou dar c’beriou, é péré en doa gréat 376 aviel sañtel XII. PENNAD. 1. Enn amzer-zé Jézuz a dréméné dré eur park éd é deiz ar sabbat: hôgeti Ité zisbible d péré bô doa naoun en em lékéaz da gutula tamorzennou Ha dïio dibri. JÊZrjZ-BSIST 2. Hôgen ar Farizianed par weljofit kémeñt-sé, a lavaraz d’ézhañ : Ghétn da ziskibled a ra ar péz a zô berzet é deisiou ar sabbat. 3. Hag bcñ a lavaraz d’ézhô: Ha n’hoch efts-hu két lennet pétrâ a réaz David, pa en dévoé naoun, bag ar ré a ioa gañt-hañ ? 4. Pénaoz éz éaz é ti Doué, hag é tebraz baraou ar c’bennig, péré na oa aotréed hô dibri na d’ézbañ, na d’ar fé a ioa gañt-bañ, hôgen d’ar vélcien hép-kén? 5. Pé n%hoc’b eùs-hu két lenned el lézcn, pcnaoz é deisiou ar sabbat ar véleieo a dorr ar sabbat enn templ, hag iñd dinam? 6. Hègen lavaroud a rann d’é hoc h, péoaoz éz eôz ama unan hag a zô brasoc’b égéd ann templ. 7. Ilôgen ma oufach pétrâ eo ann dra-roañ: Ann drugarez a fcll dïn 9 ha né kéd al lazérez, n’hô pijé két barnet tùd diañtek. 8. Râk Mâb ann dén a zô ann Ao- trou eùz ar sabbat hé-unan. 9. Hag ô véza éat-kutd ac’banô, é teuaz enn bô sina^og. 10. Ha chétu e oa énô eunn dén péhini en doa eunn dourn dizec’het. Hag é c’houlenjoñd digañt-hañ, hag éz oa mâd rci ar iéc’bed é deisiou ar sabbat; évit ma tamaljeñd anézhañ. 11. Hôgcn héñ a lavaraz d’ézhô : Pé zcn ac’banoc’h, mar en défé eonn dañvad, hag a vé kouézed enn eur poull é deiz ar sabbat, na zeufé kéd dhé denna ha dhé zével ? 12. Pégémeñd eo gwe!1oc’h eunn dén égéd eunn dañvad ? Dré-zé é hel- leur ôber-vâd é deisiou ar sabbat. 13. Neùzé é lavaraz d’ann déo . Astenn da zoorn. Hag héñ hé asten- naz, hag é teùaz iac’h ével égilé, 14. Hôgen ar Farizianed ù véza éat- kult, en em guzuliaz enn hé énepv évit gouzout pénaoz é koljeñt anéz- hañ. 15. Hogcn Jézuz 6 cbouzoul ké- meñt-sé en cm dennaz ac’hanô: ha kalz a dùd 6 véza éat war hé Ierc’b, bô iac’héaz hotl. 16. Hagé c’hourc’hémennaz d*ézb6 na viudjeñt két kémeñt-sé. kalz a vurzudoo, 6 véza n’hô doa két gréat pinijen. 21. Gwâz dïd Rorozain, gwéz dïd Betsaida ; râk ma vijé gréat é Tir hag é Sidoo ar burzudou a zô bét gréad enn-hoc’h, pell zù hù divijé gréat pi- nijen er sac’h-reùn hag el ludu. 22. Kâk-sé c lavarann d’é-hoc’h : Reñtoch c vézô dislaoled da Dlr ba da Zidon, é deiz ar varn, égéd d’é- boc*h. 23. Ha té, Rafarnaom, ha sével a rl-dé bétég enn éñv ? Diskenni a rl bctég enn ifern : râk ma vijé bct grcat c Sodom ar burzudou a zô bét gréad enn da greiz, cbonmed é vijeñt martézé bété vréma. 2\. Râk-sc é lavarann d’é-hoch, pcnaoz é vczô keñtoc’h distaoled da zouar Sodom, é dciz ar varn, égcd d’é-hoc’h. 25. Enn amzcr-zé Jézuz a lavaraz: Da añsavout (g) a rann, va Zâd, Ao- trou ann éñv hag ann dooar, dré ma éc’h eùz kuzed ann traou-zé oud ar ré fur, oud ar ré boellek, ba dré ma éc’h eùz hô diskleried d’ar ré viban. 26. la, va Zâd : râk ma eo héted ann dra-zé dïd. 27. Pép trâ a zô bét lékéad étré va daouarn gañt va Zâd. Hi dén na ana- vez ar Mâb néméd ann Tâd : ha dcn na anavez ann Tâd néméd ar Mâb, hag ann hini da béhini é vézô fellet gañd ar Mâb bé ziskleria. 28. Deùd dara c’bavout,c’houiholl péré * zô skuized ba bechiet, ba raé hô tiboaniô. 29. Rémérit va iéô war-n-hoc’h, ha deskit gan-én pcnaGz ounn habask, ha vuel a galoun : hag é kafot ar paoucz cuz boc’h énéou. 30. Itak va iéô a zô kùñ, ha va béac’h a zô skâñ. HBBVBZ SAÑT V AZÉ. 377 17. Évit ma vijé sévénct ar pés a zô bet lavaret ével-heno gañd ar Profed Izaiaz: 18. Ghétu va bugel em eùz dilen- net, va muia-karet, é péhini. em eùz lékéat va holl garaotez. Lakaad a rinn va spéred war-n-czhañ, hag é em- bannô ar varn d’ar vroadou. 19. Na zaélô két, na c’harmô két, ha dén na glevô hé vouéz er ruoa. 2b>. Na dorrô kéd ar gorsen diska- rel, ha na voogô kéd ar boolc’hen a zivôged, kén nen dévézô lékéad ar varn da drec’hi. 21. Hag ar vroadou a c’hédô enn hé hanô. 22. Neùzé é oé digased d*ézhañ eunn dén trechct gañd ann diaoul, dall ha mùd, bag é iac’héaz anézhañ, enn hévélep doaré roa komzaz ha ma wélaz. 23. Hag ann holl dùd a oé sooézet brAz, hag a lavaré : Ha n’eo kéd hé- mañ mâb David ? 24. Hôgen sr Farizianed pa glev- joñt kémeñt-sé a lavaraz : Hé-mañ na gâs-koid ann diaoolou néméd dré Yéelzébub penn ann diaoulou. 25. Hôgen Jéznz oc’h anaoud hô mennasiou, a lavaraz d’ézhô : Pép rouañtéïez kévrennet out-hi bé-unan. a vézô dismañtret : ba pép kéar, pé pép tt a vézô kévrennet out-hañ hé- unan, na joomô kéd enn bé zâ. 26. Ha mar tcù Salan da gâs Satan kutt, eo kévrennet out-hañ héunan: pénaoz éta é cboumô bé rouañtélez enn hé zâ ? 27. Ha mar kasann-kutd ann diaou- Jou dré Vélzébub, dré bioo hô c hâs- kuld hô pugalé ? Râk-sé é véziñd hô- unan hô parnerien. 28. Hôgen mar kasann-kutd ann diaoulou dré Spéred Doué, rooantélez Doué a zô éta deuet bétég enB-hoc’h. 29. Pé pénaoz é hell unan-bennâg moñd é tt ennn dén kré, ba preiza he listri, néméd da geñta en défé éréed ann dén kré ? Ha neùzé é preizô hé dt. 30.Nép n’éma két ganéü, a zô a- énep dïn : ba nép na zastum két gan- éñ, asklñ. 31. Râk-sé é lavarann d’é-hoc’h, pénaoz pép pcched ha pcd lc-douet a vézo distaoled d’ann dùd ; bôgen pép lé-doned oud ar Spéred-glâñ na vézô kéd distaolet. 32. Ha piou - hennâg en dévézo komzed a-énep Mâb ann dén, é vézô distaoled d’ézhau : hôgen piou-bennâg en dévézô komzed a-éneb ar Spéred- glâñ, na vézô distaolet d’ézhañ nag er béd-mañ, nag er béd da zoñt. 33. Pé livirit éz eo mâd ar wczen, ha mâd hé frouez : pé livirid éz eo fall ar wézen, ha fall hé frooez, râg ar wézen a anavézeur dioud hé frooez. 34.Gweno ann aéred-viber, pénsoz é hellit-ho lavarout traou mâd, ba c’houi tùd fall ? Râk diouc’h lcùnder ar galoun é komz ar génou. 35. Eunn dcn mâd a denn traou mâd eùz a eonn leñzor mâd : bag eunn dén droug a denn traou droug eùz a eonn Jeñzor drouk. 36. Hôgen hci lavarood a rann d’é- hoc’h ; pénaoz ann dud a vézô kréd é deiz ar varn (o) cùz a gémeñt gér di- dalvez hô dévézô lavaret. 37. Râk diouc’h da c’hériou é vézi didamallet, ha diouc’h da c’bériou é vézi tamallet. 38. Neùzé eur ré-bennâg eôz ar Skribed hag euz ar Farizianed a res- pooñtaz dézhaô, 6 lavarout: Mestr, ni hor bé cboaüd da wéloud eur bur- zud gréat gan-éz. 39. Hag héñ a rcspouñtaz hag a lavaraz d’ezbô : Ar wenn drouk bag avoultr-zc a c’houlenn eur burzud, ha na vézô rôed dézhi burzud é-béd, némét burzud ar Profed Jonaz. 40. Râgével ma oé Jonaz trt dervez ba teir nôzvez é kôv ar raôr-varc’h, ével-sé é vézô Mâb ann dén trt dervez ha teir nôzvez é kaloun ann dousr. 41. Tùd Niniva a zavô é deiz ar varn gañd ar wenn-zé, hag é tamalliñd anézhi; dré ma hô deùz gréat pinijen goodé prézégen Jonas: ha chétu amañ mui éget Jonaz. 42. Rouanez ar chresteiz a zavô é deiz ar varn gañd ar wenn-zé, hag é tamallù anézhi: dré ma eo deùed eâz a harzou ann douar da zélaooi fornez Salomon : ha chétu amañ mni égét Saloraon. 43. Hôgen pa’z a ar spéred louz 378 AVIBL SAÑTBL XIII . PENNAD. 1. Enn deiz-zé Jézuz* 6 véza éad er-méaz eùz ann tl, a azézaz é-barz ar môr. 2. Hag eot lôd brâz a dùd en em zastumaz war hé drô; enn hévélep doaré ma pinaz war eur vag ha ma azézat én6 ; bag ann holl efigroez a joumai war ann aot: 3. Hag é lavaraz d’ézh6 kalz traou dré barabolennou 6 komza ével-henn: Chéto ann hader a z6 éad er-méaz da hada. 4. Hag é-pad ma hadé, I6d euz ann had a gouézaz a-héd ann hefit, ba la- boused ann éfiv a seùaz hag hé zebraz. 5. Lôd all a gouézaz enn cul léach meinek, é péléach nc oa két kalz a JBIIJZ-KBIST ’ zouar : bag é savai kerkefit, dr* né oa kéd a zounder douar. 6. H6gen pa zavaz ann héol 6 oé losket: hag 6 véza nen doa kéd a e’brisien, é sec’haz. 7. L6d all a gonézaz é-touez aaa drein : bag ann drein a greskaz, bag a vougaz anéibafi. 8. L6d all a gouézaz é douar mâd: bag é rôaz frouez, lôd kafit kémeñd âll, 16d tri-ugeñt, lod trégoôt. 9. Ra jzélaouô néb en deuz dis- kouarn da glevout. 10. Hag hé ziskibled 6 t6stasd a li- varaz d’ézhañ : Pérâg é komiei-té out-hô dré barabolennou ? 11. Hag héfi a respoufitaz d’ézbô, 6 lavarout : Dré ma’z eo rôcd d’é- hoch da anaool Iraou-kuiet rouafi- télez ann éfivou : b6gen né d-eo két rôed d’ézh6. 12. Râk piou-bennâg en deùi, é véi6 rôed d’éihañ, hag é founaô: hùgen piou-bennâg n’en deoi két, é véz6 lamcd digafit-hafi kémefid en deuz. 13. Dré-zé é komzann outbô dré barabolennou ; râg 6 wélout na wé- loñt két, hag 6 klevout na glevofit két, ha na boelloñt két. 14. Ha diougan Izaiaz a z6 sévéaed eno-bô, pa lavar: Sélaooi a réot gañd b6 tiskouarn ha na gtevot-két: sel- loud a réot gafid h6 taoulagad,ba na wélot két. 15. Râk kaloun ar bobl-mañ a z6 pounnéiéet, hag h6 diskouarn a z6 deùt pounner - gle6, hag bo daeo- lagad b6 deùz serret: gañd aooo oa zeôjé h6 daou-lagad da wélout, hd diskouam da glevout, b6 c’baloua da boella, na gemjefid a voez, ba na leo- enn d’bô iac*baat. 16. Hôgen bô taou-Iagad-ho a 16 eurui dré ma wélofit, bag hô tii- kouarn dré ma klevofit. 17. Râg é-gwirionei bel itvarawi d’é-hoc’h, pénaoz kalz a Broféded bag a dùd-gwirion hô de^z bétet gwélood ar péz a wélit, ba n*b6 deùz két gwé- let; ba klevoud ar péz â glevit, ha n’h6 deùz két klevet. 18. Klcvit la c’houi parabolen ann bader. eoz a eunn dén, é valé dré Iec’hioa séac’b, 6 klaskout ann ariaô, ha n’hé c’hâv két. 44. Neùté é lavar: Distrei a rinn d’aon zi eùz a béléac’h ounn deuet. Hag 6 toñd dl é kâv anézhañ goullô, skubet ba kempennet. 45. Neùzé éz â, bag é kémer gafit- bafi seiz spéred all gwasoc’h égél-bafi, bag ’6 vofid enn ti-zé é choumofid én6: hag ar slad nevez eùz aun dén- zé a zeù gwasoc’h égéd ar c’heñta. Evel-sé a cboarvézé gafid ar wenn fall-zé. 46. Pa gomzé c’hoaz oud ann efi- groei, chétu hé vamm hag hé vreù- deùr a ioa er-méaz, hag a c’hoolenné komza out-hafi. 47. Hôgcn unan-bennâg a lavaraz d’ézhañ : Chétu da vamm ha da vreù- deur a zô er-méai bag a glask ac’ba- nod., 48. Hag béfi ô respoufita da néb a . gomzé out-hafi, a lavaraz: Piou eo va mamm, ba piou eo va breudenr? 49. Hag oc’b astenna bé zourn war hé ziskibled, é lavaraz : Cbétu va mamm, ha va breùdeùr, 50. Râk piou-bennâg a ra ioul va Zftd péhioi a z6 enn éfivou, ben-nez a zé va breùr, va c’boar, ha va mamtn. HIBVIZ ! 19. Piou - benu&g a glev gcr ar rooañtélez, ha na boell két, é teù aoo drouk, bag é skr&p ar péz a z6 bed hadet enn hé galonn: heo-nez eo a zô béd haded a-héd aon heñt. 20. Hôgen ann hini a zô béd baded enn eol léac’b meinek, hen-nez eo ann hini a zélaou ar gér, hag hen digémer kerkéfit gañt laooénidigez; 21. Hôgen n’en deùz kéd a c’hrisien /nn-bafi hé-unan: ba n’éma néméd évid eunn amier : ha pa zeù eunn eñkrez pé eunn heskin-benn&g enn abek d’ar gér, kerkeñt é kémer gwall skooér. 22. Ann bini a zô béd haded é-louez ann drein, hen-nez eo ann hini a zé- iaoo ar gér ha préder ar béd-mañ: ha touellérez ar madou a voug ar gér, bag ben laka da véza difrouez. 23. Hôgen ann hini a zô béd hadéd édouar m&d, ben-nez eo ann hini a lélaou ar gér, hag a boell, hag a zigas frouez, bag a rô 16d kañt kémeñd all, 16d trt-ugent, 16d trégoñt. 24. Eur barabolen all a ginnigaz d’ézbô, enn cul lavarout: Rouañlélez ann éñvou a zô béñvel oud eunn dén en deuz hadet h&d mâd enn hé bark. 25. H6gen é-pâd é oa kousked ann dùd, é teâai bé énébour, hag a hadaz draek é-touez ar gwiniz, hag az éaz- kutt. 26. Hôgen pa oé kresket ariéot, ha deùed 6 frouez, neùzé en em zis- koaésaz ivé ann draok. 27. Bôgen mévellou ar penn-ti a iéaz d’bé gavout, hag a lavaraz d’éz- hañ : Aotrou, ha n’éc’h cos-té kéd hadet h&d m&d enn drbark 9 Pénaoz éta éz eùz draok enn-bañ ? 28. Hag béñ a lavaraz d’ézbô: Eunn dén hag a z6 énébour d’in eo en deuz gréad ann dra-zé. Hôgen bé vévellou a lavaraz d’ézhañ : Ha té & fell d’id éz ajemp d hé gutuja ? 29. Hag héñ a lavaraz: Nann; gafid aoun 6 kutula ann draok, na ztc’hri- sienfaeb ar gwiniz gafit-hafi. 30. List-ho bù-daou da griski bétég ar raédérez, hag enn amzer ar mc- dérez é livirian d’ar védérien : Kutu- lid da gcfita ann draok hag ércit-béfi tÑT vizg. 379 / a hordennou évid h6 zevi ; hogen dasturoid ar gwiniz em solier. 31. Eur baraboten all a ginnigai d’ézh6 enn eul lavaroot: Rooañtélez ann éfivoo a z6 héñvel oud eur c’hreùnen séz6, péhini a z6 kéméret gafid euno dén hag a b&d anézhi enn bé bark. 32. Hé-mafi a z6 évit-gwir ar bi- hana euz ann boll ba«ipo : bôgea pa eo kresket, éz eo brasoc’h éged ann holl louzou, hag é teù da véza eor wézen, enn hévélep doaré ma teù la- boused ann éfiv, ha ma neisioñt enn hé skourrou. 33. Eur barabolen all a lavaraz d’ézh6 : Rouañtélez ann éfivou a z6 héñvel oud ar goell a gémer eur vaouez évid bé guza é trl feùr bleâd, bété ma teùi holl da c’h6i. 34. Jézuz a lavaraz kémeñt-sé d’ar bobl gafit paraboleonou : ba na gomié kéd out-hañ hép parabolen, 35. Évit ma vije sévénet ar pcz a oa bét diouganet gañd ar profed 6 lava- rout: Digeri a rinn va génou gafit parabolennou ; diskleria a rinn traou kuzet abaoé ma eo krdued ar béd. 36. Neùzé Jézuz, 6 véza kaset-kult ar bobl, a zeùaz enn II ; bag hé zis- kibled ô-lôstaad out-hañ a lavaraz: Displég d’é-omp parabolen draog ar park. 37. Hag héfi a respoufitaz hag a la- varaz dézbù : Néb a b&d ann h&d m&d, eo M&b ann dén. 38. Hôgen ar park, eo ar béd. Ann h&d m&d, eo bugalé ar rouafitélez. Hag ann draok, eo ar vugalé drouk. 39. Uôgen ann énébour eo deoz bé hadet, eo ann diaoal : ar médérez, eo ann divez eùz ar béd; hag ar vé- dérien, eo ahn éled. t 40. É vel éta Éa kutuleor ann draok, ha ma tcveur anézbafi enn t&n, ével- séé c’hoarvéz6 é divez ar béd. 41. M&b ann dén a gas6 bé éled, péré a lakai er-méaz eùz hé rouafi- télez ann holl wall-skouériou, bag ar ré a ra drouk : 42. Hag é kasifid anézbo enu eur fourn d&n. Énô é vézô gwélvan, ba skriñ defit. 43. Neùzé ann dùd gwirion a Iu380 AVIBL SAÑTtiL JÊZUZ-sbist XIV. PENNAD. 1. Enn aifizer-zé Hérodcz ann té- trark a glevaz banô eùz ar péz a réa Jézuz; 2. Hag a lavaraz d’hé wazed : lann Vadézour eo ben-nez: distrôed eo a varô da véô, ha dré zé eo é ra kéraeôd a vrzudou. 3. Râg Hérodez en doa lckéat ké- méroot lann, hag hé staga : hag é réaz hé lakaad er vâc’h dré *n abeg da Hérodiaz grég hé vreôr. 4. Râk Iann a lavaré dézhañ: Né kéd aotréed dïd bé c’baoot. 5. Hag en doa cboañt d’hé lakaad da vervel; hôgen aoun en doa râg ar bobl, dré m’az ea kéméret gañt-bô évid eur profed. 6. Hôgen da zeiz ganédigez Héro- dez, merc’h Hérodiaz a zañsaz dirâg ann dùd, hag é plijaz da Hérodez. 7. Êvit-sc é rôaz hé c’hér d’ézhi gañl lé pénaoz é rôié d’ézhi kéraeüd a c’boulenjé digañt-hañ. 8. Hag hl, goodc béza bét kéïeoned a-raog gañd hé mamm : Rô dïn bré- ma, emé-z-hf, penn Iann Vadézour enn eonn disk. 9. Hag ar rooé a oé glac’baret gaftt kémeñt-sc : koolskoudé dré *n abek d’hé lc, ba d’ar ré a ioa azézet gañt- bañ ouc’h tacl, é c’bourc’bémennaz hé rei d’ézhi. / 10. Ha*g é kasaz da zibenna lann er vâc’h. 11. Hag hc benn a oé digased eno eunn disk, ha rôed d’ar placb- iaouañk, péhini hc gasaz d’hé mamm. 12. Hag hé ziskibled a zeùaz, bag a gcméraz hé gorf, bag é lienjood anczhañ. hag éz éjoñd da lavarout kémeñt-sc da Jézoz. gernô ével ann héol é rouañtélez bô Zâd. Ra zélaouô néb en deùz dis- kouaro da glevout. 44. Rouañtélez ann éñvou a zô hén- vel oud eunn teñzor kozed enn eor Eark: bag ann dén a gâv anézhañ, en kùz, ha gañd at lévénez en deùz, éz a da werza kéraeñd en deoz hag é préo ar park-zé. 45. Rouañtélez ann éñvoo a zô c’boaz béñvel oud eur marc’hadour, péhini a glask perlcz mâa. 46. Hôgen goudé m’en doé kaved eur berlezen talvouduz, éz caz da werza kémeñd en doa, hag hé frénaz. 47. Rouañtélez ann éñvou a zô c’hoaz béñvel oud eur zeùlen taoled er môr, bag a zastum pésked a bép rumm. 48. Ha pa eo leân, é tenncnr ané- zhi war ann aod, ha goodc béza azé- zel, é lékéeur ar ré vâd enn eul léstr, hag é taoleur ar ré fall er-mcaz. 49. Ével-sé é c’hoarvézô enn divez eôz ar béd : ann élcd a zeui, hag a rannô ar ré zroug eùz a-zouez ar ré cblân. 50. Hag é kasiñd anézhô enn eur fourn dân. Énô é vézô gwélvan, ha skriñ deñt. 51. Ha pocllet mâd eo kémeñt-ma gan-é-boc’h ? Hag é leverjoñt d’é- zbañ: Ia, Aotrou. 52. Hag héñ a lavaraz d’ézhô : Dré- zé kémeñt Skrib a zô gwiziek er péz a zell ooc’h rouañlélez ann eñvou, a zô héñvel oud eur penn-ti, pcbini a denn eôz hc denzor traou nevez ha traou kôz. 53. Ha goudé m’en doé Jézuz peür- lavared ar paraj|oleDnou-zé, éz éaz- knid ac’hanô. 54. Hag 6 véza deùet enn hé vrô, é teské anézhô enn wiô sinagogou, enn hévélep doaré ma oañt souezet, ba ma lavareñt: A béléac’h eo deôed da hé-mañ ar furnez-zé, ba kémeñd a c’hallood ? 55. Ha né d-ef-héñ két mâb cur c’halvez ? Ha na chalveur kéd hé vamm Mari, bag hé vreùdeùr Jakez, ha Jozef, ha Simon, ha Judaz ? 56. Haghé cboarézed, ha n’émiñd\- hl kéd holl enn hon touez? A bé- léac’h éts é teù ano boll draou-zé gañd hé-mañ 9 57. Hag é kaveñt tamall enn-hañ. Hôgen Jézuz a lavaraz d’ézhô : Eur Profed né d-eo kéd héb hanô mâd, néméd enn hc vrô, hag enn bé di. 58. Ha na réaz kéd énô kalz a vor- zudoo, enn abek d’bô digrédoni. HERVEZ SAÑT VAZt 381 13. Pa glevaz Jézoz kémeñï sc, é (ec’haz ac’hanô enn eur vag, hag en em dennaz adù enn eulléach distrô: ba pa glevaz ar bobl ann dra-zé, é beùliaz anézhañ war droad eùz ar c’beriou. 14. Ha pa’z éa-kuit Jézuz, é wélaz eol lôd brâz a dùd . hag en doé troez out-bô, hag é iachéaz bô c’hlañvou- rien. 15. Hôgen ar pardaez 6 véza deùet, bô ziskibted a zeùaz d’hé gavout, hag a lavaraz dézhañ : al léac’h-mañ a zô dislrô, hag ann heur a ia é-biou. Kas- kutd ar bobl, évit ma’z aiñt er boor- c’biou, ba ma préniüt boéd évit-hô. 16. Hôgen Jézuz a lavaraz d’ézhô: Nc két réd éz afeñd dt; rôit c’booi da sibri dézbô. 17. Lavaroud a réjoñd d’ézbañ : N*hon eùz amañ némét perap tors vara, ha daou bésk. 18. Hag hén a lavaraz d’ézhô : Di- gasit-hô amañ dïu. 19. Ila goudé béza gourc’hcraénned d’ar bobl azéza war ar gcot, é ké- meraz ar bemp dors vara, hag ann daou bésk ; hag ô véza saved bé zaou- lagad étrézég ann éñv, é vinnigaz anezhô, hô zorraz, bag é rôaz ann torsioo bara d’ho ziskibled, péré bô rôaz d’ar bobl. 20. Hag é tebrjoñd boll, bag hô doé a-walc’h. Hagé kaschoñt gañt-hô daouzék paner leùn gañd ann tammou a oa choumed enn bô dilerc’h. 21. Hôgen euz ar ré a zebraz éz oa ann niver eüz a bcmp mil dén, némcd ar gragez hag ar vugaté. 22. Ha kerkeñt Jézuz a rédiaz bé ziskibled da biña er vâg, ha da voñd enn bé raog enn tu all d’al lagen, é- pâd ma kasché-kuld ar bobl. 23. Ha goudé béza kaset-kuid ar bobl, é piñaz war cur méoez bé-unan e\it pedi. Hôgen ar pardaez 6 véza deôed, édo énô hé-unan. 24. Hôgen ar vâg a ioa hejet gañd ar c’hoummou é-kreiz ar môr : lâg ann avel a ioa énep." 25. Hôgen d’ar pévarc dihun eùz ann nôz,é teùaz d’hô c’havout ô ker- zood war ar môr. 26. Ha pa wcijoñd anézbañ ô ker- zond war ar môr, é saouzanjoñd, bag é léverjoñt : Eunn teùz eo. Hag é c’harmchoñt gañd aoun. 27. Ha kerkeñt Jézuz a gomzaz out-bô, enn eul lavarout: Hô pézet fisiañs : mé eo, n’hô pézet kéd a aoun. 28. Hôgen Per a respouñtaz d’ézbañ 6 lavaroot: Aotrou, mar d-eo té, ké- raenn dïn moñd d’az kavout war ann donreier. 29. Hag béñ a lavaraz: Deùz. Ha Per ô tiskenna eüz ar vâg, a gerzé war ann dour évit moñd da gavout Jézuz. 30. Hôgen pa wélaz eunn avel gré, en doé aoon : hag ével ma téraoué gwclédi, é charmaz 6 lavarout: Ao- troo, savéta achanoun. 31. Ha râk-tâl Jézuz oc’h astenna hé zourn. a grogaz enn-hañ, bag a lavaraz d’ézhañ : Dén a nébeùd a feiz, pérâg éc’h eùz-té diskrédct? 32. Ha pa oeñt piñed er vâg, ann avel a toaouézaz. 33. Hôgen ar ré a ioa er vâg a dôs- taaz, hag a azeulaz anézbañ, 6 lava- rout: Évit-gwtr Mâb Doué oud. 34. Ha goudé m’hô doa treùzed al lagen, é teôjoñt é douar Jénésar. 35. Ha pa zeuaz tùd al léac’h-zé d’hé anaout, é kaschoñt dré ann holl vrô, bag é tigaschoñd dézhañ ann holl dùd klâñ. 36. Hag é pédeñt anézhañ d’hô lézel da steki béb-kén out penn-pil hé zaé. Ha kéraeñd hini a stokaz oot- han, a oé iac’héet. XV. PENNAD. 1. Neozé Skribed ha Farizianed a zeùaz dïié gavoud eùz a Jéruzalem, hag a lavaraz dézhañ : 2. Pérâk da ziskibled a drémen-hi dreist kéménnadurézou a-c’héooo ar ré-gôz ? Râk na walc’hoñt kéd hô daouarn pa zebroñt bara. 3. Hôgen héñ a respouñtaz d’ézhô ô lavarout: Pérâk chouj é tréménit- hudreist gourchcraenn Doué évid h6 kéménnadurczou a - cïicnou ? Râk Doué en dcùz iavaret: 389 avibl sañtbl JÊZrjZ-EBIST 4. Énor da dâd ba da vamm; hag ivé: Piou-bennâg a zrouk-pédô gafid hé dâd pé gañd hé vamm a dté béza lékéad d’ar marô. 5. Hôgen t’ooui a lavar: Pioo-ben- nag en dévézô lavared d’bé dâd, pé d’hé vamm: Pép rô a zeüi ac’hanoon, ra vézô talvoudek d’ld, 6. Ha na énorô kéd hé dâd pé hé vamm : hag ével-sé hoc/b eùz Iékéad da véza didalvez gourchémenn Doué évid bô kéménnadurézon a-chénou. 7. Pilpouzed, diouganet mâd en deùz diwar hô penn Izaiaz, 6 lava- root: 6. Ar bobl-zé a énor achinoun a- c’bénou : hôgen hô c’haloun a zô pell diouz-in. 9. Hôgen enn-aner eo éc’h énoroñt ac’hanoun, ô teski lézennou ha gour- c’hémennou ann dùd. 10. Hag ô véza strolled ar bobt enn-drô d’ézbafi, é lavaraz dézbô: Klcvit, ha poellit. 11. Né kéd ar péz a ia er génou a zaotr ann dén : hôgen ar péz a zeu cr-méaz èùz bé chénou eo a zaotr ann dén. 12. Neùzé hé ziskibled a dôstaaz out-hañ, hag a lavaraz d’ézhañ : Ha té a oar pénaoz ar Farizianed ô klc- voud ar péz éc’h euz lavaret hô deuz kaved abek. 13. Hag héñ a respoufitaz hag a la- varaz d’ézhô : Kémeñt plañten ha na vézô két bét plañtet gañt va Zâd pé- bini a zô enn éñv, a vézô dichri- aiennet. 14. List-hô : tùd dall iñt hag a gâs tùd dall. Hôgen mar teu eunn dén dall da gâs eunn dén dall, é kouézoñd hô daou er poull. 15. Hôgen Per a respeuñtaz d’éz- hañ 6 lavarout: Displég d’é-omp ar barabolen-zé. 16. Ha Jézuz a lavaraz : Ha béz’ émoc’hbu c’hoaz hép poell? 1 17. Ha na boellit-hu két, pénaoz kémeñd a ia er génoo, a ziskenn er c*h6f, hag a véz taoled é léac’h distrô? 18. Hôgen ar péz a ia euz ar géhou, a zeù eùz ar galoun ; hag ann dra-zé eo a zaotr ann dcn : 19. Râg enz ar galoun eo é ten ar goall vénosiou, al tazérctioo, ann avoultriésiou, ar gaâelésioa, al laé- rofisiou, ar fals testeniou, anntow- dellou. 20. Ann traoo-zé eo a zaotr ann dén. Hôgen debri héb bcza gwalc’hed hé zaooarn na zaolr kéd ann dén. 21. Ha Jézuz 6 véza éad adianô, en em dennaz étré Tir ha Sidon. 22. Chélu eur c’brég eôx a Ganain hag a zeùé euz ar vrô-zé en em lekéaz da c’harmi, ha da lavaroad d’éibiñ: Aolrou, Mab David, az péz troeionz- in : va mercb a z6 gwall eñkréset. gafid ann diaoul. 23. Hôgen na lavaraz kéd eor gér d’ézhi. Hag bé ziskibled 6 tôstiad out-hafi hé bédé enn eul lavirout: Kâs-hi-kull; râk garmi a ra war hoo lerc’h. 21. Hcig héfi a respouñlai hag i la- varaz : N’ounn bét kaset néméd étré- zég ann dénved kollet eùz a dl Israel. 25. Hôgen bt a zeùaz, hag a aieniai anézhafi, 6 lavarout: Aotrou, kennerz ac’hanoun. 26. Hag héfi a respouñtaz hag a lavaraz : Né két mâd kéméroat ban ar vugalc, hag hé rci d’ar cbas. 27. Hag hl a lavaraz : Gwlr eo, Aolrou : hôgen ar chas bihan a zebr ar bruzun a gouéz eùz a daol hô mistri. 28. Neôzé Jézuz a respoufilaz biz a lavaraz d’ézh’i : Grég, da feii a tô brâz : ra véz6 gréad d’id ével mi c’hoafitéez. Hag bé merc h a oé ia- chéet war ann heur. 29. Ha Jézuz 6 véza éad ac’hanô, a zeuaz a bcd m6r Galiléa : hig ô véza pifiet war eur roénez, éc’h azézazén^ 30. Hag é tôstaaz out-bañ eul 16d brâz a dud, péré h6 doa gaôt-hô rau- ded, dalled, karamed, tad wâo, ba kalz ré all : hag é lékéjoôd anétbd oud hé dreid, hag béfi h6 iac’béaz. 31. Enn hévélep doaré ma oé sooé- zed ann dùd pa wéljofid ar vuded ô komza, ar chammed 6 kerzoot, ann dalled 6 wélout: hag é veùleñt Doné Israel. 32. Hôgen Jézuz 6 véza gaïvet bé ziskibled a lavaraz . Truei em eùt aod ar bobl-zé, râk trl deiz zô é choo- hbbvbz sañt tazê. 383 mofit gañ-éñ, ba nhô dcuz nétra da zïbri: ha ns fell kéd dïn hô c’bâs- kult war-iùn, gañd aouo na fateñt enu beñt. 33. Hag hé ziskibled a )a?araz dézhañ : Pénaoz é hehïmp-ni kavood el léac’h distrô-mañ awalc’b a vara évit, rei hô awalc h da gémeñd a dùoj? 34. Ha Jezuz a lavaraz d’éshô : Ped •hara boc’h-eùs-bu ? Hag hl a lavaraz: Seiz, hag eunn nébeùd peskédigou. 35. Hag hén a c’hourc’bémennaz d’ar bobl azéza war ann douar. • 36. Hag 6 kémêroud ar seiz bara, bag ar pesked, goudé béza gréad bé bédeo drogarez. é torraz anézhô, bô rôaz d’bé ziskibled, hag hé ziskibled hb r6az d’ar bobl. 37. Hag é tebrjoñd hoH.hag bô doé a-walc’h. Hag e kascboñt seiz kést leùn gañd ann tammou a ioa choumed enn bo dilerc’h. 38. Hôgen eùz ar ré rrô doa debret éz oa pevar mil dén, hép nivéri ar vugaligou hag ar gragez. 39. Ha goodé béza kaset-kuld ar bobl, Jézoz a biñaz enn eur vag, hag é teuaz war harzou Majédan. XVI. PENNAD. l.Ha neuzé ar Farizianed hag ar Saduséed a dôstaaz out-bañ évid hé dempti : pédi a réjoñd anézhañ da ziskouéza d’ézhô eunn arwéz-benoâg enn éñv. 2. Hôgen béñ a respouñtaz, hag a lavaraz d’ézhô : Pa eo deùed ann abardaez é livirit: Kaer é vézô ann amzer, râg ann oabl a zô rùz. 3. Ha diouc’h ar miñlin: Arné a vézô hiriô, râg ann oabl a zô téñ val ba dem-ruz. 4. Gouzoud a rid éta anaoud doaré ann oabl: hôgen na bellit kéd anaoud arwésiou ann amzériou ? Ar wenn dreug bag avooltr-mañ a ^lask conn arwéz ; ha na vézôrôcd dezhi néméd arwéz ar profed Jonaz. Hag ô véza bù lézet, éz éazkuit. 5. IIa pa oé deùed hé ziskibicd enn tù all d’al lagen, bô doa añkouna- c’béet kâs bara gañt-hô. 6. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhô : Li- kid évez, hag en em siwallip! otft goell ar Fsrizianed hag ar Saduséed. 7. Hôgen bi a venné hag a lavaré enn-bô bô-unan : Dré n’hon eùz két kéméred a vara eo. 8. Hùgen Jézuz dc’h anaoot kémeñt- sé, a lavaraz: Tùd a nébeùd a feiz, pérâg é vennit-ho étré-z-hoc’h dré nïioc^h eùz két kéméred a vara ï 9. Ha na boehït-hu két, ba na gou- nit-hu két pénaoz pemp bara a zô bét a-warc’h évit pemp mil dén, ha péd panérad hoc’h eùs kaset gan-é-hocah? 10. Ha péiaoz seis bara a zô bét a-walch évit pévar mil dén, ha péd késtad hoc’h eùz kaset gan-é-hoc’b ? 11. Pérâg na beellit-hu két. péoooz o’am eôz két komzed a varadé hocb, pa’m eùz lavaret: En em ziwallid out goell ar Fariziaued bag ar Sadu- séed ? 12. Neùié é poeljoñt pénaoz n’en doa kél lavaret en em ziwalloud out goell ar bara, hôgen out kréden ar Farizianed hag ar Saduséed. 13. Hôgen Jézuz a zeuaz war-dr6 Kézaréa-Filip : hag é komzé oud hé ziskibled, 6 lavarout: Pétrâ a lavar ann dùd ef-héñ Mâb ann dén ? 14. Hag ht a lavaraz : Lôd a lavar eo lann Vadézour, lôd all Éliaz, ha lôd all Jércmias, pé unan eùz ar bro- féded. 15. Jczoz a lavsraz d’ézh6 : Ha c houi, piou é liviril-hu ounn-mé Y 16. Simon Per a respeoñtaz hag a lavaraz : Tc eo ar G’hrist, Mâb ann Doué bcô. 17. Hogen Jczuz a respouñtaz d’éz- hañ, hag a lavaraz : Gwenvidig oud, Simon Mâb laon: râk né kéd ar cïitk bag ar goâd bô deùz disrévclled ann dra-mañ dïd, hôgen va Zâd, péhini a zô enn éñvon. 18. Ha mé a lavar dïd, pénaoz oud Per, ha war ar roéanzé ô savinn va iliz, ha dôriou ann ifern na drec’hiñt kéd anézbi. 19. Hag é roinn did alc’boaésiou rouañtélez ann éñvou ; ha kéraeñt- bennâg a créi war ann douar, a vézo 384 AVIBL SAÑTEL JÉEOS-KB IST ivé érécd enn éñvou : ha kémeñt- bennâg a ziéréi war ann douar, a vézô ivé diéréed enn éñvoo. 20. Neùzé é c’hourc’bémennaz d’hé ziskibled na lavarjeñd da zén pénaoz é oa héñ Jézuz-Krist. 21. A-neùzé é téraouaz Jézuz dis- kouéza d’hé ziskibled pénaoz e oa réd d’ézbañ moñd da Jéruzalem, ha gou- zañvi kalz a berz ann Hénaoured, bag ar Skribed, hag ar pennou eùz ar véieien, béza lazet, ha distrei da véô ann trédé deiz. 22. Ha Per oc’h hé géméroud a dù, a zéraooaz hé grôza 6 lavarout: Ao- trou, Doué ra virô ! Na choarvézô két kémeñt-sé gan-éz. 23. Hag’béñ a zistroaz hag a lava-, raz da Ber : Pella diouz-in, Satan, gwall-skouér oud d’in, 6 véza na ga- « vez két mâd ar péz a zeù digañd Doué, h6gen ar péz a zeü digañd ann dùd. ’ 24. Neùzé Jézuz a lavaraz d’bé zis- kibled : Mar fell da unan-bennâg doñt war va lerc’h, ra rai dilez anézhañ hé-unan, ha ra zougô hé groaz, ha ra heùliô ac’banonn. 25. Râk piou-bennâg a fellô d’ézhañ savétei bé vuez, hé c’boll6 : ha piou- benn&g a gollô hé vuez enn abek d’in, hé c’havô. 26. R&k pé d&l d’ann dén gounid ar béd holl, ba kolla hé éné ? Pé pé- trâ a rôi ann dén enn eskemm cvid hé éné? 27. Râk M&b ann dén a zeùi é gloar hé Dâd gañd hé Éled: ha neùzé c tistaolô da bép-unan bervez bé ôbérion. • 28. É-gwirionez he) lavarann d’é- hoch, béz’ éz eùz hiniennou é-touez ar ré a zô amañ, ba na c’houzanviñt kéd ar marô, kén n’hô dévczô gwélet M&b ann dén ô toñd enn hé rouañ- télcz. XVU. PENNAÜ. 1. Ha c’bouéac’h dervez goodé, Jé- zuz a géméraz gañthañ Per, ha Jakez, ha lann hé vreùr, hag h6 c’hasaz a du war eur ménez huel. 2. Hag é kemmaz a zoaré dira-z-hô. Hé zremm a loc’haz évcl ann béol: hag hc zilad a zeùaz gwenn ével ann erch. 3. Ha cbélu é wéljoñt Moizez hag Éliaz péré a gomzé gañt-ban. 4. Hôgen Per a lavaraz da Jézuz: A^trou, m&d é vé d’é-omp cboom amañ : mar fell d’td, é raimb amañ trt zelt, unan évid-od. unan évit Moizez, hag unan évid Éliaz. 5. Pa gomzé c’hoaz, chétu eur goa- flren c’houlaouek a dévalaaz anézbô. Ha chétu eur vouéz a zeoaz eoz ar goabren, hag a lavaraz : Hémañ eo va M&b kér, é péhini em euz lékcat va boll garañtez : sélaouit-héñ. 6. Hag ann diskibled 6 véza klevet kémeñt-sé en em daolaz war bô gé- nou, hag hô dévoé aoun vrâz. 7. Ha Jézuz a d6staaz, hag a stokaz out-hô ; hag é lavaraz d’ézb6 : Savit, ha n’h6 pézet kéd a aoun. 8. Hôgen pa zafchoñd hô daoola- gad, na wéljoñt mui némét Jézuz. 9. Ha pa ziskenjoñd eùz ar ménez, Jézui a réaz d’ézhô ar gourchémenn- mañ, 6 lavarout: Na livirid da zén ar péz hoc’h eùz gwélet, kén oa ycz6 savet Mâb ann dén cùz a douez ar ré varô. 10. Hag hc ziskibled a lavaraz d’éz- haâ : Pér&g éta é lavar ar Skribed pénaoz Éliaz a dlé doñd a-raok 9 11. Ha Jézuz a respouñtaz bag a lavaraz d’czh6 : la, Êliaz a dlé doñt, hag é lakai pép tr& er st&d kcñta. 12. Hôgcn hé lavaroud a rann o\’é- hoc h, pénaoz Éliaz a zù deùet abars bréma, ha n’b6 deùz kéd hé anavézet, hôgen gréad hô deuz enn hé géñver ével m’h6 dcùz karet ober. Êvel-se eo é gwall-gasiñt M&b ann dén. 13. Neôzé hé ziskibled a boellaz pénaoz eùz a lann Vadézour oa en doa komzed oul-hô. 14. Ha pa oé deùed étrézég ar bobl, é tôslaaz out-hañ eunn dén pébini en em daolaz d’ann daoulin dira-z-bañ 6 lavarout: Aolrou, as péz truez out v.i mâb, péhini a z6 loarek, ha gwail eñkrézet : râg alicz é koucz enn tân, hag aliez enn dour. 15. Hé zigaset em cùz d’az dtski- bled, \ f RBBVBZ «AÜT TAZB. 385 bled, hi n’hô deftz két gelled hé la- cTiaat. XVIII. PENNAD. 16. Hôgen Jézuz a respoufitaz bag a lararaz : Gwenn diskrédïk ba fal- 1. Emi heur-ze amt dnkibled a dôs- lakr, pé vélé keit é ?ézinn-mé gan-é- taaz odc’h Jézuz, hag a tararaz: Ptou, boc’b ? Pé ?été kett é c*heozan?inn- war da vénoz, eo ar brasa é rouafi- mé ac’hanoc’h ? Digasjd ar bugel télez ann éñvon i amañ dïn. 2. Ha Jézoz a c’balvaz eor hugd 17. Ha Jézoz a cïiourdrdozaz ann bihan, bag hea létéaz enn bô c’breiz. diaool, bag éz éaz er-méaz aoézhafi, 3. Hag é lavaraz : Ê-gwirionez hel bag ar bugel a oé iac’héet war ann lavarann <fé-hoc’h, pénaoz ma na zis- beor. trôit két, ha ma na zeuit két hével 18. Neôzé ann diskibled a zeùaz da oot bugalé vihan, n’az éot kéd é gavout Jézuz a dù, bag é léverjofid rouañtéïez ann éftvou. d’ézhafi: Pérâg n’hon eùz-nt két gel- 4. Pioo-bennâg éia eit em izérai lct hé gâs-kult ? ével ar bugel-zé, ben-nez eo a *éz6 19. Jézuz a lavaraz d’ézhô : Dré ann ar brasa é rooafitéïez ann énvou. abek d’hô tigrédooi. Râg é ffwirionez 5. Ht piou-bennâg a zigémer em nel lavarann d’é-hoc’h. marhô pé feiz hanô eur bugel bihan évei-sé, am ével eor greùnen zezô, é lavarfac’h, digémer-mé. d’ar ménez-zé : Réa achann dt, bag 6. Hôgen piou-beonâg a roigwall hag ér afé, ba^iétrâ na vijé dic’halluz ekouér da onan eùz ar vugaligou-zé éjid hoc’b. péré a gréd enn-oon, gwellocn é vé 2t. Hdgen ar wenn-zé oa véz kaset- d’ézhafi é vé staget ouc’h hé c’bou- kult német gafid ar béden, ha gafid zoüg eur méan miltnf bag é vé taoled ar iùn. é gwéled ar mor. 21. Hôgeo pa oefid distrôed ê Gali- 7. Gwa d’ar béd dré ann abek d’ar léa, Jézoz a lavaraz d’ézbô: Mâb ann gwall skouériou. Râk réd eo é teùfé dén a dïé béza lékéad étré daooarn gwall skouérion : bôgeu koulskoudé ann dùd. * gwa d’ann dén eùz a bébini é leù ar 22. Hag é lazifid anézhafi, hag ann gwall skôuér. trédé deiz é savô a varô da véô. Hag ’ 8. Hôgen ma ro da zouro, pé da 40 em c’hlac’bari a réjofit meurbéd. droad gwall skouér dïd, trouc’h-héô, 23. Ha pa oeñd deùd é Kafarnaom, ha taol héft pell diouz id. Gwell eo ar ré a zavé ar gwiriou a dôstaazout dïd moñd er voez moñ pé gamm, Per. bag a lavaraz d’ézhafi: Hd mestr égét kaoud da zaou zourn pé da zaou ha na baé-héfi kéd ar gwiriou ? droad ba béza taolet enn tân peùr- 24. Hag béfi a lavaraz : la. Ha pa baduz. oé éad enn tt, Jézuz a ziarbennaz 9. Ha ma rd da lacad gwall skouér anézhafi 6 lavarout: Pétrâ a venoez- dïd, diframm-héfi, na taol-béfi peU dé, Simon ? Digaflt piou é kémer diooz-id. Gwell eo dïd mofid er voez rooéed ann douar ar gwiriou pé snn born, égét kaood dv zaoulagad ha tellou? Digafid bô bogalé hô-uoao, béza taolet é tân ann ifern. pé digafid ann diavésidi? 10. Likid évez na zisprizfsc’h ntkua 25 Hag héfi a lavaraz: Digafid ann eoz ar vugaligou-mafi: râk hel lava- diavésidi. Jézuz a lavaraz dézbañ: roud arann d’é-boc’h,pénaoz bôéles Ar vosalé ’ta a xô kutt d’bô faéa. eon éfivou a wél bépréd dremm va 26. Hôgen évit na rôimp kéd a wall *Zâd, pébini a z6 enn éfivou. skouér d’ézh6, kéa d’ar môr, ha taol 11. Râk Mâb ann dén a zd deùed eonn higen ; hag ar c’heñta pésk a da zavétei ar péz a iea kollet. vézô saved eùz ann door, kémer-bén: 12. Pétrâ a venoit-ho 9 Mar en défé bag 6 tigeri hé chénou, é kavi eur eonn défi kafit dafivad, hag é teùfé péz-arcfbafit; kémer-héñ, ha r6-héñ unan snézhô da véza diafiket, ba na i’ézh6 évid-oun, bag évid-eud. II lezfckéd ann naoñték ba pevar-ugeôd 386 avibl saJ ti l jezoz-kbist * XIX. PENNAD. 1. Ha pa en dévoé Jézui peùr-la- vared ar prézégeonou-zé, éz éaz-kold eùz a Chaliléa, bag jé teùaz war har- boo Judéa, enn tù all d’ar Jourdan. 2. Ha kalt a bobl a iéaz war bé lerc’b, hag é iac’béaz anézbô én6. 3. Ha Farizianed a zeùat dbé ga- voud évid hé dempti, hag é léverjoñd all war ar ménésiou. évid moñd da glask anu hioi a vé diañket? 13. Ha ma c’hoarvez é kavcbé anéz- hafi: Ê-gwirionnez bel lavarann dé- hoc’h, pénaoz é laooéna moi diwar- beon hé-mafi égéd diwar-beoo ann naofiték ba pevar-ogefil ha na oafit két béd diafiket. 14. Ével-sé hô Tâd, pèhini a z6 enn éfivoo na fell kéd d’ézhafi é vé kolled nnan eoz ar vugaligou-mañ. 15. flôgen mar en deoz ptcTied da vreor enn da éoep, kéa, ha tamall anézhafi étré té bag béfi hé-unan. Mar selaou ac’hanod, ez péz6 gou- iiézed da vreùr. 16. Hùgen ma na lélaou kéd ac’ba- nod, kémer c’boaz gan-éz eunn dén pé zaou, évit ma véz6 krétéet pép gér dré chénou daou pé dri dést. 17. Ha ma na zélaou kéd aoézbô, lavar d’ann Iliz. Hôgen ma na zétaou kéd ann Iliz, bézet évid-od ével eur pagan hag eor publikan. 18. É-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’h, kémefit-bennâg a éréot war ann douar, a vézô ivé éréed enn éñv: ha kémefit-bennâg a ziéréot war ann douar, a vétô ivé diéréed enn éfiv. 19. Lavarood a rann c’hoaz d’é- hocvb, pénaoz mar en em laka daou ac’baooc’h kévret war ann dooar, pé- trâ-bennâg a c’houleonifit a vézô roed d’ézhô ^gafit va Zâd, péhini a z6 enn éfivou. 20. Râk el Iéac’b ma’z euz daon pé trl dén strolled em banô, en em ga- vann én6 enn hô c’hreiz. 21 Neùzé Per a dôstaaz out-hañ, bag a lavaraz : Aotrou, pét gwéach é tistaolinn d’am breùr pa en dévéz6 péchet em éneaj? Rété s*iz gwéach? 22. Jézuz a lavaraz d’ézbafi : Na lavarann kéd d’id bété seiz gwéach; bôgen bété dék ha tri-ugefit gwéacb seiz gwéach. 23. Dré-zé rouañtélez ann éfivoo a z6 bévélébékéed uud eunn déo rooé, pébini a fellaz dézhañ lakaad hé düd da zaskori koufit d’ézhafi. 24. Ha pa en dévoc dcraooet 6ber hé goofit, é oé kased dézbaô unan pébini a dlié déabañ dék mil talafit. 25. H6gen ével n’en doa két péadrâ da ztsteùrel, hé aolrou a r6ai oci d’hé werza héfi, bé c’hrég, bé vugalé, ba kémefid en doa, évit paéa héilé. 26. H6gen ann dén-zé oc’b en em strifika d’bé dreid, a bédé anéibañ, ô lavaroot: R6 amzer d’in hag é listao- linn d’ld va boll ilé. 27. HôgéVi aotroo ar goaz-zéen doé truez oot-bañ, ben laoskai da vofit, bag a zistaolaz d’ézbañ bé zlé. 28. H6gen ar goAz-zé 6 véia éat- kult, a gavaz onan eùz bé geBvreù- deùr, pébini a dlié d’ézbañ kañt dioer: bag 6 kregi enn-hafi é tagé anézhañ, 6 lavarout: Distaol ar péz a dléet d’io. 29. Hag hé gen-vreùr, oc’h en em strifika d’bé dreid, a bédé anézbañ, 6 lavarout: R6 amzer d’in, bag é lis- taolinn dld va holl zlé. 30. Hôgen héfi na fellaz kéd d’é- zhafi: hag éz éaz-kuit, hag é réaz bé lakaad or vâc’h, bélé ma tistaoljé d’ézhañ ar péz a dlié. * 31. Hé gen-vreùdeùr 6 wélood ar pez en doa gréat, a oé glac’haret brâz : bag é teùjoñd da zanévella oTbô aotrou kemend a ioa cboarvézct. 32. Neùzé bé aotrou a c’balvaz aoézbafi, bag a lavaraz d ézbañ: Goaz drouk, distaeled em eùz d’id kémeüd a dliez d’in, dré ma éc’h eùz va fédet. 33. Ha na dliez-dé két kaoot troet ood da gen-vreùr, ével ma em eôt bét truez ooz-id? 34. Hag hé aolroo 6 voanékaata réaz bé efikrézi, kén na oé paéet ké- mefid a dlié. 35. Êvel-sé é rai d’é-hoc’h va Zâd pébini a z6 enn éfiv, ma na zistaol pép bini ac’banoc’h d’hé vreôr hé wallou a greiz kaloun. HBBVBZ SAÜT VAZÉ. 387 d*ézbafi : Hag aotréed eo da eunn ozac’h knitaat hé c’hrég dré eunn abek bennâg? 4. Hag béñ a resppuñtaz hag a la- 1a?araz d’ézbô : Ha n’hoc’h eùs-bu két lennet pénaoi ann bini en deùz gréad ann dén adaleg ann derou, en deùz hô gréat pâir ha parez ? Hag en deùz lavaret: 5. Dré-zé ann ozac’h a zilezô bé dâd bag hé raaim, hag en em stagô oud bé c’hrég : hag éVéziñt daou enn eur c’hlk hép-kén. 4> 6. Ével-sé néd-iñt moi daou, hôgen eur c’bik hép-kén. Arabad eo eta d’aan dén ranna ar péz a zô bét fram- met gañd Dooé. 7. Ht a lavaraz d’ézhañ: Pérâg éta Moizez en deuz-héñ gourc’bémennet rei d’ar chrég eur skrid rann,hag hé c’hâs-kutt ? 8. Héñ a lavaraz dczhcV: Moizez 6 wéloot kaléder bô kaloun a gavaz- mâd é kaséc’h-kotd bô kragez j hôgen enn derou ann dra-zé né oa kcd ével-sé. 9. Râk hel lavaroud a rann d’é- hoc’b, péoaoz pioubeonag a gasô- kutd hé cïiréd, néméd avoultr é vé ht. bag a zimézô gafid eunn a)I, a gouézô enn avoultriez: ha néb a zi- mézô gañd eur c’hreg kazet-kult gañd eonn all, a gouésô ivé eno avoul- triez. 10. Hé ziskibled a lavaraz d’ézhafi: Mar d-eo ével-sé doaré eonn ozac’h gañd hé c’hrég, né két talvouduz di- mizi. 11. Héñ a lavaraz d’ézbô: Ann boll na boell két kémeñt-sé, hôgen ar ré hép-kén da béré eo bét rôed bé boella. 12. Râk béz’ éz eùz spazeieo, péré a zô ganed ével-sé a gôv hô matnm : spazcien zô, peré a z6 bét spazet jraud ann dftd : spazeien zô, péré hô deùz en em spazed hô-unan enn abek da rouafitélez ann éüvoo. Néb a hell poella, ra boellô kémeftt-mañ. 13. Neftzé é oé kased d’ézhañ boga- ligou, évit ma lakajé hé zaouarn war- n-ézbô, ha ma pédjé évit-hô. Hôgen bé ziskibled a grôzé anézbô. 14. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhô: List ar vugaligou-zé, ha na virit kéd out- hô na zeùjeñd d’am c’bavout ; râk rouafitélez aon éñvou a zô évid ar ré a zô héfiyej out-bô. 15. Ha goudé béza astenned bé saooarn war-n-ézhô, éz éaz-kuid ac’hanô. 16. Ha cbélu eunn dcn a zeftaz, hag a lavaraz d’ézhan : Aotrou mâd, pétrA a dléann-mé da ôber a vâd évit kaoud ar vuez peftr-baduz ? 17. Jézuz a lavaraz d’ézhañ : Pérâg am galvez-té mâd ? Doué bép-kén a sô mâd. Hôgen mar fell dïd moñd er vuez, mtr ar gourc’bémennou. 18. Péré, éme-z-hañ ? Ha Jézuz a lavaraz d’ézhafi : Na lazi két : na avoultri két: na laéri két: na zougi kéd a fals tesléni. 19. Ênor da dâd^ ha da vamm «/ha kâr da nésa ével-d-oud da-unan. 20.Ann dén-iaouañk a lavaraz d’é- zhafi: Mired em efts ann boll draon- zé adelek va iooañkiz, a bétrâ em eftz-mé c’hoaz ézomm i 21. Jézuz a lavaraz d’ézbañ : Mar felt dïd béza klôk, kéa, gwerz kémefid éc’h eftz, hs rô-béñ d’ar béorien. hag éz pézô eunn tenzor enn cfiv: ha deùz, hagheftl ac’banoun. 22. Hôgen pa glevaz ann dén- iaouañk ar geriou-zé, éz éaz-kult gwall c’hlac’haret : râk madou brâz en doa. 23. Hftgen Jézuz a lavaraz d’hé zis- kibled : Ê-gwirionez hel lavarann d’é-boc’b, pénaoz eo diez da euon dén pinvidik mofid é rooafitélez adn éñvou. 24. Hel lavaroud a rann cïioaz d’é- boc’h : Easoc’h eo da eur c’hafival tréménoud dré graouen eunn nadoz, égéd da eonn den pinvidik mond é rouafitélez ann éfivoo. 25. Hé ziskibied 6 klevootsé, a oé souézet brâz bag a lavaraz: Piou éla^ a hellô béza savet? m 26. Hôgen Jézuz 6 selloud out-hô, a lavaraz d’ézhô : Ann dra-zé a zô er- méaz a c’hal!oud ann dftoWiôgen pép trâ zô é gallood Doué. 27. Neftzé Per a respoufitaz hag a lavaraz d’ézbañ : Cbétu nt hon eftz da beftlict; pétrâ ’ta a vezô évid-omp ? 3SS AVIIL flRfBL JAZOZ-U IST 28. Hôgen Jétoi a lavaras d’é9____ Ê-gwirionez hel lavarann d’é-hoc’h, pénaoz c’honi péré a z6 deéed war va lercb, pa teùi aan eil-c’binivélet, ba pa vézô azézet IIâb ann dén war gador bé veùrdez, é viod ivé azezei war zaoozék kador, hag é parnot ann daonzék brôad Israel. 29. Ha pion-bennâg a tilézô hé dt Sé hé vreùdeùr, pé hé c’hoarézed, pé é did, pé bé vamm, pé bé c’hrég, pé hé vugalé, pé hé barkoo, enn abek dam banô,endévézo kañtevidonany hag en dévézô ar vuez peur-badui. 30. Hôaeo kalz eùz ar ré geñta a vcz6 ar re zivéza, ha kalz eoz ar ré zivéza a vézô a ré-gefiU. XX. FENNAD. 1. Rouafilélei aon éfivou a 16 hefi- vet oud euon dén penn-tiégez. péhini a iéaz er-méaz mifitin mâd évit kAs gôpraérien enn hé wioien. 2. Hag ô véza gréat marc’bad gaftd bé chôpraerien’ euz a eooo diner diouc’b ann dervez, é kasaz aneiho enn bé winien. 3. Hag 6 véza éad er-méai war-dr6 anp drédé beur, é wélaz ré all péré a ioa dibréder war leùr-ger. 4. Hag é lavaraz d’ézh6 : Id ivé c’houi em gwinien, bag é rôinn d’é- hoc’h ar péz a vézô reiz. 5. Hag ht a iéaz dl. Hôgen mofid a réaz adaré er-méaz é-trô ar c houec’- ved hag ann naved heur; hag é réaz eon hévélep doaré. 6. Hôgen é-trô ann unnékved heor éz éaz er-méai, hag é kavaz ré all péré a choumé dibreder, bag é lava- raz d’ézhô: Pérftg é cboumit-bo azé dibréder béd ann deiz ? 7. Hag hi a lavaraz: Dré n’en deôz ^én é-béd hor chéméred é gôbr. Hag; néfi a lavaraz dfézh6: Id ivé c’hooi em gwinien. 8. H6gen pa oé deùed ar pardaez, mestr ar wnien a lavarat d’bé vérer: Galv ar c h6praerien, ha r6 d’ézh6 h6 g6pr,.6 téraooi gafid ar ré zivéza bé- tég ar ré genta. 9. Ar ré ’U péré a ioa deoatè*tr6 ann unnékved beor, bô o*oé pib a ziner. 10. H6geu pa teùaz ar ré cefita,é venjofid péaaoz é vijé r6ed d’éia6 oucTh-penn: hogen peb a aâaer n’W doé kéo. 11. Hag 6 kéoaéTout kémeil-fé, é c’br6smôleñt ood ar pean-tiégez. 12. O Uverout : Ar ré tivéza-té n’h6 deùt Ubooret néméd héd eino heor, hag éc’h «lui h6 lékéet kévalal d’é-app, ni péré hon euz dooget poes anh deit bag ar grouez. 43. Hag faéñ ô respoufita oud uisd anézh6, a lavaraz : Va miñouo, na rann kéd a c’haou ouz-id j ha a’éca euz-dé két gréat marc’had gao-éñ évid ennn diner ? 14. Kémer ar péz a z6 d’id, ba kéa- kott: b6gen mé a fell d’in rei d’atn divéza mafi kémefid ba did. 15. Ha na hellann-mé kéd 6ber ar Kéz a garann ? Pérég da lagad-de ef- éñ drook, dré ma ounn-mé mAd? 16. Ével-sé ar ré zivéta a véz6 ar ré gefiU, bag ar ré gefiU ar ré zivéza: râk kalz a vez6 galvet, b6gen nébeùd a véz6 dileonet 17. Ha Jéznt 6 véza éad da Jéra- zalem, a géméraz a dù bé zaouiék diskibl, hag a lavaraz d’ézb6 : 18. Ghétu ét éomp da Jéruzalem, ba Mâb ann dén a véz6 lékéad étré daouarn Prifised ar véleien, bag ar Skribed. péré hé varnd d’ar maro. 19. Hag é lakaifid anézhafi étré daouarn ar Jefililed évid 6ber goab anéthafi, évid bé skourjéza, bag évid hé staga ooc’h ar groat ; bag aaa trédé deit é sav6 a var6 da véô. 20. Neozé mamm bogalé Zébedé a d6sUat out-hafi gafid bé mipien, o€*h bé azeùli ba gafid doare da c’boulenni eunn drabennâg digafit-bafi. 21. Hag héô a Uvaraz d’eibi: Pétrâ a fell d’id? Hag bl a Uvaraz déthao: Lavar ma vét6 azézed aon daoo vab- mafi d’in, nnan war da zourn déou, égilé war da touro kleiz, enn da rooafitelez. 22. H6gen Jezuz a reaponfitai bag a Uvaraz : Na ootoc’h két pétrA a c’houIenatt, Ha c’houi a heli é?a ar BBBVBZ ti c’bâttr a dléanu da éva ? Ht a lavaraz: Nl a heFl. 23. Héñ a lavaraz d’ézh6: Êva a réod évit-gwir va e^balir: bôgen azéza war va zoorn déou pé war va zoorn kleiz, né két né a dlé rei ann dra-zé d*é-boc*h, b6gen>oTar ré évit péré eo aozei gaflt va Zâd. 24. Ha pa oé klévef kémeñt-sé, ann dek all a vuanékéaz oc’h ann daou vreùr. 25. H6gen Jézuz h6 c*halvaz étré- zég eonhafi, bag a lavaraz: Gouzoud a rtt pénaoz pennotf ann dudou a ao- troani anézbo: ha penaoz ar ré vrasa a ziskouéz h6 galloud war-n-ézhô. 26. Na vézô kéd ével-sé étré-z hoc’h: b6gen ptoo-bennag a feH6 d’ézhan béza brasoc’h étré-z-hoc’b, ra véz6 goèz d^é-hoch. 27. Ha piou-bennâg a fell6 d?ézhatl béza ar c befita a^hanocTi, ra vézd sklâf d’é-hoe’h. 28. Ê-c’btz n’eo kéd deùet Mâb ann déo évit béza servichet, hôgen évit servicha, hag évit rei hé vuez évid dasprénadttrez kalz a dùd. 29. Ha pa’z éjomVkutd euz a Jériko, éz éaz kalz a dud war bé lerc’h. 90. Ha chétu daou zall péré a ioa azézed war ann heñt a glevaz pénaoz é tréméné Jézoz: hag en em lékéjofid da c’harmi, 6 lavarout: Aotrou, Mâb David, az péz truez ouz-omp. 31. H6gen ar bobl a gr6zé aoézhfl évid hô lakaad da dével. Hag hf a charmé kréWb, 6 lavarout: Aotrou, Mâb David, az péz trues ouz-orop. 32/ Ha Jézuz a arzaoaz, hô c*bal- vaz, hag a tavuraz d’ézh6: Pétrâ a fell d’é-hoc’b a rafenn évid-hoc’h T 33. Hag é léverjofid d’ézkafi : Ao- trou, digor hon daou-lagad d’é-omp. 34. Ha Jézuz 6 kaout truez oul-h6, a lékéaz hé zeurn war h6 daoulagad. Ha rftk-tâl é wéljofit, hag éz éjofit war hé lerc’h. XXI. PENNAD. 1. Ha pa dôstaiofid oud Jérozalem, bs pa oañd deùed da Yétfajé, t6st da vzzt. 389 vénez OKved, neâzé Jézuz a gasaz daou zistibl, 2. O Iavaroud d*ézh6 : ïd d’ar vourc’h a z6 râg-énep d’é-hoc’h, ba terkeñt é kéfot eunn azénes stag, hag eunn szen bihan gañthi: disiagrr-iHf hs digasit-hi cfin. 3. Ha ma lavar eur ré eunn dra- bennAg d*é-hoc’h, livirit pénaoz ann Aotrou en deuz ézomm anézh6 ; ha rak-tâlhô laosk6 da voñt. 4. Hôgen kémefit-sé boll a z6 c’boar- vézet, évit ma vijé sévénet geriou ar Proftd péhini en deùz lavaret: 5. Livirid da v erc’b Sion: Chétu da Roué kôñ a zeù d*az kavout, azézet war eunn azénez, ha war azen biban ann hini a z6 dindân ar ié6. 6. Hogen ann diskibled a ieaz, bag aréazével m’en doa gourchémenncd d^ézbô. 7. Hag é tigaschoñd ann azéoez, hag ann azen bihan : hag é lékéjoñd h6 aïlad war-n-ézbd; hag é réjoñd d^ézhañ azéza war-n-ézhi. 8. Hôgen eul I6d brâz a dôd a ski- 3az h6 di]ad war ann beñt; lôd all a drouché skourrou gwéz, ha h6 skiñé wsr aon heñt. 9. Hag ar bobl, ken ar ré a ioa a- raok, ken ar ré a ioa adréfi, a c’har- mé, 6 lavarout : Hosaona da Vâb David : beuniget ra véz6 ann bini a zeù enn hanô ann Aotrou : Hosanna eon uc’héla eùz ann éfiveu. 10. Ha pa oé éat é Jéruzalem, holl dud kéar a oé strafilet, hag é lava- refit • Piou eo hé-mafi ? ll.Hôgen ar ré a ioa gafit-hañ a lavaré: Profed Jézuz eo euz #Nazaret é GaUléa. 12. Ha Jézuz a iéaz é templ Doué, hag a gasaz er-méaz ar ré holl a werzé Sé a bréné enn templ; bag é tisksraz loliou ar varc’hadourien arc’hafit, ha kadorioo ar varc’hadoorien koulmed. 13. Hag é lavaraz d’ésb6 : Skrived eo: Va zt a vézô galvet ti ar béden : hôgen c’houi hoc’b eùz gréad aoézhañ eur cbéô laéroun. 14. Hag 6 teùaz tùd dall ha tùd kamm d’hé gavood enn templ, bag é iac’héaz anézb6. 15. Hôgen pa wélaz Prifised ar vé390 AVIBL SAÑTSL 4 JBZOZ-BBIST lavarô dé-omp : Pérâs éta n’hoc’b eùs-hu két krédet d’ézhañ ? Ha mar lévéromp, eùz ann dùd, é tléémp kaood-aoun râg ar bobl; rag ann holl a géméré lann évid eur profed. 27. Hag hl a respoufitaz, hag a la- varaz da Jézuz : Na ouzomp kéL. Hag héñ a lavaraz dVzha: Ha mé na li- virinn kéd d’é-hoc’h gafit pé cïialloud é rann kémefitsé. 28. Hùgen pétrâ a vennit-hu? Eunn dén en doa daou vab, bag 6 vofid étré- zég ar c^befita. é lavaraz : Va mâb, kéa hiriô da lanourat em gwinien. 29. Hag héfi a responfitaz, hag a lavaraz : N’az inn két. H6gen goudé, 6 kaout keùz, éz éaz. 30. Dofid a réaz ivé étrézég égilé, bag é lavaraz d’ézhafi eunn bével dra. Hag héfi a respoufitaz hag a lavaraz : Éz ann, aotrou, ha nsz éaz két. 31. Pébini anézhô ho daou en deùz gréad iool hé dâd ? Ht a lavaraz dézhañ : Ar c’heñta. Jézoz a lavaraz d’ézh6 : Ê-gwirionez bel lavaraon d’éhoc’h, pénaoz ar Bublikaned hag ar merched fall a véz6 enn bô raok é rouañtélez Dooé (n). 32. Râk Iann a z6 deùed étrézég enn-hoc’h enn hefid eùz ar wirionez, ha n’hoc’h eôz két krédet dézhañ: hôgen ar Bublikaned hag ar merc’bed fall hôdeùzkrédetd’ézhañ : hachoui goudé béza gwélet kémefit-sé n’hoc’b euz két béd a geùz, ha n’hoc’h eùz két krédet d’ézhafi. 33. Sélaooit eur barabolen all : Béz’ éz oa eonn dén penn-tt, péhini a blañtaz eur wioien, bag a gelcrhiaz anézhi gañd eor c’harz. bag a gleùzaz enn-bi évid ôber eor waskel % bag a zsvaz eonn tour, hag hé rôaz é gôbr da labourerien, hag éz éaz enn eur vr6 bell. 34. Hôgen pa dôstaé amzer ar frooézou, é kasaz bé vévellou étrézég al laboorericn, évid dastumi frouézou hé winicn. 35. Ha^ al labourerien, 6 véza kro* get er raevcllou, a gannaz unan, a lazaz égilé, hag a labézaz eunn all. . 36. Kas a réaz adarré mévellou all kalz mnioc’h égéd a-raok, hag é ré- jofid d’ézb6 eunn hével dra. leien bag ar Skribed ar bursadou a réa, bag ar vugalé péré a c’harmé enn lerapl, hag a lavaré : Hosaona da Vâb David; é savaz droog enn-hô. 16. Hag è léverjofid d’ézhañ : Ha __jj£sniiil a réz-té ar péz a lavar ar ré- mañ? Ia, émè Jézuz d’ézh6, h6gen ba nhoch eùs-hu kct leonet bisboaz, pcnaoz eüz a c’bénoo ar vugalé bag eùz ar ré a z6 oud ar ar vronn é ten- neur ar gwclla roeùleùdi f 17. Hag 6 véza hô lézed én6, éz éaz er-méaz eùz a géar, é Bétania; hag é choumaz éoô. 18. D’ar roifitin pa zistrôé é kéar, en doé naoun. 19. Hag 6 wélood eur wézen-fiez war ann heñt, é tôstaaz out-hi; ha na gavaz nétrâ enn-bi néméd deliou hép kén, bag é lavaraz d’ézhi : Ra zeùi bikenn frouez é-béd ac’banod, ba râk-tâl ar wézen-fiez a grinaz. 20. Ha pa wélaz ann diskibled ann dra-zé, é oefit souézet, bag é léver- joñt: Pénaoz ef-hi bét krioet râk-tal ar wézen-fiez? 21. Hôgen Jézuz a respooñtaz, hag a lavaraz d’ézh6 : É-gwirionez bel lavarann d’é-hoc’b, mar b6 pé feiz, ha ma na vec h kéd enn arvar, né két diwar-benn ar wézen-fiez hép-kén é rafac’h ével-sé, hôgen ivé ma lâva- rac’h d’ar ménez-mafi, kéa alessé, bag en em daol er môr, kémefil-sé a vijé gréat. 22. Ha pétrâ-btnnâg a c’hou!ennot gafit feiz er béden, é vézô rôed d’é- hoch. 23 Ha pa oé dened enn teropl, Prifised ar véleien, hag Hénaoured arbobl a dôstaaz out-hafi pa édo 6 - kcñtélia, hag é léverjofit: Gañt pé c’ba!loud é réz-té kémefil-sé ? Hs piou en deùz rôed dïd ar galloud-zé ? 24. Jézuz a respouütaz hag a lava- raz d’czhù : Eur gér a c’boolenninn ivé digan-é-hoc’h: mar bé livirit dïn, é livinnn ivé d*éhoeh gafid pcc’hal- loud é rann kémefit-sé. 25. Badez lann a béléach é teué? Pé eds ann éñv, pé eùz ann dùd ? Hôgen hl a venné enn-hô bô-unan, hag a lavar^: 26. Mar lévéromp, côz ann cfiv, é HBIVEZ ! 37. Eoo divéz é kasaz d’ézh6 hé vâb hé-uoau, 6 lavarout: Dooja a raiñt va mâb. 38. H6gcn al labonrerien pa wél- •jofid ar mâb, a lavaraz élre-z-h6 : Hé-mañ eo ann her, deùit, lazomp- béñ, hag bor béz6 bé zigwéz. 39. Hag 6 véza kroged enn-hafi, é taoljoñd anézhañ enn to all d’ar wi- nien, hag hen lazjoñt. 40. Pa zeüi éta aolroo ar winien, pétrâ aijai-héfi d’al laboorerien? 41. Lavarood a réjoñd d’ézhafi : Ann dud drook-zé a gollô enn eunn doaré reùzeùdik j hag é rôi bé winien 6 g6br da labourerien all, péré a rôi d’ezhafi hé frouézou enn bô amzer. 42. Jéznz a lavaraz d’ézb6 : Ha n’hoc’h eus-hn két biskoaz lennet er Skrituriou: Ar méan h6 deuz distaolet ann 6béronrien-tiez a z6 bét lékéad é penn ar c’born? Gañd ann Aotroo eo béi gréat kémeñt-sé, hag eunn dra eo hag a z6 sooézuz d*bon daou- lagad. 43. Dré-zé é lavaraoo d’é-hoc’h, péaaoz rooafitélez Doué a vézô lamet digan-é-boc’h hag a vézô r6ed da eur bobl pébini bel lakai da rei frooez (e). 44. Ha piou-bennâg a gouézô war ar raéan-zé, a vézô torret ; ba war bioo-bennâg é kouézô-hén, b^en-nez a vézô brévet. 45. Ha pa glevaz Piïfised ar véleien hag ar Farizianed hé barabotennou, . èc’h anavézchdfit pénaoz é komzé anézbd. 46. Cboafit hô doa da gregi enn- haô, bdgen aoon hô doa rjg ar bobl; rèk bé géméroud a réafit ével eur profed. XXII. PENNAD. 1. Ha Jézuz 6 komza c’ hoaz gafit parabolennoo, a lavaraz d’ézb6: 2. Rooafitélez ann éfivou a zô béfi- rel oud eur rooé, pébini a réaz eu- reud hé vâb; 3. Hag é kasaz bé vévellou da c’her- vel ar ré a ioa bét pédet d’aon eüreùd, ha na fellc két d’ézb6 dofit. aRt vazé. 391 4. Kâs a réaz adarré mévellou all, 6 lavarout: Livirid d’ar ré a zô pédet: Chétu va lein em eùz aozet -T lazéd em eùz va éjéned ha kémefid em boa lékéad da larda ; daré eo pép-trâ: denid d’ann eüreud. 5. H6gen ht na zalc’hjofit stâd é- béd euz a gémefit-sé : hag éz éjoñt, onan d’bé di war ar méaz, bag ennn all d’hé werzidigez: 6. Hag ar ré all a gro"gaz eon hè vévellou, ha goodé beza h6 gwall- gaset, a lazaz anézh6. 7. Hôgen ar Roué 6 véza klevet ’kémefit-sé, a zavaz drong enn-hañ: hag 6 véza kased hé arméoo, é gwas- taz at lazerien-zé, hag é loskaz h6 c’béar. 8. Neùzé é lavaraz d’hé vévellou : Ann eùreùd évit-gwtr a z6 daré, h6- gen ar ré a ioa bét pédet n’iñt két bép deHézek. 9. Id éta er groaz-heñcboo, hr galvid dann eureùd kémefid hini a géfot. 10. Hag ar mévelloo 6 véza éad dré aon heficboo, a zastomaz kémefid agavchofid a dâd, mâd ha fall; ba sâl ann eùreùd a oé leùn a dod ouc’b taol. 11. H6gen ar roué a iéaz dl évit gwélout ar ré a ioa ouc’h taol, hag ér wélaz én6 eonn dén péhini n’en doa két gwisket ar zaé eùreùd. 12. Hag é lavaraz d’ézbafi: Va mi- ñoun, pénaoz ood-dé deùed aman bép kaoud ar zaé eureud ? Hag hén a cboumaz mùd. 13. Neuzé ar roué a lavaraz d’bé dùd : Êréid hé zaooarn bag bé dreid, ha taolit-héñ enn dévalien a ziavéaz : énô é véz6 gwélvan, ha skriñ defit. 14. Râk kalz a z6 galvet, hôgen nébeùd a z6 dilennet. 15. Neôzé ar Farizianed 6 véza éat- kult, en em guzuliaz évid hé gémé- roud enn hé gornsiou. 16. Hag è kaschofid d’ézbañ hô diskibled gafid ann Hérodianed, péré a lavaraz: Mestr, gouzoud a réomp énaoz oud gwirion, ha pénaoz é tes- ez hefid Doué er wirionez, ha pénaoz n’ec’b eùz azaouez é-béd évit dén:. râk na zellez kéd ouc’h an§ dén é— touez ann dùd: 393 aviil saAtzl JÊItJS-KaJBT %\m. PENNAB. 17. Lavar éta d’é-omp péirâ a ven- tiez; ha nt a dle rei ar gwir da Gezar, pé na dléomp két ? 18. Hegen Jézuz och anaoud hô drougicz, a lavarez: Pérâg é temptit- hu ac’banoon, pilpouzed ? 19. Diakouézid dïn ar péz-arebafit a rôenr évid ar jrwir. Hag ht a zigasaz d’ézhañ eonn dmer. 20. Da Jézuz a lavaraz d’ézhè: Eùz a biou eo aoo bévélédigez-ma^ hag ar skrtd-mañ ? 21. Ht a lavaraz d’ézbañ : Eùz a Zézar. Neùzé é lavaraz dézbô; Dis- taolit éta da Zézar ar péz a z6 da Zé- zar, ba da Zoué ar péz a z6 da Zoué* 22. Ha pa glevenoñt kémeñt-sé é oeñt souézet brâz, hag 6 véza bé lézet éz éieñt-kutt. 23. Enn deiz-*é ar Saduséed, péré a lavar na zav6 kéd aon dùd a varo da vé6, a zeôaz d’bé gavout: bag é réjoñd eur goutenn out-hañ, 24.0 lavarout: Mestr, Moizez eo deùz lavaret: Mar marv unan-beanag héb bugel, ra ziméz6 bé vreer d’be c brég, évid digas hâd dhe vreùr. 25. BeV éz oa seiz breôr gan-é- omp: bag ar c’heñta, goudé beza béd dimezed da eur c’hrég, a varvaz: beg 6 véza n’en doa kéd a bad, é lézaz be c’brég d’bé vreùr. 26. Enn bevélep doaré è cboar- vézaz d’ana eil, dann trédé, bétég ar seizved. 27.£nn-divéz boll ar c’brég a var* vaz ivé. 28. HAgen pa zav6 ann dùd eùz a varô da véo, eOz a bébini euz ar seiz- tè ê v.éz6 grég? Bâg bl boil h6 deùz béd anézbi. 29.116gen Jézuz a respouôtaz bag a lavaraz dézhô : Fazia a rlt, 6 véza na anavézit kit ar Skrituriou, aa gal- loud Doué. 30. Râk pa zavô ann dùd eez a varô da vé6, ar wized n’h6 dévézo kéd a chragez, nee ar gragez a wa- zed: Ilôgen béz’ é vézkad érel éiez Doué enn eüv. 31. Hogen diwar-benn ann assav eùz ar ré var6, ha 0’boc’h eùs-hn két lennet ar péz a z6 bét lavaret gaid Douédé-boc^b ével-benn: 32. Mé eo Doue Abraham, ha Doué Izaak, ha Doué Jakob ? Doué né kéd Doué ar ré vat6, b6gen Dooé ar ré vé6. 33. Ha pa glevaz ar bobl kéme&t- # mafi, é oefit souézed eùz hé gélen. 34. H6gen ar Farizianed 6 véza klevet péoaoz en doa lékéad da dévcl er Sadoséed, en ezn strollsz. 35. Hag uoan anézbA, péhini a ioa eunn déo gwiziek el lézeu, a réaz ar goulenn-mañ out-hañ, Âvid bé demptj: 36. Mestr. pébtni eo ar brasa gour- c’bémenn eus al lézen? 37. Jézuz a lavaraz d’ézhañ : Ka- roud a rl aun Aotrou da Zooi a greic da galoun, bag a greiz da éné, hag a greiz da tpéred. 38. Hen-nez eo ar brasa, bag ar cheñïa gourchémenn. 39. H6gen ano eil a z6 héñvel oud égilé : Karoud a rl da nesa, ével-d- oud da-unau. 40. Al lézen boll, hag ar Broféded a z6 dalc’het enn daou c’boorc’bé- menn-zé. 41. H6gen ar Fariziaued 6 véza strollet, Jezuz a réaz ar goelenn-mafi d’ezhe. 42. 0 lavarout: Pétrft a veanit-ha eùz ar Cbrist ? Eùz a biou ef-héñ mâb ? Hag bl a lavaraz: Eùz a Zavid. 43. Hag béfi a lavaraz d’ézb6 : Pé- naoz éta David é chalv-béñ anezhaft enn hé spéred bé Aotrou, 6 lavaronl: 44. Ann Aotrou en deùz lavared d’ann Aotrou : Azez war vs dourn déou, bété ma Itkiiao da énéboorien da skabel d’az treid ? 45. Mar galv éta David anézbañ b£ Aotrou, pénaoz ef-héfi hé vftb ? 46. Ha dén na hellaz respoufita eur §ér dézhsfi: hag abaoé aon deiz-zé éo na aredaz mui ^ber goulenn é- béd out-hañ. 1. Ncuz4 Jézuz a gooazaz oqd ar bobl, bag oud hér ziskipled, 2. 0 lavarout: Ar Skribed faag ar heitkz !A9t VAIB, 393 Faritiaued a 16 azétet var gador Moizez; 3. Mirid éla, ha grlt kémeñd a li- virind d’é-hoc*b : hôgen na rit kéd dioucli bô oberioo $ râk hi a lavar, ha na réoñt két. 4. Râk éréa a réoñt bec’biou poon- ner, ha dufbouiaâvuz, bag hô lakaad a réofil war ziskoaz ann dod: ha na feJI kéd d’ézhô hô fifiva gañd hô blz. 5. H6gen h6 boil 6berion a réofit évit béza gwélet gafid aan dùd : rak brasoc’b eo hô franch, ha kaéroc’h fa6 feon-pil. * 6. Karood a réofit al )ée hjou (a) kefita er baavésiou, bag ar c’hadoriou kefita er sinagogou, 7. Hag ar slouoo er marc*hallec’h, ba béza galvet mestr gañd ann dùd. 8. H6gen c’houi, na vézit két galvet meslr : râk nahoc’h eùz néméd eur meslr hép-kén, ba c’boui holi a zô breùdeùr. 9. üa na c’balvid den é-béd hô tâd war atin douar : rAk n’bec’b eùz né- méd eonn TAd péhini a z6 enn éñvou. 10. Ha na vézit két galvet mistri: râk n*boc’h euz néméd eur mestr, péhioi eo ar Christ. 11. Ar brasa ac’hanoc’h, a v&6 h6 servicherl* 12. RAk pieu-bennag en em uc’hé!ai a véz6 izéléet: ha piou-bennAg en em izélai a véz6 uc’héléet. 13. Hôkcp gwa c’houi, Skribed ha Farizianed pilpouzcd, dré ma serrit rouafitélez ann éñvou d’ann dùd: rAk a’at tt kéd ébarz bocVunan, aa na litt kéd da vofid ^barz ar ré h6 deùz c*boañd da vofit. 14. Gwa c’houi, Skribed ha Fari- ziaoed pilpouzed, dré ma loufikit tiet ann iâtafivézed, gafid b6 pédennou hlr : dré-zé h6 pez6 eor varn gar- voc’h. 15. Gwa c’boui, Skribed ha Fari- zianed piipouzed, dré ma rid ann drô eùz ar n6r bag eùz ann dopar, évid ôber eunn diskibl : ha pa eo gread diakibi gao-e-hoc’h, hen liktd da vAb d’a»n ifern diou wéach muioc’h égét}- hoc’b. 16. Gwa e’houi, rénerion dall, péré a lavar : Pioo-benoâg a dou6 dré ann templ, n’eo nétrft; hogen piou-bennAg a dou6 dré aour ann templ, hen-nez a dlé derehel dhé c’bér. 17. Tôd dif kiafit ha dall: RAk pé^ hini eo ar brasa, pé ann aour pé ana templ péhini a zafiléla ann aoor? 18. Ha piou bennâg, émé c*hooi, a dou6 dré aon aoter, o’eo nétrâ; hagen pioo-bennAg a dou6 dré arr6, pébini a z6 war-n-ézhi, hen-net a dïlé der^ cbel d’hé c’bér. 19. Tùd dall : RAk péhini eo ar brasa, pé ar r6, pé ann aoter péhioi a tañtéla ar r6 ? 20. Piou-bennAg éta a dou dré ann aoter, a dou dré-t-bi, ha dré génfefid 9 z6 war-n-ézhi. 21. Ha pioo-bennAg a doo dré ann tcmpl, a dou dré-z-bafi, ha dré ann hini a chouot enn-hañ. 22. Ha néb a doo dré ann éñv, a dou dré dr6n Doué, ba dré ann hini a z6 azézet war-n-éahañ. 23. Gwa c’houi, Skribed ha Fari- zianed pilponzed, c’houi péré a baé ann déog war ar vefit, ha war ann anet, ba war ar c’bumin, hag boc’h eùz dilézet ar péz a z6 poellusoc’h el lézen, ar varn, ann drogarez, bag ar fciz. Réd é oa ôber ann traou-zé, béñ lézel ar ré all da ôber. 24. Renerien dall, péré a zll eor fo- boen; hag a looñk eur c’hafival. ^ 25. Gwa c’houi, Skribed ba Fan- zianed pilpouzed, dré ma nétait ann diaveaz eùz ar c’h6p bag eot ar ptAd: hag enn diabarz oc’b leùn a laérofisi hag a lousdoni. 26. Farizian dall. néta da-geñta ann diabarz eùz ar c’hôp hag eùz ar pIAd, évit ma véz6 ivé néat ann diavéaz. 27. Gwa c’booi, Skribed ha Fari- zianed pilpouzed, dré ma z-oc’n héñ- vel out bésiou gwennet, péré a zia- véaz en em ziskouéz kaer d’ann dùd, h6gen péré enn diabarz a z6 leùo a eskern tùd-var6,bag a béb breina- durez. 28. Êvel-aé c’houi enn diavéai en em tiskoaci gwirion d’ann dùd; hô- gen enn diabarz oc’h leùn a bilpou- zérez, bag a zjsleaided. 29. Gwa ebooi, Skribed ha Fari- zianed pilpouzed, c’booi péré a tAv 394 AYIBL SAÑTBL XXIV. PENNAD. 1. Jézoz a iéas er-méaz eùz ann temp l, hag bé ziskibled a d6staaz oot-hafi, évid diskouéza d’ézhafi tiez- brâz ann templ. 2. H6gen befi a lavaraz dézhô : Ha gwélood a rtt-bu ann dra-zé holl ? É- gwiriooez hel lavarann d’é-hoc’h, na joom6 kéd amafi mean war véan; dis- mafitret holl é vézifit. jézos-kbist bésioa d*sr broféded, hâg a gifikl bé- sioo ano dod gwirïon. 39. Hag é livirit: Ma vemb M enn amzer hon tadou, na vijemp két bét hô eil évit skula goâd ar broféded. 31. Évei-sé en em rôïd da dést d’é- boc’h hoc’h unan, pénaoz oc’b bugaïé ar ré hô deùz lazet ar broféded. 32. Ha c’houi deùd da leunia gofi- vor b6 tadou. 33. Aéred, gwenn ann aéred-viber, pénaoi é lec’hot-bu diouc’h barn ânn ifern ? 34. Dré-sé chétu mé a gasô d’é- hoc’h proféded, ha tùd-fur, ha skri- bed* ha choni a lazô I6df hag a lakai 16d ooc’h ar groaz, bag a skourjézô 16d enn h6 sinagogoo, hag é heskinod anézbô a géar é kear. 35. Êvit ma teùi war-n-hoc’b ann holl goad dinam a z6 bét skolet war snn douar, sdalek gwâd Abel ar glân bété ffoad Zakariaz, mâb Barakiaz, péhini hoc’h euz lazet étré aon templ hag ann aoter. 36. É-gwirionez bel lavarann d’é- hoc’h, kémefit-sé holl a c’hoar*éz6 gafid ar wenn-ma. 37. Jéruzalem, Jérozatem, té péhini a lâz ar broféded, hag a labez ar ré a s6 kased d’td, pép gwéacb em eüz mennet dastumi da vogalé, é-c’htz ma tastum ar iâr bé évnédigoo dindân hé dioa-askel. na né két felled dïd? 38.Cbétu h6 tt a vézô lézed d’é- hoc’h dibefitet. 39. Rak bel lavarood a rann d’é- hoc’b, n’am gwélot mui pelloc’h, kén na lévérot: Benniget ra véz6 ann hini a zeù enn han6 ann Aotrou. 3. Ha pa édo azezet war Ménez Olived, bé ziskibled a ddstaaz oot- hafi é-kùz, 6 lavarout : Lavar d*é- omp, peur é c’boarvéz6 kémeñt-sé ? Ha pé arwéz a véz6 eùz da zonédigez, hag efiz a zivez ar béd. 4. Ha Jézuz a respoufitaz, bag a 1a- varaz d’ézb6 : Likid évez na zeùfé dén d’b6 touella, 5. Râk kalz a zeùi em banô, 6 lava- rout: Mé eo ar Cbrist: hag é touel- lifit meùr a bini. 6. Ha c’booi a grevô ar brézélioo, ba brfid%r brézéliDU. Likid évez na véac’h efikrézet: râk réd eo é teùfé snn traou-zé ; h6geo né véz6 két c’hoaz snn divez. 7. Râk sevel a rai pobl oot pobl, ha rooafitélez out rouafitélcz j ha béz* é vézô bosennou, ha naoonégézou, ba krénou douar é me6r a léac’h. 8. H6gen kémefit-sé holl n’eo né- méd ann derou eùz ar gloasiou. 9. Neôté é rôifid ac/hanoc’h dann heskinou, é lazifid ac’hanoc’h : haff é viot kaséet gsfid ann holl dudoo dré aon abek d’sm han6. 10. Ha neùzé kalz a dùd a rôi gwall skouér, bag en em werz6; hag en em gssaad a raifid ann eil égilé^ 11. Ha meùr a fals-proféosd a zav6, péré a douell6 kalz a dùd. 12. Hag ével ma vézô brâz ann di- reisted, karafitez meftr a bini a iénai. 13. H6gen néb a gefidalc’h6 bétég ann divez. hen-nez a véz6 savet. 14. Hag ann Aviel-mafi eùz ar rooafitélez a véz6 prézéget dré ar béd holl, é tesléoi d’ann boll dudou : ha neùzé é teùi ann direz. 15. Pa wélod éta pénaoz beùz abn dismafitr, diouganet gafid ar profed Daniel, a véz6 el léac’h safitel : ra boell6 néb a lenn. 16. Neùzé ar ré a véz6 é Judéa, éafit war ar ménésiou. 17. Hag aon hini a véz6 war ann dôen, na ziskennet két évit kémérood eonn dra eôz hé dt. 18. Hag ann hini a véz6 er park, na zistr6et két évit kémérood hé zaé. 19. flogen gwâ ar gragez vrazez bag ar vagérézed enn deisiou-zé. 20. Péoïd éta évit na zeùio- kéd hèv hikvki I tcc’h er goifi, cag é deii ar sabbat. 21. RAk neüzé é vézô eunn efikrei brâz, é-c’hiz na vézô két bét adatek déroo ar bed bété neùié • ba na véi6 bikenn. 22. Ha ma na vijé két hét diver- réed ann deisiou-zé, na vijé két salvet ann boll glk: bdgen enn abek d’ar ré zilennet é véz6 diverréed ann dei- sioo-zé. 23. Neuzé ma lavar d’é-boc’h eor ré-bennAg : Chétu éma ar Cbrist amafi, pé ahofit; na grédit két. 24. RAk sével a.rai fals-kristed, ba fala-proféded: bag é rôifit arwéaioo brai ba burzudou. enn hévélep doaré ma touellifit zd-kén, mar d-eo galloz, ar rtailennet. 25. Cbétu em eùz diouganed d’é- hoc’b. 26. Ma iavareof éta d’é - hoc’h : Cbéto émael léach distrô,n’attt kéd er-méaz; chétu éma é gwéled ann tl, na grédit két. 27. RAk é-cblz ma ten enl luc’hé- dcn euz ar sAv-béol, ha ma bé gwé- leur er chùs-béol : ével-sé é véi6 donédigez Mâb ann dén. 28. £ pé )éac’h-bennAg é véz6 eur chorf, én^ en em strollô ann éred. 29. Hôgen rAk-tAl goudé efikrei aon deisiou-zé, ann héol a dévalai, hag al loar na r6i kéd hé c’hou!oo, hag ar stéred a gouézô eùi ann éñv, ba ners ann éfivoo a véz6 kéflusket. 30. Ha neùzé é vézô gwélet arwéz MAb ann dén enn éôv : ha neùzé é keinô ann holl boblou eùz ann douar: bag é wélifit MAb ann dén 6 tofid war goabrou ann éfiv gafid eunn ners hag eur veùrdei vrAz. 31. Hagé kas6 héélez, péré a lakai da zeni b6 c*bornou-boud, gand eunn trouz brAz, hag a zastom6 ar ré zi- lennet gafit-bafi eùz ar pévar avel, adaleg eur penn eùi ann éfiv bétég ar penn all. 32. H6gen deskid eur barabolen diwar-benn enr wézen-fiez : Pa eo téner hé skourron ha pa zAv hé deliou, é ouzoc’h pénaoz eo tôst ann hafiv. 33. Êvel-sé ivé c’houi pa wélot ké- mefit-sé holl, gwézit pénaoz éma tôst, bag oud ann 6r. i9t vizê. 395 34. É-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’h, pénaoz na dréménô kéd ar wenn-mafi, kén na véz6 sévénet ké- mefit-sé. 35. Ann éfiv hag ann dooar a iél6 é biou, b6gen va gerioo na drémé- nifit két. 36. Hôgen dén na oar ann deiz nag ann heor, nag élez ann éñvoo; va ZAd hep-kén h6 anavez. 37. Hag é-c’blz ma eo c’harvézed é deisiou Noé, ével-se é c’hoarvéz6 da zonédigez MAb aon dén. 38.RAg é-chlz d’ann deisiou abarz ai livaden ann dôd a zebré bag a évé, a zimézé hag a réa dimizioo, bétég ann deiz m’at éaz Noé enn arc’h, 39.Ha na anavézcbofid al livaden kén na zeùaz ha na gasaz ann holl gañt-bi: ével-sé ivé é c’hoarvéz6 da zonédigez MAb ann dén. 40. Neùzé é véz6 daou enn eor park : onan a vézô kéméret, ébén a véz6 lézet. 41. Dioo a vézô 6 vala enu eor vi- lin : uoan a véz6 kéméret, ébén a véz6 lézet. 42. Cboomid dthon éta, rAk na ou- zoc’b kéd da bé heur é tlé doñd hoc’h Aotroo. 43. Hôgen gwézit pénaoz mt oufé ar penn-liégez pé da heor é tléfé dofid al laer, é choumfé dibun bép-mâr, ha na lczfé két toolla hé dt. 44. Dré-zé bézid éta reiz hoc’h- onan : râk MAb ann déo a zeùi d’ann beur ba na ouzoch két. 45. Pioo eo ar mével léal ha poel- lek, péhini a zô bét lékéat gafid bé aotrou dreist hé holl dùd, évit rei d’ezb6 baéd enn amzer ? 46. Éuruz ar mével-zé, pa zeoi bé aotroo, mar béz kavet gafit-hafi oc’b 6ber ével-sé. 47. É-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’h, war hé holl vadou hel lakai da benn. 48. Hôgen mar d-eo droog ar mé- vel-zé, faa ma lâvar enn bé galoon : Va aotroo a zaléô da zoñt: 49. Ha ma teù da skei gafid hé gen- vévellou, ha da zibri, ha da éva gafit mezvierien. 50. Aotrou ar mével-zé a leui d’ann 896 AVIBL l*9fBL JBIf I-*BIST deiz na cTiortozô két, ht d’ann heur na wézo két. 51. Bag 6 ranr»6 anézbañ, haa é lakai eur gévren anézhañ gafid ar bil- douzed, Én6 é vez6 gwélvan ha skriñ deñt. XXV. PBNNAD. 1. Neùzé rooafitélez ann éfiron a Tét6 héñvel oud dég gwerc’hez, péré 6 véza kéméred h6 chleôzeoriou, a iéai da ziambrouga ar priédou. 2. Pemp anéibd a ioa diboell, ha pemp a ioa fur. 3. Ar ré liboell a gémérai hô c’hleQ- leùriou, ha na gémérai kéd a 661 gañt-h6. 4. Ar ro ftr a géméraz 661 enn h6 listri gafid bô c’bleùieùriou. 5. Hôgen ével ma taléé ar pried da lofit, é v6rédjofit holl hag è koosk- joñt. 6. Hag é-tr6 ann hafiler-noa é oé kleret eor garm : Chétu ar pried a teu, id d’hé ambrouga. 7/ Neùzé ann boll verc’héted-zé a lavai, hag a aozai bô c’hleùzeuriou. 8. Hôgen ar ré liboell a lavaraz d’ar ré fùr : H6id d’é-omp euz boc’h éôl; rak hor c hleuieurioo a z6 daré da vouga. 9. Ar ré fùr a respoofitaz hag a la- varaz : Gafid aoun n’hor bé kéd a- walc’h évid-omp bag évid-hoc’h, td évid ar gwella da gavoud ar ré a werz, ha prénid évid-boch. 10. H6gen é-pâd m’az éefid da bréna, é teuaz ar pried : bag ar ré a ioa daré a iéai gafit-bafi d’ann eù- reùd, hag é oé serred ann 6r. ll.Bnn-divez ar gwerc’hézei aiia teùaz ivé, hag a lavaraz : Aotroo, Aotroo, digor d’é-omp. 12. H6gen héô a respoufitai bag a lavaraz : É gwirionez hel lavarann d’é-hoc’b, n’hoc’h anyézann két. 13. Choumid dihon éta, râk na ou- zoc’h nag ann deiz nag ann heur. 14. RAk héfivel eo ond ennn dén péhini a iéa enn eur vr6 bell, bag a c’halvaz hé vévellou, hag a roaz hé vadoo oTézhd. 15. Ha goodé béza réet pemp ta- lañt da nnan, daoo da euwn all, unan da eunn all, da bép-hini bervez hé c’balloud, é iéaz enn hefit rAk-tAJ. 16. Hôgen ann hini en doa bét pemp talafit, a iéaz, bag h6 lékéaz é marc*badoorei, bag a c’hounézaz pemp talafid all. 17. Enn bévélep doaré, ann hini en doa bét daou dalafit, a c’honnézaz daou all. 18. H6gen ano bini en doa béd unan, a iéai da 6ber eunn toull enn douar, bag a gozai arc’hafit hé aotroo. 19. Goodé kali a amier é tefiai ao- trou ar mévetloo-zé, hag é réai hô c’hount d’ézb6. 20. Hag ann bint en doa bét penrp talafit a zeùaz, hag a zigaiai d’éibañ pemp talafid all, 6 lavarout: Aotrou, pemp taUfit éc’h euz r6ed d*in, chétu pemp talañd all em eùi gounézet oocb-penn. 21. Hé aotrou a lavaraz d’ézbafi: Bra6, mével mAd ha léal: dré ma’z ood bét léal war nébeôd a dré, é It- kinn acbanod da benn da galz traou: kéa é laooénidigez da aotroo. 22. Ann hini en doa bét daou da- lafit, a zeuaz ivé, hag a lavaraz : Ao- trou, daou dalafit éc’h eui rôed dUn, chétu daou dalafid ali em eui gou- nézet. 23. Hé aotroo a lavarai d’ézhafi: Bra6, mével mAd ha léal s dré m*aa ood bét léal war nébeùd a 4rA, é li- kinn ac’banod da benn da gali traou: kéa é laouénidigez da aotrou. 24. H6gen ann bini n*en doa bét néméd eonn taloflt a zeùat ivé, bag a lavaraz: Aotrou, gouzoud a rann pé- aaoz ood eonn den didroez, oénaoi é védet el téac’h n’éc’h eOz kéd badet, pénaoi é tastomei el léatfh n’éc b eùi két skifiet. 25. Ha gafid aoun ra-z-od ounn éat, haa em eoz kuzet da dalafit enn douar: chéto è r6anh d’ld ar pét a z6 d’fd. 26. H6gen hé aotrou a respouñtai bag a lavaraz d*ézhañ : Mével fatt ba diek, té a wié pénaot é védano et reach n’em eôz kéd hadet, ha pérraoc é tastumann el Ièac’h n’em eùa két ikiñet: BBBVBZ lAfff VAZB. 397 27. Réd é oa dïd éta lakaat va ar- c’haôt étré daooarn ar varc’badou- zïen-arcïiaât, ba pa vijenn deoet em bijé tennet va arc’haôt gañt kampi. . 28. Tennid éta hé dalañd digañt- nao, ha rôit-héñ d’aoo hini en deùz dék talafit. 29. Râk da néb en deùz é rézô roet, hag é founnô : hôgen da néb n’en deùz két, é véz6 laroed digtfit-hañ, ar péz zô-kén en deùz doaré da gaout. 30. Ha taolid ar mével didalvoodek- zé eon dévalien a ziavéaz : énô é vézd gwélvan, ha skriñ defit. 31. Hôgen pa zeôi Mâb ann dén enn hé veùrdez, ha gafit-hafi ann holl éïez, neùzé éc’h azéz6 war drôn hé veùrdez. 32. Hag aon holl §W>Iou a vézô stroUed dira-z-hafi, hag é rannô aon eil diooch égilé, cc’htz ma rann ar paotr ann défived diouc’h ar gerr. 33. Hag é lakai ann défived a zéou dézhafi, hag ar gevr a gleiz. 34. Neùzé ar Roué a lavarô d’ar ré a vézô a zéou d’ézbafi: Deùet, tùd beoniget gañt va Z&d, piaouid ar rouañtélez a z6 bét aozed d’é-hoc’b abaoé krouidigez ar béd. 35. Râk naoun am eùz bét, ha c’houi boc’h eoz rôed da zibri dïn.: fac’hed am eùz bét, ha c’houi hoc’h euz r6ed da éva dïn : didi é oann, ba cïiooi hoc’h euz va digeméret. 36. Noaz é oann, ha c’houi hoc’h euz va g6l6et: klân é oann, ba c’houi a z6 deùed d’am gwélout: er vâc’h é oaon, ha c’houi a z6 defied d’am c’ha- vont. 37. Neùzé ano dod c’blâo a res- poufitô hag a lavarô d’ézhafi : Aotroo, pefir bon eùz-oi da wélet 6 kaoot naoun, bag hon euz r6ed da zibri dïd, pé 6 kaout sec’bed, hag hon eùz r6ed daévadïd? 38. Ha peur hon euz-ni da wélet didi hag hon euz da zigéméret t pé noaz, bag hon efis da o’h6l6et ? 39. Ha peor hon eùz-oi da wélet klâô pé er vâc’h, hag omp deùed d’az kavootP 40. Hag ar Roué a respoufit6 hag a Iavar6 dézh6 : É-gwirionez bel lavs- rano dé-hocïi, bé wéach ho c/h euz gréat kémefit-sé é-kéfiver onan eùz ar ré zistéra eùz va breùdeùr, hoc’h eùz hè c’hréad dïn. 41. Neùzé é lavarô d’ar ré a vézo a gleiz d’ézhafi : Tec’bid diouz-in, tôd milliget, td enn tân peâr-baduz, a z6 béd aozed évid ann diaool, hag hé élez. 42. Râk naoun am eùz bét, ba n’hoc’h efiz két r6ed da zibri dïn : sec’hcd sm eùz bét, ha n’hoc’h eùz két rôed da éva dïn. 43. Didi é oann, ha n’hoc’h eùz két va digéméret : noaz é oann, ha n’hoc’b eùz két va gôlôet: klân ounn bét,bag er vâch,ha o’oc’hkéddeùed d’am gwélout. 44. Neùzé ht a respouñtd bag a la- var6 d’ézhsfi : Aotrou, peùr hon eùz- nt da wélet 6 kaout naoun pé zec’hed, didi pé dizilad, klân pé er vâc’h, ha n’hon eùz kéd da skoaziet? 45. Neùzé héfi a respoufitd hag a lavarô d’ézh6 : É-^wirionez hel la- varann d’é - hoc’h 7 pénaoz kémefit gwéacb ha n’boc’h eùz két gréat ké- mefit-sé é-kéñver unan eùz ar ré zis- téra eùz ar ré-mafi, n’hoc’h efiz kéd hé c’hréat em c’héfiver. 46. Hag ar ré-mafi a iélô enn efikrez peùr-baduz, hag ar ré c’hlân er vuei peùr-baduz. XXVI. PENNAD. 1. Ha goudé m’en doé Jézoz peùr- lavared ann holl c’hériou-zé, é lava- raz d’hé ziskibied : 2. Goozoud a rtt pénaoz é véz6 Sréad ar Pask da benn daou zervez, a Mâb ann dén s vézô gwerzet évit béza staged ouc’h ar groaz. 3. Neuzé pennou ar véleien, hag hénsoured ar bobl en em strollaz 6 léz ar bélek-brâz, a c’balved Kaifaz: 4. Hag en em gozuliofit évit gou- zoot pénaoz kémérout Jézuz gafid ijin, bag hé lakaad d’ar mar6. 5. H6gen bt a lavaré : Na réomp két kémefit-sé é deiz eur gooél, gafid aoun na zavché dispac’h é-touez ar bobl. 6. H6gen pa édo Jézoz é Bétania é-lt Simon il Iovr, 398 ATIBL 8AÜTB JBltfl-KBlST 7. £ teùaz d’hé gavood eur vaooez péhiui é doa eol léstr alabastr (e) ieùn a Iouzou c’hoaés-vftd, ba tal- voodoz brftz, hag a skulaz war hé benn é-pftd édo goorrézet. 8. Hdgen ann diskibled pa wéljoñt kémeñt-sé, a zavai droug enn-hô, hag é léverjofit: Da bétrft ar c’hotl-zé ? 9. Râg galled é divijé gwerza kér ann dra-ié, ha rei ann arc’hañt d’ar béorien. 10. Hôgen Jézoz ô c’boozood aon dra-zé, a lavarai d’ézhô : Pérâg é c’hlac’harit-ha ar c’brég-zé? Râk eunn dra vftd é deùz gréad em c’béñver. 11. Râk péorien bô péz6 bépréd gan-é-hoc’h : bogen n’h6 pézô két bépréd acbanoun. 12. Ha pa é deùz-bi skulet al loo- zoo c’houês-vad-zé war va c’horf, é deùz hé c’bréat évit va liéna. 13. Ê-gwirionez hel lavarann d’é- hoc’b, nenaoz é<ajé léac’h-bennag er béd boll ma véz6 prézéged ann Aviel- mafi, é vézô lavared é koun anézbi (a), ar péz é deoz gréat. 14. Neùzé unan eôz aoo daouzék, pehini a ioa hanvet Iozaz Iskariot, a iéaz da gavoot pennou ar véleien : 15. Hag é iavaraz d’ézhô : Pétrft a rôot-ho d’in, ha mé hen lakai étré bô taooaro ? Hag hl a réaz marc’had gañt-hañ eùz a drégofit péz arc’hañt. 16. Hag a neùzé é klaské ann drô d’hé lakaad étré bô daouarn. 17. Hôgen d’ann deiz kefita eùz a c’bouel ar bara bép goell, ann diski- kléd a zeùai da gavoot Jézuz, hag a lavaraz d’ézbañ : Ê pé léac’h é fe]Il d’ld é aozemp d’td ar Pask da zibri ? 18. Ha Jézuz a lavaraz : Id da géar da gavoud hen-ha-hen, ha livirid d*ézhafi : Ar mestr en deùz lavaret: Va amzer a zo tôst; enn da di é rinn ar Pask gafit va diskibled. 19. Hag ann diskikled a réaz ével m*en doa gourc*hémennet Jézoz d’éz- b6, hag é aozjofid ar Pask. 20. Pa oé deùed éta ar pardaez, en

  • em lékéaz ouc’b taol gafid hé zaouzég

diskibl. 21. Ha pa édo ar ré-mafi 6 tibri é lavaraz : É-gwirionez bel lavarann d’è-hoc’h, pénaoz unan ac*banoc’b am gwerto. 22. Hag 6 véza glacTiaret braz, é téraoujoôd holl da lavaroud d’ézhafi: Ha me eo Aotrou ? % 23. Hag héfi a respoufitaz hag a la- varaz: Ann hini a laka bé zourn gan* éfi er plâd, ben-nez eo am gwerzô. â4. Mâb ann dén évit-gwlr a ia ével ma eo skrived diwar bé benn : bôgen gwft ann dén gafit péhini é véz6 gwerzet Mâb ann dén : gweli é vé d’ann dén-zé na vé két bét ganet. 25. Hôgen Iuzaz, péhinl a werzaz anézbafi, a respoufitaz hag a lavaraz: Ha mé eo, Mestr ? Hag héfi a lavaraz: Lavared éc’h eùz. 26. Ha pa édofit 6 koania, Jéruz a géméraz bar%, bag hé vinnigaz. bag bé dorraz, hag hé rôaz d*hé ziskibled, 6 lavarout: Kémérit, ha debrit: ann dra-mafi eo va c’horf. 27. Hag 6 kéméroud ar c*halir é trugarékéaz, hag hé r6ai d’ézb6 6 la- varout: £vit boll euz a hé-mañ, 28. Râg hé-maô eo va goâd eùz ann testamafit névez, péhini a vésô skolet évit meùr a hini évid ann distol eùz ar péc’béjoo. 29. H6gen lavarood a rann d’é- !^oc’b, pénaoz na évion moi eùs ar rooez-zé eôz ar winien, bétég ann deiz-ié é pébini éc’h évinn anézban a nevei é rooañtélei va Zftd. 30. Ha goodé béia kanet etion himm, éz éjoñt war Ménez Olived. 31.NeÙzé Jézuz a lavaraz d’ézh6: Eoon darvoud a wall-skouér é vétinn évid-hoc’h boll enn n6z-mañ. Rftk skrived eo: Skei a rinn gafid ar me- saer, ba défivéd ann tropel a véad skiñet. 32. H6gen goudé ma vézinn savet a var6 da ve6, é tiaraoginn ac’hanoeb é Galiléa. 33. Ha Per a respoofiUz hag a la- varaz d’ézhafi : Ha pa vijet eonn dar- vood a wall-skooér évid ann holl, na vézi bikenn eur wal-skooér évid-ouo. 34. Jéioi a lavaraz d’ézbafi: E-gwi- rionez bei lavarann dld pénaoi eoo nôz-mañ, abarz ma kand ar c’bi{ek 9 em dinac’hi teir gwéach. 35. Per a Uvirai d’ézbafi : Ha pa „ BBBVBZ Sj vé réd dïn mervel gaft-éz, n’az dina- cïiinn két. Hag ann holl ziskibied a lavaraz ével-t-bañ. 36. Neùzé Jézoz a zeùaz gafit-h6 enn eol léac’h a c’balved Jetsémani, hag é lavaraz dïié ziskibled : Azézid amafi, efidra ma’z inn da bidi a-hoñt. 37. Hag é kéméraz Per, ha daou vab Zébédé, hag é téraouaz tristaat hag en em c’hlac’hari. 38. Neôzé é lavaraz d’ézh6: Trist eo va éoé bétég ar mar6 : choumid amafi, ba bélit gan-éñ. 39. Hâg 6 voôd cunn nébeot pel- loc’b, en em striñkaz war hé c’hénou d’ann douar, hag é pédaz, 6 lavarout: Va Zâd, mar d-eo aalluz, ra’z ai ar c’halir-zé é-biou dïn ; hôgen koul- skoudé na vézet két gréat bervez va iool, b6gen hervez da hini. 40. Hag é teùaz da gavoud bé zis- kïbled, néré a gavaz kousket, bag é lavaraz da Ber : Pétrâ ha n’hoc’b eùz két gellet beja eunn heur gan-éfi? 41. Bélit, ha pédit évit na viot két temptet. Kâg ar spéred a z6 téar, hô- gen ar c/hlg a z6 gw#>. 42. Mofid a réaz adarré eunn eil gwéach, hag é pédaz, 6 lavarout: Va Zâd, ma na jiell ar c’halir-zé moñd é- biou dïn héb éva anézhafi, ra véz6 gréad da ioul. 43. Hag é teùaz adarré, bag h6 c’havaz kousket: râg h6 daou-lagad a ioa bec’hiet gafid ar m6rgoosk. 44. Hag 6 véza h6 c’huitéet, éz éaz adarré, bag é pédaz évid ann trédé gwéacb, 6 lavaroud ann hévélep ge- riou. 45.- Neozé é teùaz da gavoud bé tiskibled, bag é lavaraz d’ézh6 : Kous- kit bréma bag arzaôit: chétu é tôsta ann heur é péhini Mâb ann dén a véz6 lékéad étré daooarn ar bécbe- rien. 46. Savid, ba déomp : chétu é tôsta ann hini am gwerzô (g). 47. Komza a réa c’boaz, ha chétu lozaz unan eùz ann daouzék a zeuaz, bs gafit-bafi enl I6d brâz a dùd gañt klézeier ha bisier, péré a ioa kaset gañt pennou sr véleten, hag hénaou- red ar bobl. 48. H6gen ann hini a werzaz anéz- 5t vazt. 399 bafi, en doa r6ed d’ézh6 eunn arouéz, 6 lavarout: Ann hini a bokion d*éz- hafi, ben-nez eo, dalc’hit-béñ. 49. Ha râk-taï é tôstaaz ouc’h Jézuz, hag é lavaraz: Béz iac’h, Mestr. Hag é pekaz d’ézhafi. 60. Ha Jézuz a lavaraz d’ézhañ: Va miñoun. da bétrâ oud-dé deùet? Neuzé 6 t6stsjofit, é lékéjofid h6 daouarn war Jezuz, hag é talc’bjofid anézhafi. 51. Ha cbéto unan eùz ar ré a ioa afit Jézüz, a astennaz hé zoorn, a ennaz hé alczé, a skôaz gafit mével prifis ar véleien hag a drouc’haz bé skooarn d’ézbaü. 52. Neùzé Jézuz a lavaraz d’ézbañ: Laka da glézé enn hé Iéac’h : râk pioo-bennâg a gémérô ar c’hlézé, a varv6 gafid ar c’hlésé. 53. Hs menna a réz, pénaoz na hellfenn két pidi va Zâd, ha péoaoz na gasfé kéd dïn râk-tâl ouc’h-peon daouzék vafiden élez r* 54. Pénaoz éta é vézô-ht sévéned ar Skrituriou, pa eo réd é vé ével-sé ? 55. Enn beur-zé Jézuz a tsvaraz d’ar vañden-zé : Deùd oc’h gaôt klé- zeier ha gañt bisier évit kregi enn- oon, ével enn eur laer : bemdéz é oann azézet enn hô touez 6 teski eon templ, ha n’hoc’h eùz két va c’hé- méret. 56. Hôgen kémeñt-sé s z6 c’hoar- vézet, évit ma viié sévénet sr péz a z6 bét skrivet gañd ar broféded. Neùzé ann diskibled holl, 6 véza hé lézet, a dec’haz-koit. 57. Ha p’b6 dévoé ar ré-mañ kc- méret Jézuz, é kaschofid anézhafi da dl Kaifaz prifis ar véleien, é péléac’h é oa strollet ar Skribed hag ann Hé- naoured. 58. Hôgen Per a beùliaz anézhafi abell, bété léz prifis ar véleien. Hag 6 véza éad ébarz, éch azézaz é-touez ar mévellou, évit gwéïont ano divez. 59. Koolskeudé Prifised ar véleien, hag ann holl alierien a glaské eonn desténi faoz a-énep Jézoz, évit ma ben lakajefit d’ar marô : 60. fla na kavchoül két, pétrâ ben- nâg ma teuaz kalz a fals destoo. Hôgen enn-divez é teôaz daou fals-dest, 400 atiii saütbl jésus-kbist 61. Péréa lavaraz: Hé-mafi en defis lavaret: Mé a bell dismañtra templ Doué, bsg hé zétel a-nevez a~benn tri dévez. 62. Ha Prifis sr véïeien 6 sével enn bé zft, a lavaraz d’ézhafi : Ha na res- pouñtez nétrft d’ar péz a desténiofit enn ds énep ? 69. Hôgen Jézoz a davé. Ha Prifis ar véleien a lavaraz d’ézhafi: Da bidi a rann enn han6 ann Doué bé6, da lavaroud d’é*omp mar d-oud arChrïst Mâb Doué. 64. Jezuz a lavaraz d’ézhafi: Hé* la- vared éc’h euz. Hôgen lavarood a rann d’é-hoc’b pénaoz é wélot gafid ann amzer Mftb ann dén szézed a zéoo da c’halloud Doué, hsg 6 tofit war c’boabrou ann éñv. 65. Neùzé Prifis ar wéleien a rogaz b6 zilad, hag a lavsraz : Tooet en deùz; da bétrft bon euz-ot mni ézomm a destoo ? Chétu bréma hoc’b eùz hé gleved 6 toui: 66. Pétrft a vennit-hu ? Hag bt a respountaz bag a lavaraz: Ar marô a dalvez. 67. Neùzé é sk6pcbofit ood hé dal, bag é rôjoñt taoliou-doorn d’ézhafi, ha ré all a garvanataz anézhañ, 68. 0 lavarout: Dioogan d’é-omp, Krist, pioo eo ann hini en deùa sk6et gan-éz? 69. H6gen Per a ioa azézed er-raéaz eùz al lez : hag é toslaaz out-hafi eur vatez, péhini a lavarsz d’ézhafi: Té a joa ivé aafit Jézuz a Cbaliléa. 70. Hag héñ ben nac’haz dirftg ann holl, 6 lavarout: Na oozonn két pétrft alévérez. 71. Ha pa dréméné dré ann 6r, eor f atez all hen gwélaz, bag a lavaraz d’ar ré a ioa én6 : Hé-mafi a ioa ivé gafit Jézuz a Nazaret. 72. Hag é nac’haz adarré enn eur dooi hag 6 lavarout : Na anavézann kéd ann déo-zé. 73. Ha nébefit goudé ar ré a ioa énô a dôstaar., hag a lavaraz da Ber: Èvit-gwtr té a z6 eôz ar ré-zé: rftk dionch da lavar hen anavézeor. 74. Neozé é téraouaz drouk-pédi ha tooi pénaoz na anavézé kéd ann dén- zé. Ha rftk-tftl ar Cbileg a ganaz. 75. Ha Per en doé koun eùz a c*hér Jézuz pa lavaraz d’ézhafi: Abarz ma kanô ar c’hilek, ez péz6 va dinacliet teir awéacb. Hag 6 véza éad er-méaz, é wélaz gafit c’houervder. XXVII. PENNAD. 1. H6gen pa oé deùed ar mifitin, holl brifised ar véleien hag boll hé- naoored ar bobl en em gozuliaz a- éoep Jézuz, évïd bé lakaad d’ar mar6. 2. Hag 6 véza hé éréet, é kascbofid anézhafi, hag hen lékéjoñd étré da- ouarn Pofis-Pilat, mérer ar vrô. 3. Neùzé luzaz, pehini en doa be werzet, 6 wélout pénaoz é oa barnet, é savaz keuz eon-hafi, hag é kasas ann trégofit péz arc’hafit da briñsed ar véleien ha d’ann bénaoored, 4. 0 tavaroot: Péc’bet em eôs 6 werza ar goftd oUnam. Haa; bt a lava- raz d’ézhañ : R vern oré-omp-ni? Ann dra-zé a scll ouz-id. 5. Ha goudé béza taoled ann ar- c*hafit enn templ, éz éaz-kutt, hag en em grougaz. 6. Hôgeo prifised ar véleien 6 véza kéméred ann arc’hafit, a lavaraz: Na hellomp két hé lakaad enn teñzor, dré m’az eo gwerz ar goftd. 7. Hag 6 véza eo em guzuliet, é prénjofit park eor p6der, évit bésia ann diavésidi. 8. Dré-zé é chalveur c^hoaz hirid ir park-zé Haseldama, da tavarood eo, park ar goftd. 9. Neùzé é oé sévénet geriou ar Êrofed Jérémiaz pa en deùz lavaret: lag é kémerjofit trégobt péz arc’hafit da werz ann hini a a6 bét gwerzet, eùz a béhini h6 doa gréad ar marc’bad gafit bugalé Isrsel: 10. Hag h6 rôjofld évit park enr p6der, ével ma en deùz merket ann Aotrou dïn. 11. Hôgen Jézoz a ioa enn hé zft dirftg mérer ar vr6, hag ar mérer a réaz ar goulenn-mafi out-bafi, 6 lava- root: Ha té eo Rooé ar lozevien ? Jézui I HBBVEZ SAÑT VAZÊ. 401 Jé zuz a lavaraz dézhañ : Hé lava- roud a réz. 12. Hag 6 véza bét tamallet gañt prifised ar véleien, ha gañd aun hé- ’naoured, na responfitaz nélrâ. 13. Neôzé Pilal a lavaraz d’ézhañ : H* na glevez-té két pégémefid a des- téniou a lavar ann dùd-zé enn da ’ énep? 14. Ha na resnoufitaz kéd eur gér d’ézhañ, enn hévelep doaré ma oé louézet-mearbed ar mérer. 15. Hôgen ar mérer en doa ar boaz da leùskel d’ar bobl, enn eunn deiz goél-brâz, ann hini eùi ar briiounie- rien a venné d’ézhô. 16. Ha neùzé éz oa eur prizounier brudet brâz, a c’halved Barabbaz. 17. Hôgen Pilat 6 véza hô strollet a lavaraz d’ézhô: Pehini a vennit-hu a laoskfenn d’é-hoc’h, Barabbaz, pé Jézuz, a cbalveur Krist? 18. Râg gouzoud a réa péoaoz dré érez oa hô doa hé werzet. 19. Hdgen é-pâd édo war hé gador a varnédigez, hé c’hrég a gasaz eur ré da lavaroud d’ézhafi : Na vézet né- trâ étré ann dén dinam-zé ha té. Râk gwall beskinet ounn béd biriô gafid eur wélédigez enn abek d’ézhafi. 20. Hôgen prifised ar véleien, hag ann hénaoured a aliaz ar bobl da c’bou!enni Barabbaz, ha da lakaat Jézuz da golla hé vuez. 21. Mérer ar vrô a lavaraz éta d’éz- b6: Péhini anézhô hô daou a vennit- hu a laoskfenn d’é-hoc’h ? Hag hl a Iavaraz: Barabbaz. 22. Pilat a lavaraz d’czh6 : Pétrâ a rinn éta euz a Jézpz, a z6 galvet Krist* 23. Holl é léverjofit: Ra véz6 sta- get ouc’h ar groaz. Ar mérer a lavaraz d’ézh6: Pé droug éta en deùs-héfi gréat * Hag ht a c’harmé kréoc’h, 6 lavarout : Ra véz6 stagel ouc’h ar groaz. 24. Pilat 6 wélout pénaoz^ na c’hou- nézé nétrâ, hôgen é kreské ann dis- pac’b,agéméraz dour, hag a walcbaz né zaouarn dirâg arbobl, 6 lavarout: Didamall ounn eùz a c’hoad ann dén dinam-zé : war-n-hoc’h é kouézô. 25. Hag ann holl bobl a respoufitaz II bag a lavaraz : Ra gouéz6 hé c’hoad war-n-omp-ni, ha war bor bugalé. 26. Neùzé é laoskaz d’ézh6 Barab- baz: ha gondé béza lékéat skourjéza Jézuz, é lékéaz anézhañ étré bô da- ouarn évit béza staget ouc’h ar aroaz. 27. Neùzé soudarded ar mérer 6 véza kaset Jézuz é léz ar varn, é strol- jofit war hé drô ann holl vrézélidi: 28. Hag hl 6 véza hé ziwisket, a lékéaz war hé drô eur vafitel tané. 29. Hag 6 véza gwéet eur gurunen gafit spern, é lékéjofid anézhi war hé benn, gañd eur gorsen enn hé zourn déou. Hag 6 pléga ar glin dira-z-hafi, té réafit goab anézhañ, 6 lavarout: Démattd, roué ar Iuzevien. 30. Hag 6 véza skoped oot-hafi, é kémerjoñd ar gorsen hag é skojofit gañt-hañ war hé benn. 31. Ha goudé béza gréat goab anéz- hafi, é tennjofid ar vafitel diwar-n- ézhañ, hag 6 véza hé wisket gafid bé zilad hé-u^ian, é kaschoñd anézbâfi évid hé lakaad oud ar groaz. 32. Ilôgen pa’z éafid er-méaz é kav- chofit eunn dén eùz a Ziren, hanvet Simon ; hag é lékéchofid anézhañ da zougen hé groaz. 33. Ilag é teujofid enn eol ïéacb galvet Golgota, da lavaroud eo, Kalvar. 34. Hag é rôjoñd d’6zhafi da éva gwln ba béstl mesket gafit-ban. Ha p’én doé tañvéet, na fellaz kéd d éz- bafi éva. 35. Hôgen goudé ro’b6 doé bé sta- ged ouc’h ar groaz, é fannjofid hé zijad étré-z-hô, oc’h hô deùret d’ar sort; évit ma vijé sévénet ar péz a z6 bét lavaret gaôd ar Profed ével-henn : Ranned hô deuz va dijad étré-z-hô, hag hô deuz taolet va zae* d*ar sort. 36. Hag 6 véza azéiet é tiwallefid anézhañ. 37. Hag é lékéjoñt a-ziouc’h d’hé benn eur skrid war bébini é oa ann abeg eAz hé varnédigez : HÉ-MAN £0 JÊZUZ HOUÊ AR IUZE- VIEN (g). 38. Neùzé é oé lékéad oud ar groaz §afit-hafi daou laer; unan war ann ourn déou, hag eunn all war ann dourn kleiz. 26 402 AVIBL SAÑTEL JÊZUZ-KB IST 39. Hôgen ar ré a drérnéné, a zrouk- pédé gafit-hafi enn eur heja bô fcn- nou, 40. Hag ô lavarout : Té péhini a zismañtr tempt Doué, bag her sâv a nevez a-benn tri deiz: en cm zavété da-unan. Mar d-oud Mâb Doué, dis- kenn euz ar groaz. 41. Priñsed ar vclcien, ar skribed hag ann hénaoured a réa ivé goab anézhañ, ô lavarout: 42. Ar ré all en dcùz savétéet, ha na helt kéd en em zavélei hé-unan. Mar-d-co roué Israel, diskennet bré- ma cùz ar groaz . ha nt a grcdô enn- hañ. 43. Fisioud a ra é Doué; ra zeùi cta brfma d’bé zieùbi, mar kâr : râk lavared en deilz : Mâb Doué ounn. 4i. Al laéroun a ioa staged oud ar groaz gafilhañ. a réa d’ézhan arm hévéleb rcbcchou. 45. Hôgen adaleg ar c’lioiiec’hved heur bétég ann naved, é oé gôlôed ann douar holl a dévalien.9 46. Hag é-trô ann naved fieùr é c’harmaz Jéznz gañd cur vouéz gré, ô lavarout : Éli, Éli, iamma sabak- tani ? da lavaroud eo : Va Douc, va Doué, pcrâg éc’h eùz-dé va dilézel? 47. Hôgen hiniennou péré a ioa choumed énô, hag a glevé anézhañ, a lavaraz : Êlias a chalv hé-mañ. 48. Ha râk-iâl unan anézhô a rcdaz, hag ô véza kéméred eur spoué,.hé leùniaz a wln egr, hé lékéaz é penn eur gorscn, hag hc rôaz dézhañ da cva. 49. Hôgcn ar ré all a lav.iré : List da ôber, gwélomp mar tcùi Éliaz d’hé zieùbi. 50. Neùzé Jézuz 6 c’barmi adarré gaôd eur voucz gré, a rùaz hé spcred. 51. Ha chélu gwél anu templ a rogaz é diou gévren, adaleg al lein bétég ar gwéled; bag ann do^uar a grcnaz; hag arvein a fiajaz. 52. Hag ar bcsiou a zigoraz ; ha kalz a gorfiou scñt, pérc a ioa kous- ket, a zavaz eùz a varô da véo. 53. Hag ô voñd cr-méaz cnz hô bé*’ou, goudé roa oa saved-héñ, é teùjoud er géar zañlel, bag en em ziskouézjoüd da galz a dôd. 54. Hôgen ar c’bahténer, hag ar ré a ioa gaüt-hañ, ô viroot Jézuz, pa wétjoñd ar c’hrén-douar ha kémeñd a ioa c’hoarvézet, a oé spouñtel-briz, hag a lavaraz : Hé-mañ évit-gwlr a ioa Mâb Doué. 55. Béz’ éz oa ivé énô kalz a ver- c’hed a zellé a bell, péré hô doa beù- liel Jézuz adaleg Galiléa, oc’h hé zer- vicha: 56. Ê-touez péré é oa Mari Mada- len, ha Mari mamm Jakez ha Jozef, ba mamm mipien Zcbédé. 57. Hôgen war ar pardaez, é teoaz eunn dén pinvidig enz a Arimaléa, hanvet Jozef, péhini a ioa ivé diskibl da Jézuz. 58. Hé-mañ a iéaz da gavout Pilat, hag a c’hou!ennaz digañt-hañ korf Jézuz.Neùzc Piiat a c’hourc’hémennaB rei ar c*horf. 59. Ha Jozef 6 véza kéméred ar c’horf, bé c’hôlôaz gañd eul liénen chlân. 60. Hag é lékéaz anézhañ enn hé véz nevez hé-unan, pchini en doa lé- kéad da doulla er roc’h. Ha goudé béza ruled eur méan brâz ouc*h dôr ar béz, éz éaz-kult. 61. Hôgen Mari Madalen . hag ar Mari all a ioa azézed énô é-kichen ar béz. 62. Hag añtrônôz, pébini a ioa ann deiz goudé ar gousper, priñsed ar vclcien hag ar Farizianed en em strollaz hag a icaz da gavout Pilat. 63. Hag é léverjoñd dézhañ: Ao- trou, deùed co da goun d*é-orap pé- naoz ann toueller zc en deuz lavaret, hag héñ c’hoaz béô : Goudé tri dciz é sivinn a varô dâ vcù. 6V. GourVhémenn éta ma vézô mi- red ar béz bélég ann trédé deiz j gafid aoun na zeùfé hé ziskibled d’hc laéra, ha da lavaroud d’ar bobl: Saved eo a varô da véô ; hag ar fazi divéza a vézô gwâz égéd ar c’heñta. 65. Piat a lavaraz d’ézhô: Gwarded hoc’b eüz. Id, ha rairil hén ével ma kerrot. 66. Mofid a rcjoñd éta knlt, bag évit miroud ar béz é stageljofil ar méan, hag c lékcjofit gwarded war hé drô. HBRVEZ S XXVIII. PENNAD. 1. H6gen da bardaez ar sabbat. pa 1uc’hé ar c’heñla deiz eüz ar sabbad all, é teùaz Jttari Madaien, hag ar Mari all évit gwéloud ar béz. 2. Ha chétu é cboarvézaz eur c’brén- douar; râg eonn Éal eùz ann Aotrou a ziskennaz e6z ann éñv, bag a zeùaz da rula ar méao : bag é azezaz war- n-ézbañ. 3. Hé zremm a ioa Iugernuz ével eul luc’héden: hag hé zaé a ioa gwenn ével ann erc’b. 4. Hôgen hé warded a oé taget gañd eur spouñt brâz, hag é leùjoñd ével tùd-var6. 5. Hag ann Êal a respouñïaz* bag a lavaraz d’ar gragez : Na spouñtit két, c’boui: râg gouzoud a rann pénaoz é klaskit Jézuz péhini a z6 bét lékéad ouc’h ar groaz. 6. N’éma kéd amañ: râk saved eo a varô da véô, hervez m’en doa lavaret. Deôit, ba gwélit al léac’h é pébini é oa bét lékéat ann Aolrou. 7. Hag lt rftk-tftl, ba livirid d’hé ziskibled péuaoz eo saved a varô da vé6: ha chétu é tiaraogô ac’hanoc’h é Galiiéa : én6 ben gwélot. Chétu em’ eùz bé lavared d’é-hoc’h araok. 8. Hag éz éjoñt rftk-tftl er-méaz eùz ar béz gañt spouñt ha laouénidigez vrftz, hag é rédjoñt da ziskléria ké- znefit-mañ d’ann diskibled. 9. Hacbéto Jézoz a iéaz d’hôdiam- brouga. 6 lavarout: Dématéoc’b. Hag bt a dôstaaz, hag oc’h en em deùrel d’bé dreid, éc’h azeùlioñd anézhañ. 10. Neôzé Jésuz a lavaraz d’ézh6: Ñr v azb. ’* 403 Na spouñlit két. It, ha Iivirid d’am breùdeùr moñd é Galiléa \ én6 eo é wéliñd ac’hanoun. 11. Pa oé éat-kuid ar ré-mañ, chétu 16d edz ar warded a zeùaz é kéar, hag a ziskleriaz da briñsed ar véleien ké- mcñd a ioa c’boarvézet. 12. Hag ar ré-mañ 6 véza en em strollel gañd ann hénaoured, ba goudé béza en em guzuliet, a rôaz kalz a arc’hañt d’ar zoudarded, 13. 0 lavarout: Livirit pénaoz eo deued bé ziskibled é-pftd ann n6z, bag h6 deùz hélaérét, ekeitma oac’h kousket. 14. Ha mar teù mérer ar vr6 da glevout kémeñt-mañ, nl a gen-drechô anézhab, hag a zavété6 ac hanoc*h. 15. Hag hi, 6 véza kéméréd ann arc’hañt, a réaz ével ma oa bét lava- rcd d’ézh6. Hag ar gér-zé a oé brudet, hag a bftd c’hoaz hirift é-touez ar lu- zevien. ’ 16. Hôgen ann unnék diskibl a iéaz é Galiléa war ar ménez, war béhini en doa Jézuz goürc’hémennel d’ézb6 cn em gavout. 17. IIa pa her gwéïjoñt, éc’b azeul- joñd anézbañ.Hôgen 16d a arvaré. 18. Ha Jézuz a dôstaaz out-hô, bag a lavaraz d’ézhô : Holl-c’halloud a z6 bét rôed dïn enn éñv ha war ann douar. 19. Id éta, ba kélennit ahn holl bo- b!ou, ba badézit-h6 enn ban6 ann Tftd, hag ar Mâb, hag ar Spéred- sa&tel * 20. Ha deskid d’ézbô miroot ké- meñd em eùz goorc’hémeoned d’é- hoc’h. Ha chétu émoun gan-é-hoc’h bemdez, bétég ann divez eoz a