Pajenn:Le Garrec - Moueziou an Abardaë-Noz.djvu/19

Eus Wikimammenn
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Adlennet eo bet ar bajenn-mañ
— 15 —


KAERDER VA BRO
————\version "2.18.2"
\relative c'{
 \time 6/8
 \partial 8*1
 \autoBeamOff
 \override Rest #'style = #'classical
 a'8 g4 f8 g4 a8 | a4. r4 a8 | d4 c8 d4 c8 | a4. r4 a8 | g4 f8 g4 a8 | \break
 a4. r4 a8 | d4 c8 d4 c8 | a4. r4 g8 | a4 b8 c4 d8 | a4. g4 a8 | \break
 e4 f8 d4 g8 | e4. r4 f8 | d4 e8 f4 g8 | a4. r4 b8 | a4 g8 e4 f16[ e] | d4 \bar "|."
}
\addlyrics {
 Pe -- gen kaer out, va Breiz, gou -- ri -- zet gant ar môr, War da zae bleuñ me --
 len dre bep am -- zer di -- gor, Ha war da ger -- c’henn no -- az dan --
 te -- lez me -- ne -- ou, Hag en dro d’es spe -- red eur vou -- genn hun -- vre -- ou __
}
\layout {
 indent = #00
 line-width = #150
}
\header { tagline = ##f }


Pegen kaer out, va Breiz, gourizet gant ar môr,
War da zae bleuñ melen dre bep amzer digor,
Ha war da gerc’henn noaz dantelez meneou,
Hag en dro d’es spered eur vougenn hunvreou !

Pegen kaer out, va Breiz, dindan da goajou don
Leun a richan eostig hag hirvoudou kudon,
Lec’h ma klev da skouarn, e-kreiz klemm an avel,
Mouez an amzeriou bet damantus o sevel !

Pegen kaer out, va Breiz, war da lanneg garo,
Lec’h ma wask ar vein braz brezelourien varo,
Lec’h ma c’hall da spered, diroll ha dibreder,
Nijal beteg an néñv da heul an alc’houeder !