Meneger:Caer - Pevar Aviel.djvu

Eus Wikimammenn
Aller à la navigation Aller à la recherche

Caer - Pevar Aviel.djvu

Titl Ar Pevar Aviel lakeat en unan
Oberour Yann-Fañch Caer
Troer
Aozer
Bloavezh embann 1904
Embanner Moullerez ar "C’hourrier"
Chomlec’h Brest
Mammenn djvu
Araokaat Da vezañ gwiriekaet
Levrennoù
Pajennoù

001 002  i  ii  iii  iv  v  vi  vii  viii  ix  x  xi  xii  xiii  xiv 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
TAOLEN
――――――――
KENTA LODEN

Ginivelez Hor Zalver Jesus-Christ, he vugaleach hag he yaouankiz.

Kenta pennad. — Mab Doue pe ar Verb (S. Iann, I, 1-18) 
 1
Eil pennad. — Cannad an arc’hel Gabriel da Zacharias ha conception sant Iann Vadezour (S. Lucas, I, 5-25) 
 3
Trede pennad. — An arc’hel Gabriel a lavar d’ar Verc’hez Vari ez eo dibabet evit beza Mamm da Zoue (S. Lucas, I, 26-38) 
 5
Pevare pennad. — Mari a ia da velet Elisabeth. Ar Magnificat (S. Lucas, I, 39-56) 
 7
Pempet pennad. — Ginivelez S. Iann Vadezour. Cantic Zacharias (S. Lucas, I, 57-80) 
 9
C’huec’hvet pennad. — Joseph, sclerijennet gant eun eal, a gemer Mari da bried. Ouenn Jesus-Christ (S. Vaze, I, 18-25 ; I, 1-17 ; S. Lucas, III, 23-38) 
 11
Seizvet pennad. — Ginivelez ha Circoncision Jesus-Christ (S. Lucas, II, 1-21) 
 15
Eizvet pennad. — Purification ar Verc’hez. Jesus kinniget en templ (S. Lucas, II, 22-39) 
 18
Navet pennad. — Ar rouaned Maj (S.Vaze, II, 1-12) 
 20
Degvet pennad. — Ar famill zantel a dec’h d’an Egypt. Herodes a laz bugale Bethlehem. Distro ar famill zantel (S.Vaze, II, 13-23) 
 22
Unnegvet pennad. — Jesus etouez an doctored (S. Lucas, II, 40-52) 
 24


EIL LODEN

Jesus-Christ a ia da brezeg an Aviel

————
KENTA RANN

Azaleg prezegennou Iann Vadezour, en discar-amzer, beteg ar c’henta gouel Pask en nevez amzer.

Kenta pennad. — S. Iann a brezeg e leac’hiou distro ar Judee ha var ribl ar Jourden (S. Vaze, III, 1-12 ; S. Marc, I, 1-8; S. Lucas, III, 1-18) 
 27
Eil pennad. — Jesus a zo badezet gant Iann ha tentet goudeze gant an drouc-spered (S.Vaze, III, 13-17 ; IV, 1-11 ; S. Marc, I, 9-13 ; S. Lucas, III, 21-23 ; IV, 1-13) 
 31
Trede pennad. — Testeni Iann divarbenn J.-C. da gannaded ar c’honseil bras ha d’he ziskiblien (S. Iann, I, 19-34) 
 33
Pevare pennad. — Kenta diskiblien Jesus. Kenta burzud e Cana er Galilee (S. Iann, I, 35-51; II, 1-12) 
 35


Euz ar c’henta gouel Pask d’an eil
————
Kenta pennad. — Jesus a ia da Jerusalem hag a daol ar varc’hadourien er meaz euz an templ (S. lann, II, 13-25) 
 38
Eil pennad. — Diviz Hor Zalver gant Nicodem (S. Iann, III, 1-21) 
 40
Trede pennad. — Iann Vadezour a ro eun diveza testeni da J.-C. hag a zo taolet er prison (S. Iann, III, 22-36 ; S. Lucas, III, 19-20) 
 43
Pevare pennad. — Diviz Jesus gant ar Zamaritanez (S. Iann, IV, 1-42) 
 45
Pempet pennad. — Jesus a bare mab eun offiser e Cana, a brezeg e Nazareth hag a zistro da Gapharnaum (S.Vaze, IV, 12-17 ; S. Marc, I, 14-15 ; S. Lucas, IV, 14-30 ; S. Iann, IV, 43-54) 
 49
C’huec’hvet pennad. — Ar besketerez burzudus. Ar besketerien tud (S. Vaze, I, 18-22 ; S. Marc, I, 16-20 ; S. Lucas, V, 1-11) 
 53
Seizvet pennad. — Pareans eun den kemeret gant an diaoul. Pareans mamm-gaer S. Per ha calz re all e Gapharnaum hag er Galilee (S. Vaze, VIII, 14-17 ; IV, 23-25 ; S. Marc, I, 21-39 ; S. Lucas, IV, 31-44) 
 55
Eizvet pennad. — Pareans eun den lor. Distro da Gapharnaum ha pareans eun den seïzet. (S. Vaze, VIII, 2-4 ; IX, 1-8 ; S. Marc, I, 40-45 ; II, 11-12 ; S. Lucas, V, 12-26) 
 58
Navet pennad. — Galvedigez S. Vaze. Eur banked en he di (S. Vaze, IX, 9-17 ; S. Marc, II, 13-22 ; S. Lucas, V, 27-39) 
 61


TREDE RANN
Euz an eil d’an trede Pask
————
Kenta pennad. — Jesus a bare eun den clanv e lenn Bethsaïda e Jerusalem. Prezegen d’ar Jusevien. (S. Iann, V, 1-47) 
 63
Eil pennad. — An diskiblien a gutuill pennou ed, Jesus a bare eun den da zeiz ar Sabbat (S. Vaze, XII, 1-14 ; S. Marc, II, 23-28 ; III, 1-6 ; S. Lucas, VI, 1-11) 
 68
Trede pennad. — Jesus var ribl mor ar Galilee. Calz tud pareet. Dibab an ebestel (S. Vaze, XII, 15-21 ; X, 2-4 ; S. Marc, III, 7-19 ; S. Lucas, VI, 12-19) 
 71
Pevare pennad. — Ar brezegen var ar menez (S. Vaze, V, 1-48 ; VI, 1-34 ; VII, 1-29 ; VIII, 1 ; S. Lucas, VI, 20-49) 
 73
Pempet pennad. — Jesus a ro ar pare da jervicher eun offiser romen hag ar vuez da vab intanvez Naïm (S. Vaze. VIII, 5-13 ; S. Lucas, VII, 1-17) 
 86
C’huec’hvet pennad. — lann Vadezour a gass cannaded da Jesus. Prezegen Jesus. He valloz d’ar c’heariou difeiz. He c’halv d’an dud a feiz (S. Vaze, XI, 2-30 ; S. Lucas, VII, 18-35) 
 88
Seizvet pennad. — Eur bec’herez, hanvet Mari-Madalen (S. Lucas, VIII, 2) a daol louzou c’houez vad var dreid Hor Zalver (S. Lucas, VII, 36-50) 
 92
Eizvet pennad. — Pareans eun den kemeret gant an diaoul. Ar pec’hed a eneb ar Spered-Santel. Burzud Jonas. Guir gerent Jesus (S. Vaze, XII, 22-50 ; S. Marc, III, 20-35 ; S. Lucas, VIII, 1-3 ; 19-21 ; XI, 14-36) 
 94
Navet pennad. — Parabolennou rouantelez an envou (S. Vaze, XIII, 1-53 ; S. Marc, IV, 1-34 ; S. Lucas, VIII, 4-18 ; XIII, 18-21) 
 99
Degvet pennad. — An avel-foll torret ; an daou zen, kemeret gant an diaoul e Gerasa pareet (S. Vaze, VIII, 18, 23-34 ; S. Marc, IV, 35-40 ; V, 1-20 ; S. Lucas, VIII, 22-39) 
 101
Unnegvet pennad. — Pareans eur vaouez clanv gant an divoada ha resurrection merc’h Jaïr (S. Vaze, IX, 18-26 ; S. Marc, V, 21-43 ; S. Lucas, VIII, 40-56) 
 110
Daouzegvet pennad. — Pareans daou zen dall. Pareans unan mut kemeret gant an diaoul. Jesus a zistro da Nazareth hag a ra eun trede tro er Galilee (S. Vaze, IX, 27-38 ; XIII, 54-58 ; S. Marc, VI, 1-6) 
 113
Trizegvet pennad. — Cannadur ha kentelliou roet d’an ebestel (S. Vaze, X, 1, 5-42; XI, 1 ; S. Marc, VI, 7-13 ; S. Lucas, IX, 1-6) 
 115
Pevarzegvet pennad. — Merzerenti S. Iann Vadezour (S. Vaze, XIV, 1-12 ; S. Marc, VI, 14-29 ; S. Lucas, IX, 7-9) 
 119
Pemzegvet pennad. — Kenta cresk ar bara. Jesus a vale var ar mor (S. Vaze, XIV, 13-36 ; S. Marc, VI, 30-56 ; S. Lucas, IX, 10-17 ; S. Iann, VI, 1-21) 
 121
C’huezegvet pennad. — Prezegen divarbenn ar bara a vuez (S. Iann, VI, 22-72 ; VII, 1) 
 126


Azaleg an trede gouel Pask beteg gouel an Teltou.
(Azaleg miz ebrel beteg miz here.
)
————
Kenta pennad. — Debad Jesus gant ar Pharisianed hag an doctored divarbenn credennou ar re goz (S. Vaze, XV, 1-20 ; S. Marc, VII, 1-23) 
 132
Eil pennad. — Pareans merc'h eur Gananeanez hag eun den bouzar ha mut (S. Vaze, XV, 21-31 ; S. Marc, VII, 24-37) 
 135
Trede pennad. — Ar bara cresket evit an eil guech. Ar Jusevien a c'houlen eur burzud en env. Goell ar Pharisianed. Pareans unan dall (S. Vaze, XV, 32-39 ; XVI, 1-12 ; S. Marc, VIII, 1-26) 
 138
Pevare pennad. — Per a anzao he feiz hag a zo lakeat da vean-diazez en Iliz. Jesus a ziscler he bassion (S. Vaze, XVI, 13-28 ; S. Marc, VIII, 27-39 ; S. Lucas, IX, 18-27) 
 141
Pempet pennad. — Jesus a ziscuez he c’hloar var ar menez Thabor (S. Vaze, XVII, 1-13 ; S. Marc, IX, 1-12 ; S. Lucas, IX, 28-30) 
 144
C’huec’hvet pennad. — Pareans eur c’hrouadur kemeret gant an diaoul. Eil discleriadur ar bassion. Ar pez arc’hant e ginou ar pesk (S. Vaze, XVII, 14-26 ; S. Marc, IX, 13-31 ; S. Lucas, IX, 37-45) 
 146
Seizvet pennad. — Kentelliou d’an diskiblien (S. Vaze, XVIII, 1-35 ; S. Marc, IX, 32-49 ; S. Lucas, IX, 46-50) 
 150
Eizvet pennad. — Jesus a bign da Jerusalem evit gouel an Teltou. Teir galvedigez. An daouzeg ha tri-ugent diskibl. (S. Iann, VII, 2-10 ; S. Lucas, IX, 51-62 ; X, 1-16 ; S. Vaze, VIII, 19-22) 
 156
Navet pennad. — Distro an diskiblien. Parabolen ar Samaritan. Martha ha Mari (S. Lucas, X, 17-42) 
 160


Azaleg gouel an Teltou beteg gouel an Dedi
(Euz a viz here da viz kerzu)
————
Kenta pennad. — Jesus a en em gav en templ e creiz eizved gouel an teltou hag a en em lakaa da gelen (S. Iann, VII, 11-53 ; VIII, 1) 
 163
Eil pennad. — Ar vaouez avoultrerez (S. Iann, VIII, 2-11) 
 168
Trede pennad. — Debad Jesus gant ar Pharisianed divarbenn he c’hinivelez divin (S. Iann, VIII, 12-59) 
 170
Pevare pennad. — Jesus a bare da zeiz ar Sabbat eun den ganet dall (S. Iann, IX, 1-41) 
 176
Pempet pennad. — Ar pastor mad (S. Iann, X, l-21) 
 180
C’huec’hvet pennad. — En eur zistrei d’ar Galilee, Jesus a zesk pedi d’he ziskiblien hag a c’hourdrouz ar Pharisianed hag an doctored (S. Lucas, XI, 1-13 ; 37-54) 
 182
Seizvet pennad. — Kentelliou Hor Zalver d’he ziskiblien ha d’ar bobl (S. Lucas, XII, 1-59 ; XIII, 1-9) 
 186
Eizvet pennad. — Jesus a bare eur vaouez daou-bleget. An or stris. Dismantr Jerusalem (S. Lucas, XIII, 10-17 ; 22-35) 
 193
Navet pennad. — Ar pez a reas hag a lavaras Hor Zalver e ti eur Pharisian (S. Lucas, XIV, 1-24) 
 196
Degvet pennad. — Penaoz e tle beza diskiblien Jesus (S, Lucas, XIV, 25-35) 
 199
Unnegvet pennad. — Teir barabolen divarbenn trugarez Doue e kenver ar bec’herien (S. Lucas, XV, 1-32) 
 201
Daouzegvet pennad. — Diou barabolen all divarbenn implij an danvez (S. Lucas, XVI, 1-31) 
 205
Trizegvet pennad. — Kentelliou d’an diskiblien. Pare deg den lor. Divarbenn donedigez rouantelez Doue (S. Lucas, XVII, 1-37) 
 210
Pevarzegvet pennad. — Divarbenn liamm ar vriedelez hag ar guerc’hded. Ar barner fall. Ar Pharisian hag ar Publican. Ar vugale vihan (S. Vaze, XIX, 1-15 ; S. Marc, X, 1-16 ; S. Lucas, XVIII, 1-17) 
 214
Pemzegvet pennad. — Danjer ar binvidigez. Ali da zilezel ar madou (S. Vaze, XIX, 16-30 ; S. Marc, X, 17-31 ; S. Lucas, XVIII, 18-30) 
 218
C’huezegvet pennad. — Parabolen al labourerien casset d’ar viniec (S. Vaze, XX, 1-16) 
 221


C’HUEC’HVET RANN
Azaleg gouel an Dedi beteg an deiz ma oue digemeret Jesus e Jerusalem e creiz ar veuleudi
(Azaleg miz kerzu beteg miz ebrel)
.
————
Kenta pennad. — Jesus a ia da Jerusalem evit gouel an Dedi hag a en em denn goudeze er Peree, en tu all d’ar Jourden (S. Iann, X, 22-42) 
 223
Eil pennad. — Jesus a zigass Lazar e buez (S. Iann, XI, 1-46) 
 225
Trede pennad. — Caïphas hag ar c’honseil bras. Jesus en Ephrem. O tistrei da Jerusalem e tiscler he bassion evit an trede guech. Ourgouill bugale Zebedee (S. Iann, XI, 47-56 ; S. Vaze, XX, 17-28 ; S. Marc, X, 32-45 ; S, Lucas, XVIII, 31-34) 
 229
Pevare pennad. — Daou zen dall Jericho. Parabolen ar minou. Mari Madalen a scuill louzou c’houez vad var dreid Jesus (S. Vaze, XX, 29-34 : XXVI, 6-13 ; S. Marc, X, 46-52 ; XIV, 3-9 ; S. Lucas, XVIII, 35-43 ; XIX, 1-28 ; S. Iann, XII, 1-11) 
 232
————
TREDE LODEN
Jesus a varv, a zao euz ar bez hag a bign en envou
————
KENTA RANN
Jesus a en em ziscuez e templ Jerusalem evel ar C’hrist-Roue.
————
Kenta pennad. — Henor great da Jesus pa ’z ea da Jerusalem (S. Vaze, XXI, 1-11 ; S. Marc, XI, 1-11 ; S. Lucas, XIX, 29-44 ; S. Iann, XII, 12-19) 
 239
Eil pennad. — Ar vezen fiez milliget. Guerzerien an templ taolet er meaz evit an eil guech. Divroidi a c’houlen guelet Jesus. Galloud ar feiz. Clemmou tud ar c’honseil bras {S. Vaze, XXI, 12-27 ; S. Marc, XI, 12-33 ; S. Lucas, XIX, 45-48 ; XX, 1-8 ; S. Iann, XII, 20-36) 
 243
Trede pennad. — Teir barabolen (S. Vaze, XXI, 28-46 ; XXII 1-14 ; S. Marc, XII, 1-12 ; S. Lucas, XX, 9-19) 
 248
Pevare pennad. — Divarbenn paea ar guiriou da Zesar. Divarbenn ar resurrection. Brassa gourc’hemen al lezen. Jesus Mab David. Dallentez ar Jusevien (S. Vaze, XXII, 15-46 ; S. Marc, XII, 13-37 ; S. Lucas, XX, 20-44 ; S. Iann, XII, 37-50) 
 253
Pempet pennad. — Prezegen a eneb ar Pharisianed hag an doctored. Prof dister an intanvez (S. Vaze, XXIII, 1-39 ; S. Marc, XII, 38-44 ; S. Lucas, XX, 45-47, XXI, 1-4) 
 259
C’huec’hvet pennad. — Divarbenn dismantr Jerusalem ha fin ar bed (S. Vaze, XXIV, 1-51 ; XXV, 1-46 ; S. Marc, XIII, 1-37 ; S. Lucas, XXI, 5-38) 
 264


EIL RANN
Passion Jesus-Christ
————
Kenta pennad — Judas a verz he vestr. Pourchass ar goan baskal (S. Vaze, XXVI, 1-5 ; 14-19 ; S. Marc, XIV, 1-2 ; 10-17 ; S. Lucas, XXII 1-13 ; S. Iann, XIII, 1) 
 276
Eil pennad. — Jesus er Gambr-Lid (S. Vaze, XXVI, 20-30 ; S. Marc, XIV, 18-26 ; S. Lucas, XXII, 14-39) ; S. Iann, XIII, 2 — XIV) 
 278
Trede pennad. — Var hent Jethsemani a dreuz guiniennou (S. Iann, XV, XVI, XVII) 
 290
Pevare pennad. — E liorz Jethsemani (S. Vaze, XXVI, 31-56 ; S. Marc, XIV, 27-52 ; S. Lucas, XXII, 40-53 ; S. lann, XVIII, 1-11) 
 299
Pempet pennad. — Jesus e ti Annas ha Caïphas (S. Vaze, XXVI, 57-75 ; XXVII, 1-10 ; S. Marc, XIV, 53-72 ; XV, 1 ; S. Lucas, XXII, 54-71 ; XXIII, 1 ; S. Iann, XVIII, 12-27) 
 305
C’huec’hvet pennad. — Jesus dirag Pons-Pilat (S. Vaze, XXVII, 11-30 ; S. Marc, XV, 2-19 ; S. Lucas, XXIII, 2-25 ; S. Iann, XVIII, 28-40 ; XIX, 1-15) 
 312
Seizvet pennad. — Maro Jesus-Christ (S. Vaze, XXVII, 31-50 ; S. Marc, XV, 20-37 ; S. Lucas, XXIII, 26-46 ; S. Iann, XIX, 16-30) 
 320
Eizvet pennad. — Ar burzudou. An taol lans (S. Vaze, XXVII, 51-56 ; S. Marc, XV, 38-41 ; S. Lucas, XXIII, 45, 47-49 ; S. Iann, XIX, 31-37) 
 328
Navet pennad. — Jesus a zo sebeliet (S. Vaze, XXVII, 57-66 ; S. Marc, XV, 42-47 ; S. Lucas, XXIII, 50-56 ; S. Iann, XIX, 38-42) 
 330


TREDE RANN
Jesus a zistro e buez hag a bign en envou
————
Kenta pennad. — Ar resurrection (S. Vaze, XXVIII, 1-15 ; S. Marc, XVI, 1-11 ; S. Lucas, XXIV, 1-12 ; S. Iann, XX, 1-18) 
 333
Eil pennad. — Jesus a en em ziscuez da zaou ziskibl Emmaüs (S. Marc, XVI, 12-13 ; S. Lucas, XXIV, 13-35) 
 340
Trede pennad. — Jesus a en em ziscuez diou vech d’an Ebestel assamblez (S. Marc, XVI, 14 ; S. Lucas, XXIV, 36-43 ; S. Iann, XX, 19-29) 
 343
Pevare pennad. — Jesus a en em ziscuez da zeiz diskibl var ribl mor ar Galilee (S. Iann, XXI, 1-14) 
 346
Pempet pennad. — Per a zo lakeat adarre da benn en Iliz (S. Iann, XXI, 15-24) 
 348
C’huec’hvet pennad. — Jesus a en em ziscuez d’he ziskiblien var eur menez, a ro d’ezho he gentelliou diveza hag a bign en envou (S. Vaze, XXVIII, 16-20 ; S. Marc, XVI, 15-20 ; S. Lucas, XXIV, 44-53) 
 350
Eur ger diveza. — (S. Iann, XX, 30-31 ; XXI, 25) 
 352