Notennou diwar-benn ar Gelted Koz/Rann 68

Eus Wikimammenn
Mont d’ar merdeerezh Mont d’ar c’hlask
troet gant Frañsez Vallée.
Editions de Bretagne - Skridoù Breizh, 1944  (p. 472-486)ANOIOU BOUTIN


————


I. Hen-geltieg


A

aballo, 140, 142.
abana, 113, 382.
abona, 113 n, 140.
abonakos, 113 n.
akaunumarga, 213.
-akos, -akon, 434.
ader, 272.
agassaios, 222.
agos, 330 n.
agra, agron, 61 n, 221 n.
agroku, 221.
alauda, 72, 113.
alkis, 113, 380.
alisos, 378.
alos, allos, 162.
altinos, altina, 327.
ambakta, 137.
ambaktos, 42, 43, 98, 132, 140.
ambaxta, 137.
ambaxtos, 42, 411.
ambi, 140, 302.
ambibosta, 138.
amibidoron, 299 n.
ambio-, 302.
ambivopri, 273.
ambosta, 138.
anagantios, anakan, 411.
anamo, 98.
anatla, 98 n, 106.
ankorakos, 113, 308.
ande, 140.
andera, 224,
anderos, 224.
apana, 113 n.
aras, aratos, 235.
aratron, 214.
arbion, 132.
arduos, 435.
are, 133, 140, 141.
arekatus, 68.
arekobroues, 273.

aredunion, 299 n.
arepennis, 45, 111, 213, 247.
argantodanos, 250 n.
arganton, 164, 184, 258.
arinka, 208.
ario, 131 n..
arta, 92 n, 160, 327 n.
artinos, artina, 327 n.
artos, 92, 140, 144, 378.
artvass, 160.
asnos, asna, 227,
ate-, 136, 140, 141.
atebeli, atebelani, 117 n, 223 n.
atenoux, 411.
ater, atir, 83 n, 168 n, 269, 272.
atilion, 377 n.
atinda, 377.
attegia, 301, 303.
attilius, 384.
auergaria, 300.
augia, 143.
augos, 143.
avios, 272.
avos, 272.
-avos, -avus, 32.


B

baditis, 112 n.
baga, 47, 68.
bagakos, 68 n.
balion, 48, 303.
balma, 48, 303.
banna, 112 n.
baragos, 216 n, 309.
barka, 301.
bardatos, 103, 153.
barditos, 104, 153.
bardokukullus, 330.
bardos, 103, 104, 140.
barr, 112 n.
bebros, bibros, 113, 140, 381, 433.


beione, 112 n.
bel, 117, 223 n, 356.
belga, 16 n.
bena, 140, 168 n, 223 n, 274.
benna, 234.
bennos, 435.
ber, bera, 134 n.
beru, 387 n.
berula, 112 n, 209.
besêna, 227.
betula, 112 n, 378.
betumen, bitumen, 378.
bitoves, 144.
bitu, 140.
biturix, 33, 148, 149 n, 292.
bitus, 34 n, 128, 140, 144.
blâto, 216 n, 304 n.
blatobulga, 304 n.
bledios, 379.
bodio, 35 n.
bogios, 20 n, 141.
bona, 47, 140, 251, 302.
bonna, 302.
boroma, 275, 422.
bosta, 138 n.
Boudis, bodis, 35 n, 140.
boudunon, 299.
bougorta, 299.
bous, bovos, 223.
braka, 328.
brake, 310.
brakis, 208.
brannos, 113, 430.
bratir, 272.
bratus, 36 n.
briantinos, 134 n.
bric, 112 n.
briga, 47, 140, 141, 302, 303.
brigantinos, 33 n, 134.
brio, 134.
briva, 65 n, 134, 140, 232, 233.
brokkos, 140, 382.
broga, 284 n.
brogi, 140, 284 n, 375 n.
brogilos, 284 n, 375 n.
brozdo, 192.
bulga, 16 n, 190, 304 n.


K

kaballos, 219.

kabo, kabonos, 219.
kadros, 167.
kaion, 302, 303.
kairotino, karotino, 300 n.
kaletos, 140, 194 n, 293 n.
kalio, 135 n.
kall, kell, 135 n.
kallio, 135 n.
kalliomarkos, 112 n, 135.
kalma, 375 n.
kambos, 140.
camisia, 333.
cammino-, 232.
kamox, 380.
kandeton, 111, 213, 247.
kandosokkus, 212.
canecosedlon, 155 n.,
kantalon, kentalon, ketalon, 138, 143, 411 n.
kanterios, 238 n.
kantlos, 411.
kanton, kenton, 164,
kantos, 140, 235, 435.
capanna, 112 n, 302.
kaptos, kaktos, 41.
karakallla, 329.
karans, 270 n.
karantia, 143.
karbanton, 140, 234, 433 n.
karbantos, karpantos, karbatos, karpatos, 138.
karned, 160.
karnitu, 160.
karnon, karnux, 60, 178, 420.
karpenton, 234.
karrako, karrago, 63.
karro, 140.
karros, 233, 235.
karrosenton, 135.
karruka, 234.
karvos, 379.
kassano, 34 n.
cassanu, 112 n.
kassi, 34 n, 119 n.
kassia, 34 n.
kassinos, 377.
kassis, 34 n, 82.
kassiteros, 119 n, 259.
kateia, 55, 56.
katerva, 60.
katoves, 144.
kattos, 379.


katus, 68, 133, 140, 144.
kavaromarkos, 114.
kavaromulo, 114.
kavaros, 114 n, 140, 312, 318.
cectoria, 213 n.
kelea, 310.
keli, keliknon, 292 n.
kelia, 310.
kelta, keltis, 53, 194 n, 259 n, 265.
keltia, 53.
keltos, 259 n.
kention, 251.
kerdâ, kerdastos, 192 n.
kerdo, 192 n.
keria, 310.
kervesu, 216 n, 310.
kêton, 136, 168, 375 n.
keva, 223.
kiallos, 411.
killurnon, 143.
kimbitos, 41.
kimbos, kimmos, 251.
kimbros, 20.
kinges, 140.
kintumanutera, 274, 278.
kintus, 164, 274.
kintusamonios, -nos, 411.
kintuxos, kintussos, 162.
kision, kisson, 234.
kladibos, 56.
kladios, 193.
klulio, 49 n.
kokkolobis, 212.
kokkos, 212 n.
koi, koui, 162.
kolisaton, 234.
komboros, 141.
kommâria, 143.
kommâros, 143.
komvidus, 157 n.
kondas, 141, 432.
kondo, 284 n, 289 n.
korbos, 234.
korios, 61, 133.
kourmi, 216 n, 310.
kovinus, kovinnus, 58, 233.
krêtron, 215.
krokkennos, 143.
krotta, krotto, 103, 420.
krovos, 113.
krutto, 103.
kû, kunos, kunes, 221.

kukullus, 214, 330.
kumba, 241.
kutios, 411.


D

dagos, 141.
damos, 379.
danos, 65 n, 246 n.
darix, 112 n, 377 n.
datla, 413 n.
decametos, 162.
dera, 143 n.
dervon, 92, 101 n, 140.
dervos, 377.
dêva, dêvona, 90.
dêvo, 34 n.
dêvos, 82, 132, 134, 140, 141, 394 n, 431.
dirêia, 37.
diros, 37.
dru, 93, 138 n.
drukanto, drukato, 138.
druis, druidos, 100.
drunemeton, 93.
druvids, 101.
dubis, 140.
dubnos, 140.
dubron, 140, 167.
dula, 389.
dulamia, 136.
dumannios, duman, 411.
dumio, 302.
dumnos, 140, 435.
dunon, dunos, 32, 47, 101, 140, 302, 303.
durno, 136 n, 140.
duron, 48, 140, 303 n.
duros, 233 n, 303 n.
durus, duras, 48.
dusios, dusia, 82.
dusis, 82.


E

eburon, 92, 140.
eburos, 271 n, 377, 429, 430.
ekstro, 162.
edrinios, ddrini, 411.


eglekopala, 213.
elembivios, elembiv, 411.
emarkus, 212.
embibostu, 138.
einigena, inigena, 143 n, 272, 273, 293.
epa, 227.
epâlis, 219.
epokallion, epocallium, 135.
eporêdias, 220.
epos, 132, 136, 137, 140, 219, 227, 290, 391 n.
equos, 411.
erkos, 308.
eri-, 246 n.
erikka, 38.
ermino, 19 n.
ersakos, 410.
esarnon, isarnon, 184, 263.
esca, 422.
esox, 308, 384.
essedarios, 58.
essedon, 57, 185, 233.
-etes, 144.
etic, 162.
etnos, 92.
extratudos, 162.


F

fruda, froda, 112 n.


Ggabros, 140, 380.
gaisata, 55, 140.
gaisatios, 55.
gaison, 55, 70, 263 n, 346 n, 359.
gala, 150 n.
galakos, 149 n.
galatios, 149 n,
gameros, 272.
gamonios, 410 n.
ganta, 227.
garanus, 88, 143.
geimos, gêmos, 134.
genos, 140.
gêslos, 132, 421.
geva, 223.
giamonios, giamon, 411.

giamos, gamos, 410.
gigarus, 112.
glaston, 118, 138 n, 152 n, 212, 245, 326.
glêso-, 262.
glêson, 189, 247 n, 262, 370.
glêvo-, 262.
glissomarga, 213.
gnatos, 140.
gobas, 193, 196, 433 n.
gorlo, garto, 300 n, 302.
grana, 422.
gutuatros, 99, 100.
gutus, 99.


H

hus, 378.


I

-i, 143.
iorkos, 379,
-ios, -ia, 143.
iourassos, 293 n.
iouris, 293 n.
iovinkos, 288.
isarnon, sell, esarnon.
itus, 377 n.


L

laina, 330.
lama, 136, 140.
lamos, 136.
lankia, 56.
lania, 143.
ïanon, lannon, 48, 140.
lânos, 133, 143, 387 n.
larix, 112, 377 in.
lâros, 133.
latro, -ones, 144.
lêgis, 114.
lemika, lemiga, 112 n.
lemos, limos, 377, 379, 430.
letron, 190,
leuko-, 391 n.
leuga, 111, 213, 247.
levos, livos, 383.


limeon, limion, 378, 419.
linna, 329.
lissos, lissa, lisson, 301, 302.
litanos, 133, 140, 142, 291 n.
litus, 140.
loga, logan, 160.
londo, 259.
loukarna, 394.
loukso-, 391 n.
loudon, loudion, 184 263.
lougos, 113.
loverno, 34 n.
lubi, 300 n.
lubigortos, -ta, 300.
lugion, 60, 421.
luguinos, 379 n.
lugus, 379.
lussu, lusso, 112 n.
luvernos, 143, 382.
luxtos, 462.


M

magalos, 167, 435.
magos, 48, 140, 251.
magosedon, 299.
magus, 140.
manatla, 270 n.
mandus, 219, 299.
mandusedon, 299.
maniakes, 334.
mannos, 132.
mannus, 219.
manutera, 270, 274.
mapos, 137, 143, 272, 273, 293.
maqos, 162, 272, 273, 293.
marka, 113, 133, 219.
markos, 219.
markus, 212.
marga, 212.
margula, 7213.
mâria, 143.
maros, 136, 140, 143, 167.
matara, mataris, 56.
mater, matir, 91 n, 272.
matrepa, 272.
matus, 140, 303, 378.
medionemeton, 415 n.
medios, midios, 138, 140, 141, 412 n, 415.
mediosamonos, midsamon, 411.

meduos, medua, 310.
medus, medu, 203 n, 211 n, 216 n, 310.
melutinos, 227.
menta, 112.
mokkos, 224.
moguillos, 41.
môgus, 41, 140.
moltos, 226.
monikia, 334.
monios, 168.
mori, 140.
moritex, 253 n.
multos, 226.


N

nanti, nenti, neti, 138.
nantu, 112 n
natro, -ones, 92, 144, 167.
naumetos, 162.
nausum, 241, 267.
nemeton, 93, 141, 431.
nemetos, 86, 92 n, 140, 195, 431.
nertos, nerton, 140, 322 n,
nevios, novios, 134, 140, 167.


O

okita, 133, 143, 214.
ogronios, ogron, 411.
ogros, 411 n.
oinakos, 413 n
oitos, 133, 421.
omao, 184 n.
omios, omion, 184.
-on, -os, 143.
ona, ono, 140.
-ones, 144.
opulos, 378.
orkos, 224, 308.
oriros, 382.
-oves, 144.
oxtumetois, 162.


P

pados, 377 n.
pempe, 134, 137.


pempedula, 112 n.
pennokambos, 136.
pennos, 137, 140, 143. petorrita, 185.
petorriton, 220, 234.
petrinos, 55.
petronios, 222.
petru, 55 n.
petrudekameto, 428.
petru-lama, petru-lamos, 55 n.
petru-viroi, petru-viri, 55 n.
petuaros, 162, 435.
pikatos, 241.
pinpetos, 162.
pixto, 121 n.
plaumorati, 214.
ponto, 242.
prennakon, 303.
prenne, prinni, 303.
prennos, 137.
prinami, 273.


Q

qennos, 23 n, 137.
qenqe, 134.
qixto, 121 n.
qrennakon, 302.
qrennos, 137, 302.


R

rama, ramia, 214.
randa, ramdos, 140, 213.
rani, rano, 329.
rata, ratis, 300, 302.
rakis, 112 n.
rektus, 37, 137.
rêda, 113, 234, 430 n.
rêdos, 168.
rêmos, 33 n.
reno, 329.
renu, 112 n.
rextus, 137.
rigion, 33, 140.
ritus, 133, 140, 233.
riuros, 411, 428.
rix, 32, 33 n 140, 286, 302, 389.
rix-teutes, 33.
ro, 65 n, 140.
rotos, roton, 235.

roudos, 134, 141, 168, 387 n.
rufios, 379.
rumpos, 227.
rumpotinos, 227.
runa, 159 n.
ruska-, rusko, 227.


S

sagon, 329, 330.
sagra, 38.
sagragita 38.
saliunka, 378.
salos, 140.
samonios, 411.
samos, 410.
sapo, 322.
sasia, 208.
sato-, 386 n.
skalos, 41.
skêtos, 57.
sektos, 137.
sedon, 140, 141, 302, 303.
segos, 132, 140.
segusios, 221.
senani useiloni, 245.
senokastu, 165 n.
senos, 140, 150 n.
senton, 164, 232.
sextametos, 162.
sextos, 137.
sida, 375 n.
sidos 375 n, 379.
simivisonnios, 411.
sindos, sinda, 168.
siros, 164.
sloga, slouga, 61.
smaktus, 38.
sonnokingos, 411.
sonnos, 132.
spadonia, 209.
sparao, 240 n.
sparon, 55.
stoloutegon, 55.
sukambros, 221.
sukaros, 164.
sulabaris, 484.
sulamia, 136.
sulamos, 55 n.
sunéma, 55.
sutrebos, 410.


suvis, 143 n.
svervos, 164.
svexos, 162.
swaser, 272.


T

tagausios, tausios, 134.
tana, 48 n, 303.
tarvos, 88, 132, 140, 194 n, 224.
tarvotabation, 112 n.
taxea, 382 n.
taxo, 382.
tegos, tigos, 167, 301.
tenovo, 48 n, 303.
teuta, touta, tota, 31, 85, 134, 140.
teutona, 391 n.
teutonos, 391 n.
tigernos, 33 n, 298.
tinka, 113.
toloutegon, 55.
touto, teuto, 291 n.
tragula, 55.
treba, trebon, 47, 303.
trikonti, 428.
trimakisia, 59.
trinoi, 55 n. 1
tritios, 143, 435.
tritos, 162,
tudos, tuddos, 162.


U

ura, 162.
uros, 113, 140, 288 n, 380, 381.
uxedia, uxsedia, 162.
uxelos, 140.


V

valo, 302.
varantia, 212.
vasso, 93, 302.
vassos, 19 n, 140, 164, 289 n.
vatis, 99, 132, 155, 395 n.
vebron, 189, 290.
vêkos, 133.

vêdus, 375 n.
vegiada, veadia, 286 n.
vegio, vegiato, 286 n.
vegnos, 235.
veida, 143 n.
vel, 100.
veles, 100, 127, 128, 144, 155, 165, 196.
veleta, 100, 197.
vellauno, 34 n.
vello, 34 n.
venigalakos, 272.
venios, 270 n, 272.
venis, 132, 270 n, 272.
vepoverton, 38.
ver, 93, 133, 140, 387 n.
verkaria, 300.
verêdos, 219, 220.
verga, 368.
vergios, 368.
vergobretos, 36.
verna, 112 n.
vernemeton, 93.
vernon, vernos, 140, 164, 377.
vernus, 112 n.
veros, 132.
vertos, 133.
vertragos, 113, 221, 222.
veruton, 55.
vesakos, 113.
vesantênos, 410.
vettonika, 112 n.
vidu, vidus, 133, 140, 164, 168, 375 n.
vimpis, 288.
vindos, 84, 140, 142, 164, 293 n.
vino-, 210.
viria, 334.
viridos, virdos, 141.
viriola, 334.
viro, 140, 142.
viros, 132, 134, 140, 142, 143.
visontios, 380, 381.
visumâros, 112 n.
vo, 133.
voberinio, 134 n.
vokania, 289 n.
vokanos, 289 n.
vo-etik, 162.
volko, 19 n.
volto-, 287 n.
vopri, 273.


vorêdos, 113, 219, 234, 430 n.
vossos, 19 n, 140, 164.
vraki, vrakka, 274.
vrigantes, 381 n.
vroika, 381 n.

Y

yugon, 236.
yupiko, 112 n.
yuppo, 112 n.

Kent-geriou ha lost-geriou penna e keltieg : 144 n.


II. — Gouezeleg


A

aes dana, 196.
ag, 330 n.
aidle, 377 n.
aire, 40, 131 n.
ara, arad, 235 n.
archu, 61 n, 221 n.
argat, 164.
art, 92 n, 160, 327 n, 369 n.
atbalat, 223 u.
aue, 272 n.
aur-, 19 n.
aurduine, 299 n.
aurla, 300.


B

badhun, 299.
bag, 68 n.
bagach, 68 n.
bairtne, 104.
barc, 157 n, 301.
barclann, 157 n.
beltene, 411.
berth, 36 n.
bo, 251.
bo-aire, 40, 298.
bolg, 16 n.
bonn, 302.
bou, 223.
brath, 36 n.
bri, 302.
brot, 192.
bruden, 252.
brug, 375 n.
brugaid, 251, 252.
brughfer, 251.
budichass, 35 n.
buide, 35 n.
bun, 251, 302.

C

cai, 302.
caille, 135 n.
cairthen, 300 n.
cais, 34 n.
caisse, caise, 34 n.
capall, 219 n.
carbat, 234.
carpat, 138.
cath, 234 n.
cath-carbart, 234, 346.
caur, 312 n.
caurat mir, 312.
cedach, 252.
ceide, 251.
cenn, ceann, 137.
cet, 164.
cetall, 138, 411 n.
ciad, 375 n.
cimb, 251.
ciss, 234.
coic, 137.
cond, 289 n.
crann, 137.
crannchur, 157 n.
crannog, 302.
criathar, 215 n.
crott, 103 n.
cubaid, 157 n.
cuire, 61 n.
cuirm, 310.
cumal, 38 n, 251.
kuno, 19 n.
curoi, 221 n.


D

dan, 246 n.
der, 143 n.


derg, 252 n.
dire, 37 n.
dith, 83 n.
doer, doire, 42 n.
drochat, 138.
duma, 302, 372 n.
dun, 92 n, 302.
dunos, 47 n.
dur, 48, 303 n.
duviros, duviria, 42 n.


E

ech, 137, 219 n.
echlase, 240.
echtar, 162.
echtar-crich, 162.
echtargeinde, 162.
echtarthuath, 162.
echtra, 98 n.
eqos, 23 n, 137, 219 n.
er-, 19 n.
eric, 38.
errach, 410 n.


F

faith, 132 n.
faithche, 300.
fal, 302.
fen, 235.
fer, 132 n.
fern, 164.
fiad, 143 n, 375 n.
fial, 300.
fialtech, 300.
fian, 292 n.
fid, 164, 375 n.
fid na ndruad, 300 n.
fidchell, 418.
fighe, 286 n.
file, fili, filed, filid, 100, 144, 165.
fin, 132 n, 156 n, 270 n, 272 n.
fin-galach, 272 n.
find, 164.
fine, 270 n, 272 n.
flaith, 40.
folt, 287 n.
fordorus, 300.

fos, 19 n, 164.
foss, 302.
fuail, fualtech, 300.


G

gai, gae, 55, 263 n, 346 n.
gaide, 55.
gal, 150 n.
galach, 149 n.
galde 149 n.
gamuin, 410 n,.
gerat, gerait, 291 n.
gles, 262.
gort, 300 n, 302.
grianan, 299, 300.


I

ibar, 271 n.
imb-, imm-, 302.
imbas, 138.
imbe, 302.
imbolc, 411.
imda, 298.
immdorus, 299 n.
imram, 98 n, 241.
ingen, 143 n.
itharnae, 377 n.


L

lam, 136.
lan, 143.
lane, 143.
leor, 113 n.
lis, les, 302.
lor, 113 n.
lour, 113 n.
luaide, 184 n, 263.
lubgort, 300.
lug, 379 n.
lug-leimnech, 379 n.
lugnasad, 411.
luib, 300 n.


M

mac, 137, 144.
machad, 141 n, 299.


mael, 325.
mag, 251.
maqos, 23 n, 137, 144.
meic, 144.
miach, 251.
mide, 412 n.
mortuatha, 31.
mrogi, 284 n.
muinter, 270 n.
muir n-Icht, 261.


N

nau, 241 n, 267.
neit, 138.
nemet, 92 n, 195 n.


O

ô, 272 n.
oeth, 133 n.
og, 143.
oge, 143.
oi-melc, 411.
oinach, aenach, 413 n.
or, 184.
orbe, 132 n.
orc, 224 n.
ossos, 90.


Q

qennos, 23 n.
qenqe, 137.
qixto, 121 n.
qrennos, 137.


R

rath, raith, 302.
ri-tuaith, 33.
rian, 374 n.

rigbrugald, 252.
roaireks, 33.
rob, rop, 379 n.
ruire, 33.
run, 159 n.


S

sam, 410 n.
samhain, samfuin, 411, 412.
sar, 38.
sed, 375 n, 379 n.
segas, 375 n.
sidh, 375 n.
senchus mor, 165.
serb, 164.
set, 164, 232, 251.
sir, 164.
slige, 232.
smacht, 38.
soer, soire, 42 n.
sucar, 164.
sui, 143 n.
suil, 86 n.
sulabair, 164.
suviros, suviria, 42 n.


T

tech, 300, 301.
tech immacallamae, 299.
treb, 303.
tuath, 31.


U

ua, 272 n.
uar, 411 n.
umae, 184 n.


V

vlatis, 40.


III. — Kembraeg


amaeth, 43.
amm-, 302.
arth, 143.

beirdd, 144.
benn, 234.
boawe, 68 n.


bon, 47, 251, 302.
brenin, 33 n.
caban, 302.
carneiddu, 160.
cawr, 114 n, 312 n, 318 n.
cawrfil, 113, 318 n.
cerbyd, 138 n.
cerdin, 300 n.
coch, 212 n, 287 n.
crwth, 103.
cwrf, 310.
cymmawr, -redd, 143.
kynrann, 312.
cywein, 233.
cywydd 157 n.
da 141 n.
dawn, 246 n.
derwydd, 103.
dir, 303 n.
dirwy, 37 n.
dur, 48.
efydd, 184 n.
ehafn, 288 n.
eirth, 144.
eithr, 162.
emid, 184 n.
enaid, 106.
erchyny, 19 h.
etewyn, 377 n.
garth, 300 n.
gened, 161 n.
gloew, 262.
glwys, 262.
gogonedd, 289 n.

gorwydd, 219 n, 234, 430 n.
grug, 381 n.
gwal, 302.
gwallt, 287 n.
gwalch, 19 Jn.
gwas, 302.
gwefr, 189, 290 n.
gwlad, 40 n.
gwledig, 74 n.
gwyl Awst, 416.
hydd, 379 n.
ial, 432 n.
llaw, 136.
llew, 383 n.
llewyn, 379 n.
llo, 160.
lluarth, 300 n.
llun, 291 n.
llys, 152 n.
marc’halan, 135 n.
mawr, mawredd, 143.
mil, 318 n.
nerthfawr, 136.
oer, 411 n.
pedrylaw, 55 n.
petry-wyr, 55 n.
por, 152 n.
rath, 302.
rhwyf, 33 n.
sarhaed, saraed, 38.
sedd, 302.
teulu, 104.
treb, 303.
trin, 55 n.


IV. — Kerneveg


aidlen, 377 n.
befer, bever, 113 n, 273.
cauur, 114 n, 318 n.
cauurvarch, 113, 318 n.
cerden, 300 n.
keurvarc’h 312 n.
keurvil, 312 n.
coref, coruf, 310.
croider, 215 n.
goudrev, 303.

grug, 381 n.
guaintoin, 410 n.
itheu, 377 n.
leu 383 n.
lever, 273.
lowarth, 300 n.
luworth, 300 n.
ruy, ruiif, 33 n.
trevenn, 303.


V. — Hen ha krenn vrezoneg


aer, air, 61 n, 221 n.
aergi, 61, 221 in.
an, 168.
anazl, 98 n(.
azer, azr, 273.
bal, 48.
bezred, 302.
boe, 141 n.
bou, 223.
bre, 47.
breo, 65 n.
brientin, 33 n, 39 n, 193.
brith, briz, 167 n.
buz, 35 n.
kadgi, 61.
kadol, kadok, 35 n.
kadr, kazr, 167.
cai, 302.
kaval, 219 n.
keur, 312 n.
clezeff, 193 ;n.
klod, 49 n.
klut, 49 n.
koet, 168.
kon, 19 n.
croezr, 216 n.
da, 141 n.
dadltig (daeldi), 413 n.
darguid, 103.
darlavariad, 103.
datl, 413 n.
deiz regez, 424.
din, 47 n, 302.
dinas, 47 n.
dubr, dobr, douvr, dour, 167.
en, ent, 168.
eneb-werz, 273.
ep, 219 n.
epos, 23 n.
erwblobion, 193.
ezlen, 377 n.
garth, 302.
gloa, 262.

goskor, 19 n.
gour, 132 n, 133.
guerg, 36 n.
gwerin, 39 n.
gwezboell, 418.
gwos, 19 n.
ham, 410 n.
hezreff, here, 410 n.
in, 168.
lann, 140 n.
lau, 136.
lezr, 190.
lis, 302.
lu, 61,
lun, 291 n.
ma, 140 n, 251.
mael, 288 n.
magl, mael, 167.
manazl, malazn, 270 n.
mapos, 23 n.
moz, 203 n, 310.
mezeg, 115 n.
modreb, mozreb, 272.
monid, menez 167 n, 168.
mor, meur, 167.
natr, nazr, 167.
neo, 241 n.
nevet, neved, 92 n, 93, 106, 195 n.
novid, nevez, 167.
pennos, 23 n.
prenndenn, 158 n.
regez, 424.
rit, 133.
roed, roez, 167 n, 168.
rud, ruz, 167 n, 168.
tiern, 33 n.
tig, ti, 167.
tnou, 48 n, 303.
trev, treb, 47, 303.
uletic, 74 n.
uuert, 133~ n.
uuid, guid, guez 167 n, 168.


VI. — Brezoneg-breman
(ar geriou dioutan hepken hag a zo diskleriet an orin anezo en danevell pe en notennou)

al, ar, 168 n.
alan, 98 n.
am-, em-, 302.
an, en, 168.
anaon, 98 n.
aour, 184.
ar-, 133.
arc’hant, 164.
argad, 68, 133.
argourou, 273.
arvor, 133.
arvrec’h, 133.
arz, 92, 378.
avank, 113 n.
ben, 274 n.
bara-koun, 221 n.
barz, 103, 144.
barzaz, 104, 153.
bed, bedou, 144.
bered, 302.
bleiz, 379.
boz, 138 n.
bre, 302.
breud, 36 h.
brezoned, 144.
bro, 375 n.
broc’h, 382.
broz, 192.
brug, 381 n.
buorz, 299.
kad, 68 n, 144.
kae, 302.
kaer, 167.
kaez, kêz, 41.
kalet, 194 n.
kamm, kammed, 194 n, 232.
kant, 184.
kar, kerent, 270 n.
karantez, 143.
karo, 379.
karrhent, 135.
karvan, 138 n.
kaz, 379.
kelorn, 143.
kenep, 137, 219 n.

kent, 164, 274.
kerluz, 312 n, 318 n.
keur, 114 n.
keureug, 114 n, 312 n, 318 n.
kile, egile, 274 n, 430 n.
kleze, 56, 193.
koad, 168, 375 n.
c’houerv, 164.
koum, kom, 242 n.
koun, kon, 221 n.
kounnar, 221 n.
krec’hin, kroc’hen, 143.
krouer, 216 n.
krouz, 103 n.
dael, 41 n.
demm, 379.
dero, 92, 377.
dimezi, 274 n.
dir, 303 n.
doun, 435.
dour, 167.
du, 435.
-ed, -et, 144,
end, 168 n.
ene, 98.
eneb, 273 n.
eog, 384 n.
ep, 137.
erer, 382.
eta, 168 n.
eteo, 377 n.
evn, 92.
evor, 271 n.
fanul-gon, 221 n.
gaonac’h, 410 n.
garan, 143.
garz, 300 n.
gavr, 194 n.
gever, 272.
glad, 40 n.
glas, glaz, 138 n.
gopr, 273.
gou-, 133, 134 n.
goubenner, 133.
gouer, gouver, 133.


goude, 162 n.
gouez, 375 n.
gouhere, 410 n.
goulloulestr, 304 n.
gour, 132 n.
gour-, 133, 134 n.
gourc’hemen, 133.
gourlano, 133.
gourzao, 133.
gouzanv, 133.
gov, 193, 433 n.
gwaz, 164.
gwell, 35 n.
gwenn, 164.
gwern, 164, 377.
gwerz, 133 n.
gwez, 164, 168, 375 n.
gwiad, 286 n.
gwreg, gwrac’h, 274.
had, 386 n.
hanvesken, 410 n.
hegad, 35 n.
hegar, hegarat, 164.
heiz(ez), 379 n.
helavar, 164.
hent, 164.
heol, 86 n.
hir, 164.
ivin, 92, 194 n, 377.
laer, laeron, 144.
le, 60.
ledan, 133.
lenn, 329.
leon, 383 n.
ler, 190.
lern, 143.
leu, 383 n.
leun, 133.
leur, 133.
liorz, 300 n.

-lou (goulou), 383 n.
louarn, 34 n, 143, 382.
mab, 137.
malan, 270 n.
mamm, 272.
manal, 270 n.
marg, 212,
mell, 167, 288 n.
menez, 168.
meur, 167.
mevel, 41.
mezeg, 115 n.
mezo, 310.
moereb, 272.
naer, 92, 144, 167.
nevez, 167.
oged, 143.
pemp, 137.
pengamm, 136.
penn, 137, 143.
porc’hell, 224 n.
pou, 32, 73 n.
prenn, 137, 302.
prenneg, 303.
rann, 213 n.
reun, 329.
roue, 33 n.
rouez, roez, 168, 430 n.
rusk, 227.
ruz, 168.
saoz, saozon, 144.
spernenn, 240 n»
tad, 272.
taro, 194 n.
ti, 167, 301.
trede, 143. 293 n, 435.
tregont, 428.
trev, tre, 47.
tud, 31.
yourc’h, 379.


Indezeuropeg


agis, aga, 203.
agwnos, 203.
arya, 131 n.
ausom, 184.
bhâbha, 204.
bharg, 157 n.
kapros, 203.

kvô, 203.
dhvor, dhvora, dhvoron, 294.
domos, demos, 294.
ekvos, 203.
erevos, orovos, 204.
ghaidos, 203.
ghalis, 211 n.


gherzdeyom, gherzda, 204.
gwell, 223 n.
gwena, 223 n.
gwôus, 203, 223 n.
medhu, 203, 210 n.
ovis, 203.
pare, 133.
plânos, 133.
plârus, 133.
pltano, 133.
porkos, 203, 224 n.

prtus, 133.
puros, 204.
rapa, rôpa, 204.
stauros, steuros, 203.
sus, 203.
uper, 133.
upo, 133.
veikos, vikos, 294.
wer, wor, 159 n.
wruna, wrwena, 159 n.
yevos, 204.


Faziou a zo, hep mar, en taolennou-man. Amzer a-walc’h n’hon eus ket bet evit o gwiria hag o eeuna. D’al lennerien d’hon digarezi. Spi hon eus, koulskoude, e vo talvoudus d’ar studierien al labour evel m’eman.

e-kichen Sant-Nazer
meurz-mae 1944.


————


REIZADUR


Page 14, n. 3, lin. 5 kent an dibenn, lennit : ennan.
Page 118, n. 19, lin. 1, lennit : dindanvorek.
Page 231, en ano ar penmad, lennit : ar C’henwerza.
Page 253, dilinennad 4, lin. 5, lennit : Belgrad.
Page 288, eil dilinennad, lin. 9, lennit : Bitudaga.
Page 386, n. 53, lin. 2, lennit : hag.
Page 387, n. 54, ouz roll al levriou meneget stagit Phoinikes et Dravidiens (seiz feskennad moulet, eiz all war ar stern).
Page 410, n. 86, lin. 1, lennit : Mat ; lin. 2, lennit : here.


————